Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0114001

1.3 Site name

Radotínské údolí

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.314167
Latitude:49.998611

2.2 Area [ha]

109.4444

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6190  info      1.5532  0.00 
6210  info      6.2091  0.00 
9170  info      53.392  0.00 
9180  info      6.4936  0.00 
91H0  info      9.4201  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1689Dracocephalum austriacum    50  88  tufts   
I6199Euplagia quadripunctaria          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N085.00
N098.00
N102.00
N126.00
N141.00
N150.00
N1656.00
N2020.00
N210.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Členitý lesní a skalnatý komplex v okolí soutoku Radotínského a Mlýnského potoka mezi Zadní Kopaninou na severu, osadou Cikánka na východě, Kosoří na jihu, a sahající až téměř k Chotči na západě. Ekotop: Geologie: Podloží je tvořeno především devonskými vápenci (převážně zlíchovského a dvorecko-prokopského souvrství), okrajově dalejskými břidlicemi, silurskými vápenci a vápnitými břidlicemi kopaninského souvrství. Na Třebotovské plošině u Kosoře jsou vápence překryté hlinitokamenitými a hlinitojílovitými sedimenty. Především vápence tvoří četné skalní výchozy (skalní stěny a hřebeny). Geomorfologie: Severozápadní okraj Pražské pahorkatiny. Reliéf: Rozčleněný erozně denudační s neogenními narovnanými povrchy a exhumovanými předkřídovými zarovnanými tvary. Pedologie: Hlavním půdním typem území jsou rendziny, místy se vyskytují kambizemě. V potoční nivě se vyskytují gleje. Krajinná charakteristika: Relativně velké území prudkých svahů (většinou skalních) a skalních hřbítků v údolí Radotínského potoka s navazujícím ochranným pásmem plošin. Biota: Vegetace území je určována reliéfem a typy hornin. Nejrozšířenějším společenstvem je černýšová dubohabřina (Melampyro-Carpinetum) - L3.1, která pokrývá mírně ukloněné jižní i severní svahy na vápencích. Na výslunných a suchých, převážně jižně orientovaných vápencových svazích roste rozvolněná teplomilná doubrava (Lathyro collini-Quercetum pubescentis, případně Euphorbio-Quercetum) - L6.1- s hojným dřínem (Cornus mas), třemdavou bílou (Dictamnus albus), rozrazilem ožankovitým (Veronica teucrium) a kamejkou modronachovou (Lithospermum purpurocaeruleum). Dub šipák je vzácný a nahrazuje jej dub zimní (Quercus petraea). Na plošinách nad údolím, v místech s horším odvodněním a tendencí ke stagnaci srážkové vody se vytvořily a zachovaly staré odvápněné třetihorní půdy (terra fusca). Na těchto místech roste mochnová doubrava (Potentillo albae-Quercetum) - L6.4 - s druhy jako je mochna bílá (Potentilla alba), bukvice lékařská (Betonica officinalis), srpice barvířská (Serratula tinctoria) a acidofilní kostřava ovčí (Festuca ovina). Na půdách živinově chudších přecházejí mochnové doubravy v doubravy kyselé - bikové (Luzulo-Quercetum) - L7.1. Ta se vyskytuje v typické podobě na plošině se stěrkopískovými náplavy v severní části území u Zadní Kopaniny, kde na části dominuje borovice lesní, což ještě více umocňuje druhovou chudost podrostu, složeného převážně z lipnice hajní (Poa nemoralis). Na hrubozrnné suti na prudkém svahu nad Radotínským potokem mezi Maškovým a Rutickým mlýnem je vyvinutá habrová javořina (Aceri-Carpinetum) - L4 - s lípou velkolistou (Tilia platyphyllos), meruzalkou alpínskou (Ribes alpinum) a omějem vlčím morem (Aconitum vulparia). V poloze habrové javořiny v údolí Kopaninského potoka byl ve třicátých letech vysazen smrk omorika (Picea omorica), který zde úspěšně roste. Na jižních skalnatých svazích se prostírá široká škála kostřavových a kavylových (ze svazů Helianthemo cani-Festucion pallentis - T3.1 a Festucion valesiacae - T3.3D), pěchavových (ze svazu Seslerio-Festucion glaucae - T3.2) a válečkových (Cirsio-Brachypodion pinnati - T3.4D) travních společenstev. Některé z těchto travních "stepí" se v minulosti více rozšířily díky klučení lesa a pastvě domácích zvířat. Tyto polohy v současné době zarůstají křovinami, ale řada lokalit na výchozech vápenců a na velmi mělké půdě je stabilně bezlesých. Nejvýznamnějším druhem pěchavových trávníků je kriticky ohrožený včelník rakouský (Dracocephalum austriacum). V údolní nivě vznikly kosením ovsíkové (Arrhenatheretum elatioris - T1.1) a blatouchové louky (Angelico-Cirsietum oleracei - T1.5). V současné době jsou koseny jen občas a rychle zarůstají ruderálními druhy jako je kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) využívá vegetačně bohatou mozaiku vlhkých luk, křovin a suchého bezlesí v morfologicky členitém území.

4.2 Quality and importance

Regionálně nejvýznamnějším biotopem v rámci Českého krasu jsou kavylové trávníky (T3.3D), které se mezi Maškovým mlýnem a osadou Cikánka vyskytují na souvislé ploše několika hektarů. Jedna z osmi populací včelníku v Českém krasu (a jedna z devíti populací v České republice).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
HA04.03i
HB01.02i
LE01.04i
LE03.01i
MH04.02o
HI01i
MK04.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
HA03.02i
LG01.02i
LG01.03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

TICHÝ, T. <i>Aktualizace mapování biotopů okrsku CZ2742</i> [online]. 2016 [cit. 2020-10-29]. 10 s., VACEK, S. et al. (2001). <i>Plán péče o přírodní rezervaci Radotínské údolí na období 2002 - 2018</i>. Opočno. 38 s. Plán péče o MZCHÚ. Manuskript. Archivuje AOPK ČR - Správa CHKO Český kras.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0294.90
CZ040.24
CZ054.07
CZ09100.00
CZ120.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Radotínské údolí*94.90
CZ04Zmrzlík*0.24
CZ05Zmrzlík*0.23
CZ05Radotínské údolí*3.84
CZ09Český kras-100.00
CZ12Radotínsko - Chuchelský háj*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Střední Čechy
Address:
Email:stredni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Radotínské údolí CZ0114001
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY