Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0210008

1.3 Site name

Zámecký park Liblice

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.583056
Latitude:50.308889

2.2 Area [ha]

33.6750

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7230  info      0.7194  0.00 
91F0  info      31.6528  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N072.00
N102.00
N1695.00
N200.00
N211.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Park přiléhající k zámku v Liblicích, 3 km jihovýchodně od Mělníka. Ekotop: Geologie: Horninové podloží budují jemnozrnné turonské slínovce až vápnité jílovce České křídové pánve, na kterých se v depresích vytvořila vrstva vápnitých slatin. Geomorfologie: Mělnický úval v průměrné nadmořské výšce 180 m n. m. Reliéf: Park se rozkládá v Mělnickém úvalu, úzké ploché depresi omezené Turbovickým hřbetem a patou Jizerské tabule. Pedologie: Na většině plochy území převládají tmavé úrodné slatinné půdy, černice. Krajinná charakteristika: V ploché nivě Košáteckého potoka protékajícího napříč Mělnickým úvalem se v minulosti rozkládaly rozlehlé slatinné louky, z nichž dodnes zbyly pouze nepatrné relikty. Samotná lokalita je druhově bohatá slatinná louka s významným zastoupením vstavačovitých, obklopená bývalým zámeckým parkem s charakterem tvrdého luhu. Biota: Nejcennějším biotopem je zachovalá bezkolencová louka (T1.9) s přechody do vápnitých slatin (R2.1). Louka je dobře nasycena diagnostickými druhy, dominují: bezkolenec modrý (Molinia caerulea), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), ostřice chabá (Carex flacca), dále se vyskytují např.: pcháč šedý (Cirsium canum), žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum), ocún jesenní (Colchicum autumnale), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris) a tužebník jilmový (Filipendula vulgaris). Okolní bývalý zámecký park má charakter lehce degradovaného tvrdého luhu, avšak bez významné příměsi exotických dřevin a s vysokou estetickou hodnotou.

4.2 Quality and importance

Lokalita je známa především jako refugium vzácných a ohrožených rostlinných druhů. Z orchidejovitých zde roste vstavač vojenský (Orchis militaris), v. bahenní (O. palustris), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), p. májový (D. majalis), kruštík bahenní (Epipactis palustris) a pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea). Z dalších pozoruhodných druhů se vyskytují: hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), kostival český (Symphytum bohemicum) a ožanka čpavá (Teucrium scordium). Cennost lokality prokázal provedený malakozoologický průzkum. V parku se vyskytují běžné lesní druhy ptactva.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LE03.04o
LG01.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MB02.01i
MJ02.05i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ027.01
CZ0496.75
CZ0513.20

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Slatinná louka u Liblic+7.01
CZ04Zámecký park Liblice*96.75
CZ05Zámecký park Liblice*0.17
CZ05Slatinná louka u Liblic+13.03

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Zámecký park Liblice CZ0210008
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY