Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0210010

1.3 Site name

Housina

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2017-09
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.036389
Latitude:49.868333

2.2 Area [ha]

211.5090

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      9.8297  0.00 
9170  info      57.5384  0.00 
91I0  info      14.7047  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N070.00
N086.00
N095.00
N1012.00
N123.00
N140.00
N150.00
N1664.00
N209.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Přírodní komplex je položen v lesním celku Housina a na přiléhajících pastvinách a ladech, mezi obcemi Želkovice, Neumětely a Libomyšl. Ekotop: Geologie: V horninovém podloží převažují chudé svrchnoordovické sedimenty, mírné svahy budují měkčí břidlice bohdaleckého a králodvorského souvrství, morfologicky se výrazně projevují kosovské pískovce a prachovce, které vystupují v příkrých srázech, geologickou stavbu zpestřují diabasy, které vystupují na jz. okraji území a významně se projevují v odštěpeném hřbetu v jižním předpolí Housiny. Na prudších svazích se vyvinuly chudé rankery, které na příhodnějších stanovištích střídají hnědé půdy, na diabasech se vyskytují úživnější typy s charakterem pararendzin. Geomorfologie: Hořovická pahorkatina. Reliéf: Výrazný morfologický stupeň s nejvyšším vrcholem 461 m n. m. oddělující Hořovickou pahorkatinu od ploché Hostomické brázdy, kterou převyšuje v průměru o více než sto metrů. Pedologie: Území je pokryto kambizeměmi, pouze v údolích v SZ části se vyskytují také gleje. Krajinná charakteristika: Zachovalý soubor lesních a travinných společenstev vyvinutých na chudých ordovických sedimentech s převažující jižní expozicí. Lesnatý hřbet Housina je součástí valu pevných svrchnoordovických pískovců, který z JZ obkružuje barrandienské výskyty siluru a devonu. Je významný i fytogeograficky, tvoří hranici termofytika (Český Kras) a mezofytika (Podbrdsko, podokres Hořovická kotlina). Biota: Významnými naturovými biotopy území jsou hercynské dubohabřiny a středoevropské bazifilní teplomilné doubravy. Díky extrémnímu půdotvornému substrátu se vyskytují především chudší typy dubohabřin s přechody do acidofilních doubrav. Porosty se zastoupením náročnějších hájových druhů jsou vzácnější a nalezneme je jednak na vlhčích severně exponovaných svazích, jednak u paty prudkého jižního svahu. V těchto polohách na bohatším substrátu diabasů přibývá teplomilnějších prvků a vegetace přechází ve středoevropské bazifilní teplomilné doubravy, mezi diagnostické druhy patří především válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), mochna bílá (Potentilla alba) a bukvice lékařská (Betonica officinalis). Podstatnou část území porůstají kvalitní suché acidofilní doubravy a na nejprudších jižních svazích teplomilné acidofilní doubravy s diagnostickými druhy bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum) a ostřice nízká (Carex humilis). Na jihozápadním okraji komplexu se dochovaly acidofilní suché trávníky, které zvláště na diabasovém podkladu vykazují znaky úzkolistých suchých trávníků. Díky chybějící vhodné údržbě plochy mohutně zarůstají křovinami. V okrajových částech jsou ke komplexu přiřazena zatravněná polní lada, která jsou pravidelně kosena a mají perspektivu vývoje kvalitních ovsíkových luk.

4.2 Quality and importance

Velký lesní komplex s pěkně dochovanými společenstvy zákonitě vyvinutými v závislosti na expozici a svažitosti na chudých ordovických horninách a bohatších diabasech. Doprovodné suché trávníky hostí kvalitní vegetaci na pomezí acidofilních a úzkolistých suchých trávníků. Díky poloze na okraji termofytika zde několik teplomilných prvků dosahuje svých lokálních hranic výskytu.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04i
LBi
LE03b
HI01b
MK02.03i
MK04.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0487.33
CZ050.02

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Housina*87.33
CZ05Housina*0.02

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Housina CZ0210010
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY