Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0210029

1.3 Site name

Zadní Hrádek

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.758056
Latitude:50.431667

2.2 Area [ha]

12.8350

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      10.1182  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.00
N086.00
N0979.00
N100.00
N140.00
N150.00
N161.00
N201.00
N218.00
N225.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Strmé stráně vrchu Zadní Hrádek na severním okraji obce Skalsko, 12 km západně od Mladé Boleslavi. Ekotop: Geologie: Podklad tvoří horizontálně uložené vápnité pískovce středního turonu. Geomorfologie: Území se nachází v SZ části Jizerské tabule v nadmořských výškách 243–296 m n. m. Reliéf: Travnaté (pří úpatí místy skalnaté) svahy s jižní až jihozápadní expozicí nad údolím Strenického potoka. Pedologie: Na hranách skalních stupňů se na vápnitých pískovcích vytvářejí pararendziny v iniciálních stadiích, jinde s hlubším humusovým horizontem. Na svazích nad skalnatou hranou údolí se rychle odvápňují a mění se na oligotrofní kambizemě až kambizemní podzoly. Krajinná charakteristika: Slunné teplomilné trávníky ve střední části kaňonovitého údolí Strenického potoka. Biota: Jižní a jihozápadní svahy Zadního Hrádku hostí druhově velmi bohatou subxerotermní vegetaci, ve které převažují širokolisté suché trávníky (T3.4D) sv. Bromion erecti s dominantní válečkou prápořitou (Brachypodium pinnatum) a kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola), s ojedinělým výskytem úzkolistých suchých trávníků (T3.3D) sv. Festucion valesiacae a acidofilních suchých trávníků (T3.5B) sv. Koelerio-Phleion phleoidis. Vzhledem k výskytu velkého množství skalních útvarů vystupujících pří úpatí lokality je charakteristické vysoké zastoupení vegetace silikátových skal a drolin (S1.2) sv. Asplenion septentrionalis. Na lokalitě se nachází druhově pestrá subxerotermní vegetace s hojným výskytem ostřice nízké (Carex humilis), vousatky prstnaté (Bothriochloa ischaemum), černohlávku velkokvětého (Prunella grandiflora), hlaváče šedého (Scabiosa canescens), sesele ročního (Seseli annuum), kavylu vláskovitého (Stipa capillata) i kavylu Ivanova (Stipa pennata), kostřavy žlábkaté (Festuca rupicola), mochny písečné (Potentilla arenaria), pýru prostředního (Elytrigia intermedia), černýše rolního (Melampyrum arvense), smldníku olešníkového (Peucedanum oreoselinum), rozrazilu klasnatého (Pseudolysimachion spicatum) a chrpy latnaté (Centaurea stoebe).

4.2 Quality and importance

Na svazích Zadního Hrádku se zachovala druhově pestrá subxerotermní vegetace, která byla dříve formována pastvou a ohněm od jisker parních lokomotiv. V současné době svahy spontánně zarůstají dřevinami.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03i
HB01.02i
MK02i
MK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Němec a kol. (2000). Příroda Mladoboleslavska, Consult Praha a Envitypo Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0492.88
CZ050.12

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Zadní Hrádek*92.88
CZ05Zadní Hrádek*0.12

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Zadní Hrádek CZ0210029
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY