Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0210053

1.3 Site name

Střední Povltaví u Drbákova

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2017-10
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.405833
Latitude:49.742500

2.2 Area [ha]

268.8791

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
4030  info      0.6216  0.00 
6190  info      4.6857  0.00 
8150  info      0.3982  0.00 
8220  info      13.6998  0.00 
9170  info      53.1605  0.00 
9180  info      77.1806  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N082.00
N092.00
N101.00
N140.00
N150.00
N1678.00
N171.00
N209.00
N225.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Disjunktní území v kaňonu Vltavy skládající se z pěti částí mezi obcemi Cholín a Živohošť. Ekotop: Geologie: Lokalita je proslulá geomorfologickou a geologickou pestrostí, která se nápadně odráží ve flóře a fauně. Skalnatý sráz vltavského údolí budují stlačené prekambrické (neoproterozoické) vyvřeliny jílovského pásma od metabazitů andezitového složení po kyselé ryodacitové až dacitové tufy a tonalitová intruziva. Z kyselých hornin se dále vyskytují např. paleoryolity či biotitické granity. Z vápnitých substrátů se projevují erlany nebo druhotně vysrážené sintry. Geomorfologie: Území je součástí Benešovské pahorkatiny. Převážná část této geomorfologické jednotky je sice poměrně málo členitá až fádní, nicméně lokalita je součástí velmi dobře vyvinutého říčního fenoménu. Reliéf: Monumentálnost zdejšího kaňonu Vltavy (zčásti zatopeného přehradou) dokládá relativně velké rozpětí nadmořské výšky pohybující se mezi 268–470 m n. m. Pedologie: Kambizemě s rozsáhlými plochami rankerů a drobnými výskyty pararendzin. Krajinná charakteristika: Lokalita leží v esteticky působivém úseku kaňonu Vltavy a je jednou z nejlepších ukázek zachovalých přirozených ekosystémů údolí středního toku Vltavy. Vzhledem k typicky vyvinutému říčnímu (údolnímu) fenoménu je zde velmi pestrá škála různých stanovišť. Biota: Vegetace je dosti odlišná podle tvaru, orientace svahů vůči světovým stranám a podle hloubky půd. Nápadně se projevuje též vliv geologického podkladu. Výslunné svahy a skalní stěny hostí společenstva skalní stepi s kostřavou sivou a tařicí skalní (T3.1) as. Alysso saxatilis-Festucetum pallentis, často v mozaice s vegetací silikátových skal a drolin (S1.2). K hojným druhům tohoto společenstva patří pelyněk ladní (Artemisia campestris), chrpa latnatá (Centaurea stoebe), svízel sivý (Galium glaucum), mochna písečná (Potentilla arenaria), sesel sivý (Seseli osseum) a z dřevin skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus). Z chráněných druhů zde nalezneme bělozářku liliovitou (Anthericum liliago), chrpu chlumní (Centaurea triumfettii), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), kavyl Ivanův (Stipa pennata) a na několika místech i hvězdnici chlumní (Aster amellus). Na extrémně exponovaných kyselých stanovištích se vyskytují vřesoviště (T8.1) s přítomností jalovce (Juniperus communis). Přítomnost vápníkem bohatších půd dokazuje oproti tomu výskyt perialpidské trávy pěchavy vápnomilné (Sesleria albicans). Mělké půdy mírnějších svahů zarůstají zakrslé teplomilné doubravy (L6.5) s tolitou lékařskou (Sorbo torminalis-Quercetum), v jejichž bylinném patru často dominuje ostřice nízká (Carex humilis). Na bočních hřbítcích jsou teplomilné doubravy nahrazeny zakrslými acidofilními doubravami (L7.1) as. Luzulo albidae-Quercetum) s běžnými dominantami – metličkou křivolakou (Avenella flexuosa), kostřavou ovčí (Festuca ovina) apod. Na skalní výchozy jsou vázány reliktní bory (L8.1) as. Hieracio pallidi-Pinetum s typickým druhem jestřábníkem bledým (Hieracium schmidtii). Vlhčí pozvolnější svahy s hlubší půdou jsou porostlé hlavně dubohabřinami (L3.1) as. Melampyro nemorosi-Carpinetum s druhově pestrým podrostem. Na částečně suťovitých půdách přistupuje jedle s bučinným druhem věsenkou nachovou (Prenanthes purpurea). Na sušších kyselých místech zejména při horních hranách svahů dubohabřiny přecházejí do kyselých doubrav. Tyto plochy jsou zpravidla postiženy výsadbou borovice. Pro slunné svahy s mělkou půdou na přechodu k teplomilným kyselým doubravám (L6.5) as. Sorbo-Quercetum je typický výskyt druhů řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum), řeřišničník písečný (Cardaminopsis arenosa). V nižších polohách svahu rostou suťové lipiny (L4) as. Aceri-Carpinetum aegopodietosum, v jejichž stromovém patru převládá lípa velkolistá (Tilia platyphyllos). Hojně se vyskytuje chráněný tis červený (Taxus baccata). Z keřů zaujme rybíz alpínský (Ribes alpinum). V podrostu najdeme i druhy, které indikují květnaté bučiny, např. bažanku vytrvalou (Mercurialis perennis) nebo kyčelnici devítilistou (Dentaria enneaphyllos). Chladná a stinná místa jsou pozoruhodná přítomností alpského migrantu šalvěje lepkavé (Salvia glutinosa). Místy se nacházejí otevřená suťová pole (S2B) se společenstvem konopice úzkolisté (Galeopsis ladanum). Významná je fauna bezobratlých – druhy petrofilní a xerotermní, včetně některých reliktů. Z reliktních měkkýšů se zde vyskytuje plž Vertigo alpestris a na skalních stěnách teplomilný plž Pupilla triplicata. Území je poměrně dobře prozkoumáno. Na přirozené listnaté porosty je tu vázáno více reliktních fytofágních druhů brouků, např. druh Choragus horní (jediný současný známý nález v Čechách!). Z čeledi nosatcovitých lze uvést například bezkřídlé druhy rodu Acalles (A. hypocrita, A. commutatus a A. boehmei) dokládající kontinuální trvání lesa. Z obratlovců se vyskytují významné teplomilné druhy plazů jako ještěrka zelená (Lacerta viridis) a užovka hladká (Coronella austriaca), z obojživelníků se vyskytuje mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Ve skalách hnízdí výr velký (Bubo bubo) a zaznamenána byla též vydra říční (Lutra lutra).

4.2 Quality and importance

Disjunktní území v kaňonu Vltavy skládající se z pěti částí mezi obcemi Cholín a Živohošť je jednou nejlepších ukázek zachovalých přirozených ekosystémů údolí středního toku Vltavy s výskytem řady chráněných rostlinných i živočišných druhů. Území je součástí významné migrační cesty teplomilných a horských druhů rostlin a živočichů.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
LC01.07o
ME01.03o
LG01.02i
LG05.04i
MK02i
MK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MG03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0121.97
CZ0228.13
CZ053.18

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Drbákov - Albertovy skály*21.97
CZ02Vymyšlenská pěšina*28.13
CZ05Drbákov - Albertovy skály*1.14
CZ05Vymyšlenská pěšina*2.04

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Střední Čechy
Address:
Email:stredni.cechy@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Střední Povltaví u Drbákova CZ0210053
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY