Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0210062

1.3 Site name

Teslíny

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2016-01
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.750278
Latitude:49.623333

2.2 Area [ha]

41.5688

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6230  info      0.8136  0.00 
6410  info      4.0511  0.00 
6430  info      1.3775  0.00 
6510  info      20.9748  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1074.00
N112.00
N149.00
N161.00
N200.00
N214.00
N2310.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita se nachází 9 km ZSZ od Rožmitálu pod Třemšínem v nadmořské výšce kolem 700 m. Ekotop: Geologie: Podloží budují poměrně úživné proterozoické břidlice a droby. Geomorfologie: Území je součástí okrsku Třemšínská vrchovina, jež spadá do celku Brdská vrchovina. Reliéf: Lokalita se nachází na senilním, plochém reliéfu, velmi typickém pro Brdy. Z této plošiny (lokalita je v nadmořské výšce kolem 700 m) se posléze více na jihu zdvíhají brdské vrchy s nadmořskou výškou přes 800 m. Pedologie: Navzdory relativně bohatému geologickému substrátu jsou zde uváděny poměrně kyselé a živinami chudé kambizemě. Nižší úživnost může být ovlivněna již poněkud vyšší nadmořskou výškou a faktem, že vzhledem k výrazně plochému reliéfu zde dochází na části plochy k oglejení. Krajinná charakteristika: Luční enkláva v rozsáhlých brdských lesích obklopující malou horskou obec. Krajinný ráz je významně ovlivněn hodnotnou architekturou: jednak zbytky původní dřevěné zástavby a dále budovami pro lesní zaměstnance vystavěné v „tyrolském" stylu. Významný je rovněž památný "Košatý buk", který sloužil jako hraniční strom. Biota: Jedná se o přírodovědně známou a od počátku 20. století řadou autorů hojně navštěvovanou lokalitu. Značná část luční vegetace je hodnocena jako ovsíkové louky (T1.1), které však díky vysokému zastoupení horských druhů představují již přechod do trojštětových horských luk (T1.2). Na vlhčích místech se vyskytují bezkolencové (T1.9) a pcháčové louky (T1.5) s výskytem řady ohrožených druhů, zejména s hojným výskytem všivce lesního (Pedicularis sylvatica), kosatce sibiřského (Iris sibirica), úpolínu evropského (Trollium altissimus). Biogeograficky významné jsou horské asociace pcháčových luk a tužebníkových lad (as. Polygono-Cirsietum heterophylii, as. Cirsio heterophylli-Filipenduletum). V severním výběžku a také na východním okraji lokality se vyskytují smilkové trávníky (T2.3B) s rovněž hojným výskytem všivce lesního (Pedicularis sylvatica).

4.2 Quality and importance

Jedná se o lokalitu nejlépe vyvinuté horské luční vegetace ve Středočeském kraji; recentně se zde vyskytují: chrpa parukářka (Centaurea pseudophrygia), prvosenka vyšší (Primula elatior), velmi hojně škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. hieracioides), pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum) a také prha arnika (Arnica montana), kakost lesní (Geranium sylvaticum), jetel kaštanový (Trifolium spadiceum), zvonečník klasnatý (Phyteuma spicatum), hrachor horský (Lathyrus linifolius) a silenka dvoudomá (Silene dioica).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
LI01i
MK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ09100.00
CZ1231.94

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ09Brdy-100.00
CZ12Třemšín*31.83
CZ12Brdy*0.11

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Střední Čechy
Address:
Email:stredni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Teslíny CZ0210062
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY