Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0210100

1.3 Site name

Bílichovské údolí

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2015-10
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.897778
Latitude:50.248611

2.2 Area [ha]

115.2204

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7220  info      0.1339  0.00 
9150  info      54.7625  0.00 
91E0  info      4.2119  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N070.00
N140.00
N151.00
N1663.00
N2032.00
N210.00
N233.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lesnaté džbánské údolí 3,7 km JZ až 1 km JJV od Bílichova. Ekotop: Geologie: V nejnižších polohách na dně údolí jsou obnaženy permské červené sedimenty, na nich pak leží křídová souvrství (cenomanské pískovce s vrstvami slínů a spodnoturonské opuky na plošinách). Na svahových prameništích na výchozech slínů a v údolních potůčcích jsou časté drobnější výskyty pěnovců. Geomorfologie: Území leží v centrální části Džbánu v nadmořské výšce mezi 330 (dno údolí u Bílichova) a 440 metry (okraj plošiny u osady Bor). Reliéf: 3,5 km dlouhé typické zařízlé údolí (zahrnující i některá boční údolí) Bílichovského potoka v opukové plošině Džbánu, táhnoucí se od západu na východ s relativním výškovým převýšením okolo 70 metrů; na starších mapách je udáván název Gothardské údolí. Na prudkých svazích jsou krásné ukázky sesuvných tvarů. Časté výskyty pěnovců v potůčcích a na svahových prameništích. Na dně údolí je na Bílichovské potoce několik menších vodních nádrží. Pedologie: Pararendziny v různém stádiu vývoje, místy velmi mělké a promíšené s opukovou drtí. Příměs skeletu v půdě klesá od vrcholu k patě svahu. Krajinná charakteristika: Lesnaté džbánské údolí ve střední části Džbánu s prameništi, rybníčky a luhy na dně údolí. Součástí území jsou i PP Na Pilavě a NPP Bílichovské údolí, zřízené na ochranu populací Veratrum nigrum. Značná část původně bučin (zřejmě podsv. Cephalanthero-Fagenion) byla přeměněna na kultury modřínu a smrku. Biota: Nejvýraznějším typem biotopu jsou vápnomilné bučiny (L5.3)(často vysokokmenné), vzácně s vtroušenou jedlí. Bývají často v důsledku lesního hospodaření ochuzeny, bez keřového patra a s řídkým bylinným patrem. Nicméně typické druhy vápnomilných bučin: okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), ostřice prstnatá (Carex digitata) či orlíček obecný (Aquilegia vulgaris) - jsou přítomny. V minulosti byly pravděpodobně dominantním biotopem v celém údolí, ale dnes jsou často nahrazeny jehličnatými kulturami. Typické rostliny bučin lze nalézt i v podrostu jehličnanů. V současnosti je část bučin holosečně těžena. Acidofilní bučiny (L5.4) tvoří menší část lesních biotopů. Vyskytují se převážně na odvápněných plošinách či na hranách svahů na kontaktu s vápnomilnými bučinami. Jejich existence může ale být i podmíněna lesním hospodařením. Bylinné patro je zde minimální. Údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2A) jsou vyvinuty v úzkých liniích podél většiny drobných vodních toků. Vedle jasanu jsou ve stromovém a keřové patře přítomny především habr a jilm horský. Podrost je druhově velmi bohatý s řadou chráněných a ohrožených druhů, protože hostí druhy dubohabřin, teplomilných doubrav i podmáčených jedlin a v mozaice se často vyskytují drobná pěnovcová prameniště. Přítomny jsou například ostřice ostrá (Carex acutiformis), o. rusá (C. flava), o. horská (C. montana), o. latnatá (C. paniculata), o. lesní (C. sylvatica), oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum), sasanka hajní (Anemone nemorosa), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), kopytník evropský (Asarum europaeum), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), jarmarka větší (Astrantia major), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), bradáček vejčitý (Listera ovata), violka divotvárná (Viola mirabilis), kozlík dvoudomí (Valeriana dioica) a řada dalších. V některých porostech se hojně vyskytuje kýchavice černá (Veratrum nigrum). Jasanové luhy jsou ohroženy výsadbami jehličnanů (především smrku). Lesní pěnovcová prameniště (R1.3) se vyskytují vzácně a vždy v mozaice s jasanovo-olšovými luhy. Bohaté je mechové patro s dominantním Cratoneuron commutatum. Bylinné patro tvoří stejné druhy jako v jasanovo-olšových luzích a je druhově bohaté. Vedle pěnovcových inkrustací jsou řidčeji vyvinuty i drobné terásky v potůčcích a drobné pěnovcové kupky. Porosty parožnatek (V5) byly zaznamenány v době průzkumu (rok 2001) na dně zaniklého rybníka ve střední Bílichovského části údolí. Rybník byl ale v následujících letech "revitalizován". Současný stav porostů parožnatek není znám.

4.2 Quality and importance

Jedno z nejzachovalejších džbánských údolí (spolu se Smradenským údolím a Cikánským dolíkem). Významné jsou zejména rozsáhlé vysokokmenné okroticové bučiny. Vzhledem k orientaci a zastínění je podrost ve většině porostů značně mezernatý, nicméně v území se charakteristické druhy vyskytují: okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice červená (Cephalanthera rubra), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) atd. Dalšími velmi významnými typy biotopů jsou lesní pěnovcová prameniště a zejména druhově velmi bohaté údolní luhy. Těžiště výskytu vzácných a ohrožených druhů je podél pěnovcových pramenišť a hlavně v údolních luzích. Několik mikrolokalit s výskytem bohatých populací reliktního druhu kýchavice černé (Veratrum nigrum). Ojedinělý výskyt střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus). Další vzácné a ohrožené druhy: lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice červená (Cephalanthera rubra), prvosenka jarní (Primula veris), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), bradáček vejčitý (Listera ovata), vstavač nachový (Orchis purpurea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), v. zelenavý (P. chlorantha), kamejka lékařská (Lithospermum officinale) nebo oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum) a o. pestrý (A. variegatum).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA08o
MBi
LE01.03o
LE03.04i
LF04.01i
LG01.02i
LI01i
LJ02.01.03i
MJ02.06i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Hadinec J. (2002). A0004 (Bílichov), závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in AOPK ČR., Houda J. (1969). Džbán (ochranářská studie), ONV Louny., Klika J. (1951). Veratrum nigrum v Bílichovské údolí. - Čs. Bot. Listy, Praha 3/5: 74., Kovanda J. (1971). Kvarterní vápence Československa. - Antropozoikum řada A., 7: 1-204, Praha., Ložek V. (1950). Nástin přírodních poměrů Džbánu z hlediska ochrany přírody. - Ochrana přírody 5: 97-104.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ036.62
CZ042.63
CZ055.63
CZ12100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ03Bílichovské údolí*6.62
CZ04Na Pilavě*2.63
CZ05Bílichovské údolí*1.01
CZ05Na Pilavě*4.62
CZ12Džbán-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Střední Čechy
Address:
Email:stredni.cechy@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Bílichovské údolí CZ0210100
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY