Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0210109

1.3 Site name

Chlum u Nepřevázky

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2018-08
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.923333
Latitude:50.385278

2.2 Area [ha]

223.3384

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      22.0211  0.00 
6410  info      9.9976  0.00 
9170  info      107.45  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N070.00
N088.00
N0911.00
N106.00
N140.00
N150.00
N1658.00
N209.00
N211.00
N237.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Jižní okraj Chloumeckého hřbetu, asi 2,5 km JV až 4 km JJV od centra Mladé Boleslavi. Ekotop: Geologie: Území se nachází v oblasti Jizerské tabule, která je součástí České křídové tabule. Od toho se odvíjí geologická stavba, většinou se buď jedná o staré pleistocénní terasy Jizery nebo o svrchno-turonské a spodno-senonské pískovcové až jílovcovo-slínovcové usazeniny. Na jižní straně se místy vyskytují sprašové závěje. Geomorfologie: Jižní okraj Chloumeckého hřbetu (na jižním okraji Turnovské pahorkatiny) s vrcholy Chlum (356 m n. m.) a Kněžský vrch (366 m n. m.). Reliéf: Vzhledem k relativnímu převýšení (okolo 140 m) vůči okolní krajině působí jako krajinná dominanta. Tento masiv je zřejmě pozůstatkem neogenní paroviny. Díky přítomnosti mocných sprašových návějí na jižní straně hřbetu na slínovcích zde dochází k sesuvům půdy. Pedologie: Na štěrkopíscích převažují arenické kambizemě, ale dominantními půdami (na převažujících vápnitých substrátech) jsou pelosoly (často oglejené) v plochých částech reliéfu až kambizemní pararendziny na prudkých svazích tvořených opukami. Krajinná charakteristika: Výrazná krajinná dominanta Pojizeří, převážně lesnatý hřbet v jinak intenzivní zemědělské krajině. Při jižním okraji kóty Chlum pozůstatky slovanského hradiště (tzv. Švédské šance). Biota: Plošně nejrozsáhlejším lesním biotopem jsou hercynské dubohabřiny (L3.1), druhově poměrně bohaté s přechody k teplomilným doubravám. Ve stinnějších porostech pak bylinné a keřové patro ubývá. Běžně jsou přítomny: habr obecný (Carpinus betulus), javor mleč (Acer platanoides), j. babyka (Acer campestre), svída krvavá (Cornus sanguinea), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), černýš hajní (Melampyrum nemorosum), jaterník podléška (Hepatica nobilis), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), kopytník evropský (Asarum europaeum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), kruštík širolistý (Epipactis helleborine); vzácně pak kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), ostřice horská (Carex montana), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum) a další. Vedle přechodů k teplomilným typům doubrav tvoří i plynulé přechody k acidofilním doubravám. Dalším poměrně rozšířeným typem lesních biotopů je široká škála doubrav od suchých acidofilních (L7.1), přes acidofilní teplomilné (L6.5) (jen vzácně na výchozech pískovců) až po menší plochy mochnových a šípákových teplomilných doubrav. Mochnové doubravy (L6.4) se vyskytují v menších porostech na světlejších a vlhčích místech na úpatí severních až SZ svahů Chlumu s typickou garniturou druhů - mochna bílá (Potentilla alba), srpice barvířská (Serratula tinctoria), prorostlík dlouholistý (Bupleurum longifolium), ostřice chabá (Carex flacca), bukvice lékařská (Betonica officinalis), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum) či smldník jelení (Peucedanum cervaria). Místy s přechody k šípákovým doubravám a k dubohabřinám. Druhově bohaté porosty šípákových doubrav (L6.1) se na Chlumu naopak vyskytují na svazích s JZ až J expozicí, vzácně i s dubem pýřitým (Quercus pubescens), a dalšími druhy: jeřáb břek (Sorbus torminalis), třemdava bílá (Dictamnus albus), dřín jarní (Cornus mas), strdivka jednokvětá (Melica uniflora), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), plamének přímý (Clematis recta), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), růže galská (Rosa gallica) či medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum). Nejrozšířenějším nelesním biotopem jsou suché širokolisté trávníky (T3.4). Ty lze na velkých plochách nalézt na místě bývalého vojenského cvičiště (střelnice) na západním úpatí Chlumu, v menších plochách i jinde (zejména na jižním úpatí u obce Sýčina). V případě střelnice jde o druhově velmi bohaté porosty s kruštíkem širolistým (Epipactis helleborine), černohlávkem dřípeným (Prunella laciniata), ostřicí chabou (Carex flacca) a ostřicí plstnatou (C. tomentosa), bukvicí lékařskou (Betonica officinalis), prorostlíkem srpovitým (Bupleurum falcatum), smldníkem jelením (Peucedanum cervaria), omanem vrbolistým (Inula salicina), bílojetelem bylinným (Dorycnium herbaceum), růží galskou (Rosa gallica), ledencem přímořským (Tetragonolobus maritimus) a plynulými přechody do střídavě vlhkých luk (T1.9) na sníženinách: ostřice chabá (Carex flacca), o. plstnatá (C. tomentosa), o. oddálená (C. distans), srpice barvířská (Serratula tinctoria), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), bukvice lékařská (Betonica officinalis), svízel severní (Galium boreale), olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), komoráč oleškový (Silaum silaus) či kozlík dvoudomý (Valeriana dioica). Oba biotopy jsou vzhledem k absenci vojenské činnosti místy výrazně ovlivněny expanzí třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) a křovin. Vzácně jsou vyvinuty suché bylinné lemy (T4.1), které jsou ovšem v území druhově velmi bohaté, často se zastoupení druhů střídavě vlhkých těžkých půd. Vyskytují se zde například - kruštík širolistý (Epipactis helleborine), černohlávek dřípený (Prunella laciniata), č. velkokvětý (Prunella grandiflora), ostřice chabá (Carex flacca), o. plstnatá (C. tomentosa), bukvice lékařská (Betonica officinalis), prorostlík dlouholistý (Bupleurum longifolium), p. srpovitý (B. falcatum), smldník jelení (Peucedanum cervaria), oman vrbolistý (Inula salicina), bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum), ostřice Michellova (Carex michellii), růže galská (Rosa gallica), černýš hajní (Melampyrum nemorosum), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), prvosenka vyšší (Primula veris), kakost krvavý (Geranium sanguineum), třemdava bílá (Dictamnus albus) či vzácně vstavač nachový (Orchis purpurea). V mozaice s širokolistými suchými trávníky, suchými bylinnými lemy se jako lesní plášť hojně vyskytují vysoké křoviny s Rosa sp. div., dřišťálem obecným (Berberis vulgaris), svídou krvavou (Cornus sanguinea), slivoní trnkou (Prunus spinosa), hlohy (Crataegus sp. div.), ptačím zobem obecným (Ligustrum vulgare), jilmem habrolistým (Ulmus minor), javorem babykou (Acer campestre) a dalšími.

4.2 Quality and importance

Dobře zachovalý komplex teplomilně laděných lesů (habřin, mochnových a šípákových doubrav) při okraji českého termofytika a druhově velmi bohatých suchých trávníků a luk střídavě vlhkých stanovišť na těžkých půdách. Výskyt řady vzácných druhů např. pelyněk pontický (Artemisia pontica), prorostlík dlouholistý (Bupleurum longifolium), ostřice oddálená (Carex distans) (!), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), plamének přímý (Clematis recta), třemdava bílá (Dictamnus albus), bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), kakost krvavý (Geranium sanguineum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), černýš rolní (Melampyrum arvense), vstavač nachový (Orchis purpurea) (vzácně), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), černohlávek dřípený (Prunella laciniata), růže galská (Rosa gallica), jeřáb břek (Sorbus torminalis), mateřídouška panonská (Thymus pannonicus), jetel jahodnatý (Trifolium fragiferum). Izolovaný výskyt dubu šípáku (Quercus pubescens).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
LBi
MB01.02i
LD01.01i
LE03.04i
MF03.01.01i
HG04.02i
LI01i
MK04.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Janeček Š. (2004). H0177 (Mladoboleslavsko východ), závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in AOPK ČR., Kolář T. (2004). H0167 (Dobrovice-Jabkenice), závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in AOPK ČR., Kůrková I. (2003). A0303 (Pojizeří-Mladá Boleslav), závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in AOPK ČR.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0426.04
CZ050.07
CZ1299.13

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Chlum u Nepřevázky*26.04
CZ05Chlum u Nepřevázky*0.07
CZ12Chlum*99.13

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Chlum u Nepřevázky CZ0210109
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY