Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0210113

1.3 Site name

Louky u rybníka Proudnice

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2016-11
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.401389
Latitude:50.118611

2.2 Area [ha]

27.6541

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6410  info      1.8467  0.00 
6510  info      13.0626  0.00 
7230  info      2.8635  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N0732.00
N086.00
N1056.00
N214.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Vlhké a slatinné louky a rákosiny na JZ okraji rybníka Proudnice u jižního okraje Hradišťka II. Ekotop: Geologie: V podloží jsou svrchně křídové vápnité jílovce a slínovce. V mělkých rýhách jsou přítomny kvarterní deluviální hlinitopísčité sedimenty a podél břehu rybníka zamokřené holocénní fluviální sedimenty. Geomorfologie: Území leží v Krakovanské tabuli (JZ část Chlumecké tabule). Reliéf: Vlhké slatinné louky na JZ okraji plochého širokého údolí Radovesnického potoka (přítok Cidliny). Nadmořská výška je okolo 215 m n. m. Pedologie: Nivní půdy při jižním břehu rybníka, na zbytku území dominují mělké těžší vápnité hnědozemní půdy. Krajinná charakteristika: Komplex střídavě vlhkých a slatinných luk a rákosin na břehu rybníka Proudnice v ploché krajině (Krakovanská tabule). Území se víceméně kryje s PR Louky u rybníka Proudnice, část luk je pravidelně sečena. Biota: Většinu území pokrývají mezofilní ovsíkové louky (T1.1) svazu Arrhenatherion inklinující k vlhčím typům luk, přítomnost svízele severního (Galium boreale), omanu britského (Inula britannica), pcháče šedého (Cirsium canum) a dalších. Jinak jsou tyto louky ale druhově chudší. Střídavě vlhké bezkolencové louky (T1.9) svazu Molinion jsou spíše druhově chudší a často se vyskytují v mozaice s jinými typy biotopů. Část z nich je nekosena. Typickými druhy jsou metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), svízel severní (Galium boreale), čertkus luční (Succisa pratensis), ocún jesenní (Colchicum autumnale), oman vrbolistý (Inula salicina), ostřice chabá (Carex flacca) či kozlík dvoudomí (Valeriana dioica). Objevují se v nich vzácné druhy jako je česnek hranatý (Allium angulosum), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec pleťový (D. incarnata) či vstavač bahenní (Orchis palustris). Nejcennější části území jsou ale vápnitá slatiniště (R2.1) svazu Caricion davallianae s výskytem řady vzácných druhů – ostřice Davallova (Carex davalliana), pěchava slatinná (Sesleria uliginosa), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vstavač bahenní (Orchis palustris), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus) či Taraxacum sect. Palustria. Většina porostů je sečena, ale některé okrajové porosty jsou neobhospodařovány a dochází na nich k expanzi rákosu. Porosty obsahují i prvky svazu Molinion: svízel severní (Galium boreale), koromáč olešníkový (Silaum silaus), čertkus luční (Succisa pratensis). Spíše minoritně jsou zastoupeny vlhké louky (T1.5) podsv. Calthenion (koseny a mírně ruderalizovány - pcháč oset (Cirsium arvense) a vegetace vysokých ostřic (M1.7) s ostřicí ostrou (Carex acutiformis) a o. dvouřadou (C. disticha). Při okraji rybníka se vyskytují druhově chudé rákosiny (M1.1) s dominujícím rákosem obecným (Phragmites australis). Roztroušeně se vyskytují dřeviny (vrby a topoly), které ojediněle tvoří menší porosty mokřadních vrbin - vrba popelavá (Salix cinerea). Vzácně se v kanálech vyskytují parožnatky (Chara sp.). Lokalita ptactva vázaného na mokřady – čejka chocholatá (Vanellus vanellus), moták pochop (Circus aeruginosus), rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) a r. zpěvný (A. palustris). V minulosti zde byl zaznamenán bukač velký (Botaurus stellaris) a hnízdící břehouš černoocasý (Limosa limosa), dále pak některé druhy obojživelníků - skokan štíhlý (Rana dalmatina) a ropucha obecná(Bufo bufo).

4.2 Quality and importance

PR Louky u rybníka Proudnice patří mezi významné mokřady ČR, důvodem je především výskyt vápnitých slatinišť s vzácnými druhy. Dobře zachovalý komplex různých typů luk (mezofilní louky, střídavě vlhké bezkolencové louky, slatinné louky) s přechody mezi jednotlivými typy. Velká část porostů Caricion davallianae je v současnosti kosena, jen v okrajových částech (směrem k rybníku) dochází k expanzi rákosu a snížení druhové bohatosti. Ostatní porosty jsou koseny jen částečně, což v neobhospodařovaných částech způsobuje opět snížení druhové bohatosti (to se týká především střídavě vlhkých bezkolencových luk). Na kontaktu s poli dochází k mírné eutrofizaci, což se kromě jiného projevuje přítomností pcháče osetu (Cirsium arvense).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA08o
LF06i
LI01i
MJ02.01i
LK02.02i
LK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Formanová I. (2004). A0407, závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in AOPK ČR., Knížetová L., Pecina P., Pivničková M. (1987). Prověrky maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji … - Bohemia centralis 16: 1-262.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0292.96
CZ057.04

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Louky u rybníka Proudnice*92.96
CZ05Louky u rybníka Proudnice*7.04

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Louky u rybníka Proudnice CZ0210113
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY