Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0210152

1.3 Site name

Polabí u Kostelce

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2017-06
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.564167
Latitude:50.237222

2.2 Area [ha]

387.8208

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2330  info      0.322  0.00 
3150  info      30.6397  0.00 
6410  info      4.9067  0.00 
6430  info      2.9164  0.00 
6440  info      26.6276  0.00 
6510  info      48.265  0.00 
7210  info      0.7371  0.00 
7230  info      0.234  0.00 
91E0  info      7.6882  0.00 
91F0  info      115.311  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N040.00
N068.00
N0717.00
N082.00
N090.00
N1022.00
N140.00
N155.00
N1633.00
N206.00
N211.00
N236.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Harmonický úsek labské nivy mezi Neratovicemi a Kostelcem nad Labem. Ekotop: Geologie: Podloží celého území budují pleistocénní štěrkopísky, na ně v proměnlivé mocnosti nasedají nivní povodňové hlíny (lokálně zvané labské červenky), pouze meandry u Chrástu leží mimo recentní nivu a jsou mladopleistocénního stáří (würm 1). V zazemněných meandrech se vzácně vyskytují slatiny, které v oblasti Chrástu mají zvýšený podíl uhličitanu vápenatého. Oblast je specifická relativně menší mocností nivních hlín, děje se tak díky vlivu nedaleko ústící Jizery, která jednak ovlivňuje dynamiku toku pod soutokem, a jednak je sama mohutným zdrojem hrubozrnného materiálu na úkor jemnějších sedimentů. Geomorfologie: Středolabská tabule. Reliéf: Plochá říční niva o průměrné nadmořské výšce asi 160 m n. m. je součástí Mělnické kotliny. Meandry u Chrástu jsou od holocenní nivy odděleny nízkým stupněm würmské terasy. Pedologie: Převažujícím půdním typem jsou nivní půdy, v zazeměných slepých ramenech se maloplošně vyvinuly slatinné půdy, na drobných elevacích v nivě s písčitějším substrátem se vyvíjejí půdy blízké arenickým kambizemím (arenosolům). V zazemněných meandrech se vzácně vyskytují slatiny, které v oblasti Chrástu mají zvýšený podíl uhličitanu vápenatého. Oblast je specifická relativně menší mocností nivních hlín, děje se tak díky vlivu nedaleko ústící Jizery, která jednak ovlivňuje dynamiku toku pod soutokem, a jednak je sama mohutným zdrojem hrubozrnného materiálu na úkor jemnějších sedimentů. Krajinná charakteristika: Zdejší úsek labské nivy si dosud uchoval přirozený ráz. Tok byl sice během 20. a 30. let minulého století kanalizován, ale dochovaly se větší plochy lužních lesů a luk doprovázející dnes odškrcená říční ramena. Příčný profil nivy je díky tektonické predispozici asymetrický, jižní hrana nivy je příkřejší a vystupují v ní horniny křídového stáří. Severní okraj je pozvolný, členěný pouze čely starších labských teras. Reliéf je jen nepatrně výškově členěn, avšak v ploše je velmi pestrý, utvářený v závislosti na velké dynamice říčního toku. Mělké terénní deprese - pozůstatky starých koryt se meandrovitě vinou nivou, a jsou velmi významným faktorem podmiňujícím diverzitu rostlinných společenstev. V lučních celcích se vzácně zachovaly zbytky tzv. hrůdů - táhlých plochých hřbítků. Velmi pozoruhodné jsou mladopleistocénní meandry u Chrástu s výskytem vápnitých slatin, vázaných svým vznikem na prameny při bázi vyšší risské terasy. Biota: Nadprůměrně zachovalá ukázka říční nivy velkého toku s charakteristickou mozaikou lužních lesů, luk, vodních ploch a mokřadů. Kostrou navrhovaného komplexu jsou dobře uchované tvrdé luhy, místy nahrazené výsadbami nepůvodních hybridních topolů, v regulací odškrcených ramenech se vyvíjejí společenstva vysokých vrb řazená k měkkým luhům. Druhým základním kamenem nivní krajiny jsou aluviální louky. Nejběžnějším typem jsou ochuzené kontinentální zaplavované louky as. Pseudolysimachio-Alopecuretum, ve vyšších částech nivy přecházejí do mezofilních ovsíkových luk, naopak v depresích, na místech zazemněných koryt se vyskytují vlhké pcháčové louky v mozaice s vlhkými tužebníkovými lady. Nejsušším travním typem jsou kostřavové trávníky písčin, které obsazují písčité elevace uvnitř lučních komplexů a můžeme je nalézt i na příkrých čelech terasových stupňů. Velmi významným společenstvem jsou porosty rákosin a ostřic porůstající především zazemňující se říční ramena, v ochuzené formě expandující do ladem ponechaných travních porostů. Lokálně zajímavé jsou bylinné lemy nížinných řek, které se nejpěkněji vyvíjejí v lesních pláštích na kontaktu se slepými rameny. Velmi reprezentativně je dochována vegetace makrofyt stojatých vod, které vévodí rozsáhlé porosty stulíku. Významným krajinným prvkem jsou jednak liniové výsadby hybridních topolů, jednak solitérní či v malých skupinkách rostoucí stromovité vrby, ty nacházíme zejména v celoročně vlhkých neudržovaných částech luk. V geneticky odlišných meandrech u Chrástu se dochovala pestrá mozaika, ve které se uplatňují střídavě vlhké bezkolencové louky, v zamokřených částech meandrů se nalézají kvalitní porosty vysokých ostřic, rákosin a rovněž vzácná vegetace vápnitých slatin s mařicí pilovitou.

4.2 Quality and importance

Hlavní význam leží především v zachovalosti harmonické mozaiky lučních, lesních a vodních biotopů. Malá ukázka lužního lesa je v současnosti chráněna V PR Jiřina, porost má téměř přirozenou strukturu stromového patra a pěkně vyvinuté bylinné patro. Kvalitu biotopu indikuje bohaté spektrum saprofytických hub a hmyzu vázaného na odumřelou dřevní hmotu. Významný je výskyt vzácného kruštíku polabského (Epipactis albensis), v lesních porostech v blízkosti Lobkovic se v jarním aspektu bohatě uplatňuje sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), v mělkých lesních depresích ojediněle roste žebratka bahenní (Hottonia palustris). V lučních celcích je dobře pozorovatelná diverzita společenstev podmíněná malými výškovými rozdíly, pestrá škála začíná u porostů ostřic a rákosin, pokračuje přes kontinentální vlhké louky k loukám ovsíkovým, na nejvyšších místech dokonce s přechody ke kostřavovým trávníkům písčin s trávničkou obecnou (Armeria vulgaris). Významnými druhy luk jsou například jarva žilnatá (Cnidium dubium) a žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum). Nezastupitelnou roli mají v nivách vodní plochy, zde jsou reprezentovány odškrcenými meandry, vegetace vodních makrofyt a porosty ostřic i rákosin zde nacházejí ideální podmínky pro rozvoj. Unikátním stanovištěm jsou meandry u Chrástu, na zbytcích vápnitých slatin roste například ostřice Davallova (Carex davalliana), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), hvozdík pyšný (Dianthus superbus), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum) a vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia). V porostech rákosin a vysokých ostřic nacházejí útočiště kriticky ohrožené druhy: mařice pilovitá (Cladium mariscus), sítina slatinná (Juncus subnodulosus), bublinatka obecná (Utricularia vulgaris) a vzácný pryskyřník velký (Ranunculus lingua).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
LA08o
HBi
HB02.02i
ME01.03i
MF02.03i
LI01i
HJ02.03i
HJ02.05i
LK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
HK01.04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0420.55
CZ051.76

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Jiřina+0.41
CZ04Polabí u Kostelce*20.14
CZ05Polabí u Kostelce*1.02
CZ05Jiřina*0.74

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Polabí u Kostelce CZ0210152
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY