Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0210153

1.3 Site name

Zvolská homole

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2020-09
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.398611
Latitude:49.943056

2.2 Area [ha]

49.6128

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40A0  info      0.2716  0.00 
6190  info      2.5648  0.00 
8220  info      1.9552  0.00 
9170  info      13.2441  0.00 
9180  info      11.1088  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N081.00
N096.00
N1683.00
N205.00
N224.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Vrch Homole se strmými skalnatými srázy nad pravým nárazovým břehem Vltavy, 2 km SV od Vraného nad Vltavou. Ekotop: Geologie: Horninový podklad tvoří prekambrické (proterozoické) břidlice (štěchovická skupina) s proplástky drob a nepatrnými vložkami karbonátů, které jsou proťaty žilou porfyritu a minety, jenž se vzájemně kříží a výrazně vystupují ve skalním defilé nad Vltavou. Tyto horniny tvoří i podklad plošinné části území, kde jsou však překryty mělkou, střípkovitě kamenitou zvětralinou. Vrchol skalního útvaru mezi Jarovským údolím a Vltavou korunuje nerozsáhlá závěj písčitovápnité spraše, jejíž materiál je zčásti splavován směrem k Vltavě, kde ovlivňuje stepní stráň. Geomorfologie: Území se nachází v jižním výběžku Pražské plošiny v nadmořských výškách 194–342 m n. m. Reliéf: Západní část území tvoří téměř 1 km dlouhá a až 130 m vysoká, velmi strmá a místy až téměř kolmá skalní stěna se sklonem k Z až k SZ, která vznikla hloubkovou erozí Vltavy na jejím pravém, nárazovém břehu. Nepatrné tektonické porušení a sklon vrstev k JV způsobily, že je stěna členěna pouze málo výraznými žebry a stržemi. V nejstarší, nejvýše proti proudu ležící, části tohoto nárazového břehu je sklon svahu mírnější a proto se zde mohlo vytvořit a udržet dosti rozsáhlé suťové pole. SV okraj území ohraničuje až 100 m hluboké údolí Jarovského potoka. Horní hrany kaňonu Vltavy a Jarovského potoka se setkaly u kóty Na Šošolce a odtud dále k severu, v místě geometrického průniku obou úbočí, vznikl přes 250 m dlouhý, ostrý a k severu se snižující hřbet, který končí u ústí Jarovského potoka do Vltavy. Střední a jižní část území s mnohem mírnějším sklonem představuje zbytek předkvartérní paroviny. Pedologie: Na plochách s menším sklonem a hlubší zvětralinou jsou vyvinuty eutrické kambizemě, které se střídají s různě úživnými rankery na skalách. Značný rozsah mají holé sutě (kamenná moře) a skály. Krajinná charakteristika: Lokalita se strmými srázy se severozápadní, západní až jihozápadní orientací a zarovnanou plošinou paroviny na vrcholu je jedním z nejcennějších území vltavského údolí. Srázy v různorodých horninách jsou rozčleněny na drobné terásky, zářezy, hřbety a rokle. Nápadný skalní jehlan patří k unikátním útvarům georeliéfu pražského okolí. Biota: Břidlicové stěny porůstá skalní vegetace s kostřavou sivou (T3.1) as. Alysso saxatilis-Festucetum pallentis, na vápnitých skalních výchozech se velmi vzácně vyskytuje společenstvo s lomikámenem vždyživým (T3.2) as. Saxifrago aizoi-Seslerietum calcariae, na chudých drolinách společenstvo s chmerkem vytrvalým (T6.1B) as. Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis, na teráskách s vyvinutější půdou společenstvo trýzele škardolistého a kostřavy walliské (T3.3) as. Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae. Na plošině nad hranou na písčité terase je vřesoviště s teplomilnými druhy (T8.1B) sv. Euphorbio-Callunion a společenstvo s koniklecem lučním českým a ovsířem lučním (T3.5B) as. Pulsatillo pratensis-Avenochloetum pratensis. V horních částech skal a na podskalních plošinkách jsou vyvinuté fragmenty teplomilných bylinných lemů (T4.1) as. Geranio-Trifolietum alpestris. Na vhodných římsách skalního amfiteátru rostou malé skupinky nízkých xerofilních keřů (K4A) sv. Prunion spinosae. Na skalách jsou bohatě přítomny biotopy štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin (S1.2) sv. Asplenion septentrionalis. V lesních porostech převažují suché acidofilní doubravy (L7.1) as. Luzulo albidae-Quercetum petraeae a ochuzené hercynské dubohabřiny (L3.1) as. Melampyro nemorosi-Carpinetum luzuletosum. Na osluněných skalnatých svazích roste rozvolněná acidofilní teplomilná doubrava (L6.5B) as. Sorbo torminalis-Quercetum a na převážně stinných svazích a v roklinách se vyskytují suťové lesy (L4) as. Aceri-Carpinetum. Na skalnatých srázech se setkáme s celou řadou vzácných druhů rostlin; je to především řebříček panonský (Achillea pannonica), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), dvojštítek hladký (Biscutella laevigata), hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus), chrpa chlumní (Cyanus triumfettii), zlatovlásek obecný (Linosyris vulgaris), kavyl Ivanův (Stipa pennata), silenka ušnice (Silene otites), lněnka lnolistá (Thesium linophyllon) a chudina zední (Draba muralis), z keřů se vyskytují skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus) a jeřáb dunajský (Sorbus danubialis). K nejcennějším druhům patří violka skalní pravá (Viola saxatilis subsp. saxatilis) - endemit středoevropských říčních údolí a prorostlík prutnatý (Bupleurum affine) na jediné české lokalitě nacházející se na severní hranici areálu druhu. Vyskytují se zde velmi vzácné druhy teplomilných pavouků, mravenců, brouků i dalších skupin hmyzu, mj. myrmekofilní hmatavec Claviger testaceus, mršník Hetaerius ferrugineus nebo dřepčík Longitarsus languidus. Byl zde také učiněn velmi významný nález boreomontánního bezkřídlého reliktního nosatce Otiorhynchus rugifrons (zatím jediný známý nález v České republice!). Teplomilný pavouk stepník rudý (Eresus cinnaberinus) se zde vyskytuje na nejjižnější lokalitě v Čechách. Z obratlovců zasluhují pozornost silné populace ještěrky zelené (Lacerta viridis) a užovky hladké (Coronella austriaca).

4.2 Quality and importance

Jedná se o jednu z nejcennějších lokalit vltavského údolí jižně od Prahy, kde údolí nebylo porušeno zaplavením úpatí. Na různorodých horninách se vytvářejí skalní a lesostepní společenstva vápnomilných i acidofilních druhů doprovázená jedinečným souborem hub a bezobratlých živočichů, především hmyzu (klasická lokalita pražských entomologů). Výskyt řady vzácných druhů.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03i
HBi
MB01.02i
LD01.02o
LD01.04b
MD02.01i
ME01.03o
LE03.04i
LF03.01i
LG01.02i
MI01i
HI01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LC01.07i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Černý T. (2003). A0306 (Závist) závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in AOPK ČR., Černý T. (2004). A0054 (Skochovice-Oleško) závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in AOPK ČR., kolektiv (0). Rezervační kniha PR Zvolská homole, depon. in AOPK ČR, Praha., Kubíková J., Ložek V., Špryňar P. a kol. (2005). Chráněná území ČR, sv. Střední Čechy, AOPK ČR, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0253.77
CZ0541.65
CZ1293.27

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Zvolská homole*53.77
CZ05Zvolská homole*41.65
CZ12Střed Čech*93.27

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Zvolská homole CZ0210153
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY