Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0210173

1.3 Site name

Slaná louka u Újezdce

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2013-04
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.423056
Latitude:50.282222

2.2 Area [ha]

1.3434

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1340  info      0.741  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0353.00
N0923.00
N1417.00
N152.00
N235.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Louka na východním okraji obce Újezdec. Ekotop: Geologie: Podloží je tvořeno nepropustnými vápnitými prachovci až jílovci svrchnoturovského stáří bělohorského souvrství (svrchní křída), na kterých se vyvinuly mocné půdy černozemního typu. Geomorfologie: Středolabská tabule. Reliéf: Erozní plošina na okraji Mělnické kotliny o průměrné nadmořské výšce okolo 170 m n. m. Pedologie: Mocné a typické černozemě. Krajinná charakteristika: Lokalita je součástí mírně k severozápadu se svažující plošiny protékané potokem Černávkou. Krajinnou dominantou nejbližšího okolí je svědecký vrch Dřínov a naproti němu ploché vršky tvořené proterozoickými spility, které se vynořují ze sedimentů křídového stáří. Biota: Jedna z posledních dochovaných subhalofilních luk ve středních Čechách. Těžko zařaditelná vegetace s prvky širokolistých suchých trávníků, lokalita několika druhů Červeného seznamu. Vegetaci na lokalitě je možno na základě mikroreliéfu přičlenit ke dvěma krajním typům, v depresích se vyskytuje plošně rozsáhlejší obtížně zařaditelná vegetace s prvky slanisek, střídavě vlhkých bezkolencových luk a vegetace vlhkých narušovaných půd, halofilní charakter indikují především štírovník tenkolistý (Lotus tenuis), ostřice oddálená (Carex distans), zdravínek jarní (Odontites rubra) a sítina Gerardova (Juncus gerardii), na elevace převyšující okolí o 0,2-0,5 m se váže společenstvo blízké širokolistým suchým trávníkům s přítomností subhalofilních ostřice plstnaté (Carex tomentosa) a ledence přímořského (Tetragonolobus maritimus).

4.2 Quality and importance

Jedna z posledních dochovaných subhalofilních luk ve středních Čechách. Těžko zařaditelná vegetace s prvky širokolistých suchých trávníků, lokalita několika druhů Červeného seznamu. Lokalita je významná především svou jedinečností v regionálním měřítku, z podobných typů vegetace, dříve hojných, se dnes dochovaly nepatrné zbytky, navíc je každý takový relikt zcela unikátním společenstvem v závislosti na substrátu, historickém managementu a fytogeografii. Podobné typy vegetace jsou z Čech ve fragmentech popisovány už jen z povodí Bíliny. Typ blízký širokolistým suchým trávníkům, který zde obsazuje drobné elevace se běžně vyskytuje na bílých stráních a v této poloze je přírodovědně velmi hodnotný. Lokalita je refugiem několika subhalofilních, dnes v okolní krajině velmi vzácných druhů, jedná se především o štírovník tenkolistý (Lotus tenuis), komonici zubatou (Melilotus dentatus), sítinu Gerardovu (Juncus gerardii) a ostřici oddálenou (Carex distans).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
LE03o
MJ02.01o
HK02i
MK02.03i
MK04.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
ME01o
MG05.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0495.40
CZ050.44

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Slaná louka u Újezdce*95.40
CZ05Slaná louka u Újezdce*0.44

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Slaná louka u Újezdce CZ0210173
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY