Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0210186

1.3 Site name

Úpor - Černínovsko

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2017-06
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.495833
Latitude:50.327778

2.2 Area [ha]

873.8382

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      13.361  0.00 
6430  info      1.6044  0.00 
6440  info      48.9142  0.00 
6510  info      41.166  0.00 
91E0  info      17.6209  0.00 
91F0  info      484.406  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N063.00
N074.00
N081.00
N1011.00
N120.00
N141.00
N154.00
N1658.00
N2011.00
N210.00
N220.00
N237.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rozsáhlý lužní komplex na soutoku Vltavy a Labe. Ekotop: Geologie: Na starších pleistocénních štěrkopískových sedimentech se během holocénu usadily nivní hlíny a písky. Na dnech odstavených meandrů sedimentují hnilokaly. V závislosti na vzdálenosti od současného koryta toku a intenzitě zaplavování se vyvíjejí nivní půdy rozdílné vyspělosti. Geomorfologie: Lokalita spadá do geomorfologické jednotky Středolabská tabule. Komplex leží v Mělnickém úvalu v průměrné nadmořské výšce 159 m. Ze sv. je niva ostře ohraničena Turbovickým hřbetem, naopak jv. okraj nivy je mírný se zbytky terasovitě uspořádaných pleistocénních teras. V místě soutoku dosahuje holocénní niva šíře až 3,5 km. Reliéf: Plochý reliéf vzniklý erozně akumulační činností nížinného toku. Pedologie: Na celém území se vyskytují nivní půdy v různém stádiu vývinu, v některých případech se zvýšeným podílem písčité složky, v zazemněných ramenech organozemě. Krajinná charakteristika: Niva Labe pod soutokem s Vltavou získává zcela jinou tvář, díky snížení spádové křivky v předpolí hradby Českého středohoří tok výrazně ztrácí svou meandrovitost a tím pádem se snižuje šířka recentní nivy. Lužní komplex na soutoku je posledním velkým luhem na Labi na území naší republiky. Jakoby jednotvárný reliéf je při pohledu zblízka velice členitý, kromě slepých ramen v různém stupni zazemnění se v nivě vyskytují dlouhé zvlněné deprese a mezilehlé hřbítky, tzv. hrůdy. Všechny tyto okolnosti se zásadně podílejí na diverzitě jak lesních, tak lučních společenstev. Významným zásahem do přírodního charakteru nivy byla regulace Labe na počátku 20. století, vodní poměry byly závažně ovlivněny výstavbou velkého jezu v Obřiství. Biota: Většinu plochy území tvoří les, konkrétně tvrdý luh (L2.3B). Esteticky velmi působivý je jarní aspekt bylin. Lokalita je proslulá zejména rozsáhlou populací sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis), která kvete v únoru a v březnu. Později v dubnu v bylinném patře převládne dymnivka dutá (Corydalis cava) spolu s plicníkem tmavým (Pulmonaria obscura), sasankou hajní (Anemone nemorosa), a s. pryskyřníkovitou (A. ranunculoides), orsejem jarním (Ficaria bulbifera) a dalšími druhy. Na mokrých místech v okolí slepých ramen se vyskytují i měkké luhy (L2.4), avšak celkově, především díky zahloubení hladiny podzemní vody, zaujímají jen malou rozlohu. Bohatá je vodní vegetace tůní a slepých ramen (V1). Vyskytují se zde různé rdesty (Potamogeton spp.), voďanka žabí (Hydrocharis morsus-ranae) a nápadný stulík žlutý (Nuphar lutea). Během roku hladina vody v tůních kolísá; po jejím poklesu se na obnažených plochách vyskytuje vegetace bahnitých náplavů (M6). Specifickým, často však neprávem opomíjeným biotopem jsou bylinné lemy nížinných řek. Vytvořeny jsou mj. podél levého břehu Labe, kde se v nich vyskytuje silně ohrožený starček poříční (Senecio fluviatilis). V území se vyskytují také luční biotopy. Jedná se zejména o ovsíkové louky s přechody do psárkových (a bezkolencových) luk. Zachovalé ovsíkové louky se vyskytují zejména v okolí meandrů SZ-S obce Obříství na levém břehu Labe. Nejhodnotnější luční komplex je chráněn v nové přírodní rezervaci Kelské louky (vyhlášeno v roce 2002) na pravém břehu Labe. Právě odsud byla popsána asociace Pseudolysimachio longifoliae-Alopecuretum s početným výskytem rozrazilu dlouholistého (Pseudolysimachion longifolium), hodnocená jako středočeský představitel záplavových subkontinentálních luk svazu Cnidion venosi (T1.7). V tomto lučním komplexu se kromě již zmíněného rozrazilu vyskytují další ohrožené rostlinné druhy, např. hrachor bahenní (Lathyrus palustris), jarva žilnatá (Cnidium dubium), srpice barvířská (Serratula tinctoria), ptačinec bahenní (Stellaria palustris).

4.2 Quality and importance

Lužní komplex při soutoku Labe s Vltavou je posledním velkým luhem na Labi na území naší republiky a jedním z největších našich tvrdých luhů vůbec. Vyskytuje se zde bohatá flóra, která je proslulá především velkolepým jarním aspektem lužního lesa (s hojným výskytem sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis)). Hodnotné jsou i luční biotopy, především Kelské louky, kde je locus classicus asociace Pseudolysimachio longifoliae-Alopecuretum. Oblast je také klasickou lokalitou zoologických a hydrobiologických výzkumů. Specifická fauna je vázána na periodické tůně a slepá ramena s výskytem např. žábronožky sněžní (Siphonophanes grubii). Reprezentativní je také lesní malakofauna s výskytem mj. i glaciálního reliktu luhů středního Polabí Valvata pulchella. Detailním průzkumem bylo zjištěno přes 40 druhů střevlíků. Vyskytují se zde i některé vzácné druhy tesaříkovitých včetně naturového druhu tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01o
MBi
ME02o
MF02.03i
MF03.01.01i
MJ02.03o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
MJ02.04i
MJ02.04.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0297.47
CZ050.50

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Úpor - Černínovsko*97.47
CZ05Úpor - Černínovsko*0.50

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Úpor - Černínovsko CZ0210186
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY