Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0210704

1.3 Site name

Čertova skála

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.792222
Latitude:49.997778

2.2 Area [ha]

3.8899

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40A0  info      0.2142  0.00 
6190  info      1.0711  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N086.00
N0944.00
N120.00
N1647.00
N203.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území leží na levém břehu řeky Berounky, mezi obcemi Týřovice a Nezabudice. Lokalita koreluje s vymezením PR Čertova skála. Ekotop: Geologie: Vlastní skalní masiv je tvořen proterozoickými spility, částečně ve formě polštářových láv. Geomorfologický útvar spilitových skal zaujímá většinu plochy. Na severním okraji zasahují do území břidlice. Geomorfologie: Lokalita je součástí Plaské pahorkatiny, podcelku Kralovická pahorkatina, okrsku Radnická vrchovina. Nadmořská výška se pohybuje od 260 m na břehu Berounky po vrcholovou kótu 361 m. Reliéf: Impozantní skalní útvar vznikl výlevy láv na mořské dno ve starohorách a modelací údolí Berounky v dalších geologických obdobích. Zvětráváním měkčích hornin v okolí spilitového bloku došlo k obnažení skal tyčících se cca 100 m nad hladinu řeky. Pedologie: Půdy jsou svahové hlíny a sutě s úlomky spilitů, břidlic a drob. V blízkosti řeky se vyskytují štěrkovité naplaveniny. Krajinná charakteristika: Nejvýznamnější odkryv spilitových polštářových láv v Českém masivu, tvoří významnou krajinnou dominantu. Biota: Jde o území s významně zastoupenou skalní vegetací s kostřavou sivou (T3.1) spolu s nízkými xerofilními křovinami (K4A). Na výrazně členitém skalním útvaru rostou na exponovaných skalních srázech fragmenty reliktních borů (Hieracio pallidi-Pinetum) a acidofilní rozvolněné doubravy s jeřábem břekem (Sorbo torminalis-Quercetum), na mírnějších svazích černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum) a ve vlhkých žlebech suťové javořiny (Arunco-Aceretum, Lunario-Aceretum). Na temenech spilitových skal se vyskytují xerotermní společenstva skalních spár, např. společenstva sleziníků (Asplenietum trichomano-rutae-murariae), společenstvo tařice skalní a kostřavy sivé (Alysso saxatilis-Festucetum pallentis), společenstva terásek a drolin, např. společenstvo svízelu sivého a kostřavy sivé (Asperulo glaucae-Festucetum duriuscalae) nebo česneku horského a rozchodníku bílého (Allio montani-Sedetum albi). Přechody k lesním porostům zprostředkovávají bohaté bylinné lemy s kakostem krvavým a s třemdavou bílou (Geranio-Dictamnetum) a keřové pláště s jeřábem mukem (Sorbus aria) a skalníkem celokrajným (Cotoneaster integerrimus), v nichž se mísí světlomilné xerotermní druhy s druhy lesními. V těchto křovinách najdeme kokořík vonný (Polygonatum odoratum), tolitu lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria), hvězdici chlumní (Aster amellus) spolu s mnoha druhy světlých lesů, jako je řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum) nebo zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium). Z významných druhů se zde vyskytují koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), okrotice červená (Cephalanthera rubra), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), hvězdnice chlumní (Aster amellus), tařice skalní (Aurinia saxatilis), třemdava bílá (Dictamnus albus), lilie zlatohlavá (Lilium martagon) a kavyl Ivanův (Stipa pennata).

4.2 Quality and importance

Jedná se o výjimečně zachovalá (i reprezentativní) skalní společenstva s xerotermní vegetací. Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LG01.04i
LG05.01i
LK02.03i
LK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Kolbek J. a kol. (2001). Květena CHKO a BR Křivoklátsko 2, Praha, Academia, 132., Kolbek J. a kol. (2001). Vegetace CHKO a BR Křivoklátsko 2, Praha, Academia, 364., Kolbek J. a kol. (2003). Vegetace CHKO a BR Křivoklátsko 3, Praha, Academia, 380., Marková L. (2002). A0230KV (Čertova skála) Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR., Mašek J. a kol. (1997). Geologická mapa CHKO a BR Křivoklátsko 1:50 000, Praha, ČGÚ., Moucha P. a kol. (2004). PR Čertova skála - plán péče na období 2005-2014, depon. in SCHKO Křivoklátsko, Zbečno.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0255.77
CZ0539.11
CZ09100.00
IN03100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Čertova skála*55.77
CZ05Čertova skála*39.11
CZ09Křivoklátsko-100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
biosphereKřivoklátsko-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Střední Čechy
Address:
Email:stredni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Čertova skála CZ0210704
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY