Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0210732

1.3 Site name

Kaliště

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2016-11
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.691944
Latitude:49.665000

2.2 Area [ha]

6.0321

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6230  info      0.7988  0.00 
7140  info      2.4686  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N0711.00
N1054.00
N1128.00
N217.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Pastevní areál při severním okraji osady Kaliště ve vrchovině zdvíhající se SV od města Votice v oblasti kóty Džbány (688 m n. m.). Ekotop: Geologie: Území je tvořeno vyvřelými horninami středočeského plutonu. Vyskytují se zde zejména granity až syenodiority. Geomorfologie: Území spadá do celku Vlašimské pahorkatiny a je rovněž nazýváno zlidovělým názvem Česká Sibiř (tento přiléhavý název poprvé použil literát Jan Herben). Reliéf: Jedná se o vyvýšené pahorkatinné území, které je zároveň význačnou pramennou oblastí. Pedologie: Úpatí území pokrývají hnědozemě (kambizem typická, varieta kyselá), ve vyšších partiích se pak vyskytují silně kyselé hnědé půdy (kambizem dystrická), které jsou příznačné pro zdejší podhorský ráz krajiny. Na podmáčených mírných svazích s prameništi se vyskytují gleje a pseudogleje. Krajinná charakteristika: Krajina je výrazně extenzivně obhospodařovaná. Nedošlo zde k důslednému završení kolektivizace a nedošlo tedy ani ke scelování pozemků. Je zde velmi dobře zachována krajinná struktura s mezemi a drobnými (dnes již opuštěnými) políčky. Biota: Obzvláště krajinářsky a floristicky hodnotným jevem jsou zdejší obecní pastviny s roztroušenými balvany a s pestrou mozaikou různých typů luk a pramenišť (T1.5, T1.10, T2.3 R2.2 a místy i R1.2). Ze vzácnějších druhů se zde vyskytují např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), mochna bahenní (Potentilla palustris) a rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata). V závislosti na pestré mikrostruktuře reliéfu se zde střídají mokřadní a poměrně suchá stanoviště. Díky četným prameništím a dřívějšímu pastevectví jsou v území zastoupeny plochy mělkých tůní (V2C). Některé z nich byly v minulých letech obnoveny a již nyní jsou zarostlé pestrou vodní a mokřadní vegetací. Území je významné také z hlediska zoologického. Z ochranářsky atraktivních druhů se vyskytuje např. chřástal polní (Crex crex) a v tůních nacházejí příhodná stanoviště obojživelníci.

4.2 Quality and importance

Území je hodnotné svými zachovalými lučními a mokřadními biotopy s výskytem řady ohrožených druhů rostlin a živočichů. V rámci středních Čech se jedná o již takřka ojedinělou ukázku tradičních mokřadních pastvin.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0499.50
CZ050.50
CZ12100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Kališťské louky a mokřady*99.50
CZ05Kališťské louky a mokřady*0.50
CZ12Džbány-Žebrák-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kaliště CZ0210732
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY