Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

CZ0211010

1.3 Site name

Rožďalovické rybníky

1.4 First Compilation date

2004-12

1.5 Update date

2010-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-12
National legal reference of SPA designation606/2004 Coll.
Date site proposed as SCI: No data
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.219722
Latitude:50.285833

2.2 Area [ha]

6613.1368

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA081Circus aeruginosus    15  17     
BA127Grus grus       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N064.00
N073.00
N081.00
N090.00
N102.00
N144.00
N1535.00
N1634.00
N2012.00
N211.00
N234.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území se nachází ve středních Čechách, asi 17 km JV od Mladé Boleslavi, mezi obcemi Rožďalovice, Činěves, Chotěšice a Budčeves. Území má na délku 17 km a v nejširším bodě 6 km. Ekotop: Podloží tvoří uloženiny svrchnoturonských až koniackých slínovců a vápnitých jílovců (svrchní křída). Okrsek Rožďalovická tabule jako součást podcelku Mrlinská tabule patří do celku Středolabská tabule. Plochá pahorkatina s výrazněji zvlněným erozně denudačním reliéfem odlehlíků a svědeckých vrchů. Široce rozevřená údolí stromovité vodní sítě. Uplatňují se především kambizemě pelické a pseudoglejové, místy pseudogleje. Biota: Navržená ptačí oblast Rožďalovické rybníky je tvořena volnou soustavou rybníků malé až střední velikosti (1,56-65,81 ha), ležících v lesnaté oblasti rozhraní Nymburska a Jičínska. V okolí rybníků jsou rákosovité porosty, na které navazují luční porosty. Lesy jsou převážně tvořeny habrovými doubravami.

4.2 Quality and importance

Ornitologicky je oblast sledována nepravidelně od 60. let, podrobně v letech 1971-1986 a méně pravidelně (jen některé lokality) v 90. letech. V území se vyskytuje 33 druhů přílohy I směrnice o ptácích, z nichž nejméně 20 druhů hnízdí. Z druhů významných pro Českou republiku a nezařazených do směrnice I (zvláště chráněné druhy) se v území vyskytuje 40 druhů. Oblast je významná především pro druhy ptáků hnízdících v rákosinách. Nejvýznamnější z nich je jeřáb popelavý (Grus grus), hnízdící v bažinatých místech s rákosinami, zejména tam, kde jsou poblíž podmáčené louky a rozvolněné listnaté lesy. Téměř na všech rybnících hnízdí moták pochop (Circus aeruginosus), který dává přednost litorálním rákosinám před terestrickými. V minulosti hnízdilo v oblasti až 24 párů, současný stav činí 15-17 párů. Zatímco oba uvedené druhy splňují kritéria pro navržení ptačí oblasti, bukač velký (Botaurus stellaris) a chřástal kropenatý (Porzana porzana) stanovené minimální počty dosahují jen nepravidelně. Po úspěšném zavedení navrhovaných opatření by se však mohli, spolu s bukáčkem malým (Ixobrychus mininutus) a chřástalem malým (Porzana parva), zařadit mezi kvalifikující se druhy. V oblasti také pravidelně hnízdí 1-2 páry orla mořského (Haliaeetus albicilla), v zimě se na rybnících nepravidelně zdržují až čtyři ptáci. Téměř každoročně v území hnízdí luňák hnědý (Milvus migrans) a v posledních dvou letech také luňák červený (Milvus milvus). Ptačí oblast je také významným tahovým stanovištěm zejména vodních ptáků (až 3 000 - 4 000 ex.) a dravců (luňáci, motáci, ostříž lesní, orel mořský, orlovec říční). Pro protahující husy, hlavně husy polní (Anser fabalis), lokalita nabízí až do zámrazu jak vhodné prostředí pro odpočinek, tak potravu na okolních polích.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
HF01i
LF03.02.03i
HJ02.02i
HK03.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

BOBEK, M., PEŠKE, L., ŠIMEK, J., POJER, F. & LAGARDE, F. (2001). Hnízdění jeřába popelavého (Grus grus) na území České republiky v roce 2000. Zprávy ČSO, 52: 10-12., Šoltys V., Stránský F., Smolík Z. (2003). Jeřáb popelavý (Grus grus) na Jičínsku. Panurus, 13: 89-93., Urbánek L., Jelínek M., Smolík Z., Šoltys V. (2002). 10. Rožďalovické rybníky. Pp. 10/1-10/3 in Hora J., Marhoul P., Urban T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. Česká společnost ornitologická, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ041.37
CZ050.29

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Dymokursko*0.90
CZ04Dymokursko - Bahenské louky*0.29
CZ04Rybník Kojetín+0.18
CZ05Rybník Kojetín+0.14
CZ05Dymokursko+0.02
CZ05Dymokursko - Bahenské louky*0.13

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz
Organisation:Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Address:
Email:posta@kr-kralovehradecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro ptačí oblast Rožďalovické rybníky CZ0211010
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-002289
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY