Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

CZ0211011

1.3 Site name

Žehuňský rybník - Obora Kněžičky

1.4 First Compilation date

2004-10

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-10
National legal reference of SPA designation531/2004 Coll.
Date site proposed as SCI: No information provided
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.327222
Latitude:50.155556

2.2 Area [ha]

1963.8884

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA022Ixobrychus minutus    cmales   
BA119Porzana porzana    cmales   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0610.00
N075.00
N081.00
N092.00
N104.00
N120.00
N141.00
N1523.00
N1628.00
N2020.00
N214.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita se nachází ve středních Čechách a leží asi 11 km SSV od Kolína, mezi obcemi Hradčany, Žehuň a Lovčice. Území je dlouhé 7,6 km a v nejširším místě měří 4,6 km. Ekotop: V nadloží téměř vodorovně ležících svrchnokřídových slínů leží zbytky turonských opuk. Místy zbytky pleistocenní terasy Cidliny. Území leží v Ovčárské pahorkatině při východním okraji Nymburské kotliny. Pro území jsou charakteristické současné geomorfologické procesy (např. plošné splachy). Mírně ukloněný zarovnaný povrch se širokým údolím Cidliny. Údolí Cidliny je asymetrické, severní svah je poměrně příkrý. V oblasti se vyskytují kambizemě pelické, pararendziny, v nivě fluvizemě glejové a pseudogleje. Biota: Jádrem navržené ptačí oblasti jsou dvě národní přírodní rezervace: Žehuňský rybník, založený v roce 1492 na řece Cidlině, s rozsáhlými rákosinami a podmáčenými loukami v okolí a Žehuňská obora, založená v roce 1840, převážně s dubohabrovým lesem s význačnými porosty dubu šipáku a s malým Kopičáckým rybníkem. Obě rezervace doplňují stepní stráně s dvěma přírodními památkami a nechráněný Dlouhopolský rybník.

4.2 Quality and importance

Území je významné jako hnízdiště 131 ptačích druhů (1996-2002), ale také pro tah vodních ptáků a dravců. Od počátku 20. století zde bylo zaznamenáno 259 druhů ptáků. Nejvýznamnější hnízdící druhy vodních ptáků hostí Žehuňský rybník. V první řadě jsou to dva druhy, pro které je ptačí oblast navržena: bukáček malý (Ixobrychus minutus), hnízdící v litorálních porostech rákosu, místy s keři vrby, a chřástal kropenatý (Porzana porzana), preferující stanoviště s převahou měkkých a nízkých porostů (puškvorec, zblochan, ostřice). Podobné prostředí vyhledává také vzácnější chřástal malý (Porzana parva) 1-2 páry, ale na rozdíl od předchozího vyžaduje trvalou přítomnost vody. V litorálních rákosinách hnízdí také pravidelně jeden pár bukače velkého (Botaurus stellaris), nejméně 15 párů rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus) a 5-8 párů sýkořice vousaté (Panurus biarmicus), která na Žehuňském rybníku také zimuje v počtu kolem 50 jedinců. Na stepních stráních hnízdí malá populace pěnice vlašské (Sylvia nisoria) - 15-20 párů a do oblasti se opět vrátil strnad zahradní (Emberiza hortulana), který před zhruba padesáti lety hnízdil hojně ve stromořadích podél komunikací a v sadech na jižních stráních. V době podzimního tahu a při zimování se v území, hlavně na Žehuňském rybníku, shromažďuje až 8000 vodních ptáků, při jarním tahu je to nejvíce kolem 3000 ptáků. Hejna tvoří hlavně kachna divoká (Anas platyrhynchos), polák velký (Aythya ferina), polák chocholačka (Aythya fuligula) a lyska černá (Fulica atra), z husí je nejpočetnější husa polní (Anser fabalis). Mezi vzácné protahující nebo zimující druhy patří např. potáplice severní (Gavia arctica), potáplice malá (Gavia stellata), volavka bílá (Egretta alba), kolpík bílý (Platalea leucorodia), rybák černý (Chlidonias niger), rybák bahenní (Chlidonias hybridus), rybák velkozobý (Sterna caspia), husa běločelá (Anser albifrons) a další.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA08i
HF01i
LG01.01i
LK01.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HF01i
LK01.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Urbánek L. (1992). Významná ptačí lokalita Žehuňský rybník. Pp. 64-72 in Hora J., Kaňuch P. a kol., eds.: Sbor.Významná ptačí území v České a Slovenské republice, Třeboň 1992, Čs. Sekce ICBP, Praha., Urbánek L. (1995). Žehuňský rybník v letech 1992-1994. Pp. 36-38 in Hora J., Plesník J., Jandová J., eds.: Sbor.Významná ptačí území v České a Slovenské republice, stelec n. Č. l., ČSO, Praha., Urbánek L. (2001). Žehuňský rybník. Pp. 58-59 a 105-107 in Málková P., Lacina D., eds.: Významná ptačí území v české republice. ČSO, Praha., Jelínek M. (1996). Výsledky kroužkovací akce "Acrocephalus" v árodní přírodní rezervaci Žehuňský rybník. Zprávy ČSO, 42: 34-35., Jelínek M. (2000). Výskyt rákosníka tamaryškového (Acrocephalus melanopogon) na Poděbradsku. Zprávy ČSO, 51: 2-24., Jelínek M., Urbánek L. (1993). Výsledky kroužkovací akce "Acrocephalus" v árodní přírodní rezervaci Žehuňský rybník. Zprávy ČSO, 36: 17-19., Urbánek L. (2002). 11.Žehuňský rybník-Žehuňská obora. Pp. 11/1-11/4 in Hora J., Marhoul P., Urban T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. Česká společnost ornitologická, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ014.54
CZ0316.87
CZ044.86
CZ052.71

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Kněžičky+4.54
CZ03Kopičácký rybník+0.42
CZ03Žehuňský rybník*15.34
CZ03Dlouhopolsko+1.11
CZ04Žehuňsko - Báň*4.79
CZ04Čihadelské rybníky+0.07
CZ05Žehuňsko - Báň+0.08
CZ05Žehuňský rybník*1.00
CZ05Kněžičky+0.13
CZ05Čihadelské rybníky+0.00
CZ05Kopičácký rybník+0.43
CZ05Dlouhopolsko+1.07

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Address:
Email:kokorin@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Address:
Email:posta@kr-kralovehradecky.cz
Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro ptačí oblast Žehuňský rybník - Obora Kněžičky CZ0211011
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY