Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0213004

1.3 Site name

Rybník Starý u Líchov

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2016-11
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.324444
Latitude:49.692500

2.2 Area [ha]

3.1127

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina          DD 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0622.00
N0730.00
N087.00
N1431.00
N156.00
N163.00
N200.00
N211.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rybník 1,5 km východně od Zvírotic a 2 km severně od Líchov. Ekotop: Geologie: Deluviofluviální nezpevněné sedimenty kvartérního stáří. Jedná se o sedimenty vodních nádrží, hlíny a písky. Tyto sedimenty jsou uloženy na permokarbonském granodioritu vltavského typu. Geomorfologie: Území je součástí Sedlčanské pahorkatiny. Reliéf: Zátopa rybníka leží na okraji relativně ploché pahorkatiny středního povltaví. Vlastní potok (pravostranný přítok Vltavy) záhy vtéká do vltavského kaňonu. Pedologie: Modální glej v nivě potoka a prameništi s typickými kambizeměmi v blízkém okolí. Krajinná charakteristika: Nebeský rybník s poměrně rozsáhlým mokřadním doprovodem na pramenech Sečského potoka v polních kulturách. Směrem k Vltavě (západně) se nachází les. Biota: Lokalita kuňky ohnivé (Bombina bombina). Z dalších obojživelníků se vyskytují čolek obecný (Triturus vulgaris), skokani zelení, skokan štíhlý (Rana dalmatina), ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus). Vzhledem k lokalitám čolka velkého (Triturus cristatus) a skokana krátkonohého (Rana lessonae) v blízkém okolí je jejich výskyt velmi pravděpodobný i zde.

4.2 Quality and importance

Regionálně významná lokalita kuňky ohnivé (Bombina bombina).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01o
HA03.03i
LD01.02o
HJ02i
MK01.02i
HK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0493.11
CZ056.89

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Rybník Starý u Líchov*93.11
CZ05Rybník Starý u Líchov*6.89

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rybník Starý u Líchov CZ0213004
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY