Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0213023

1.3 Site name

Hrdlička - Žďánská hora

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2017-03
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.408889
Latitude:49.791944

2.2 Area [ha]

68.0736

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I6199Euplagia quadripunctaria          DD 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N070.00
N083.00
N091.00
N105.00
N140.00
N151.00
N1643.00
N170.00
N2045.00
N210.00
N222.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: 3 km J od obce Slapy, 1 km S od obce Malčany na levém břehu Slapské údolní nádrže, okr. Praha - západ. Ekotop: Geologie: Horniny jílovského pásma, dále od toku Vltavy na S-SZ granodiority středočeského plutonu. Geomorfologie: Lokalita je součástí Benešovské pahorkatiny. Reliéf: Kopcovit;, východně orientované svahy nad Slapskou přehradou, na severním okraji území zasahuje k toku Sladovařského potoka. Pedologie: Kambizemě, v údolí Sladovařského potoka glej. Krajinná charakteristika: Kopcovitý terén středního Povltaví zahrnující mozaiku lesů, luk a zahrad. Fytogeografický okres Střední Povltaví. Biota: V území převládají habřiny (L3.1). Na prudkých místech se v nich vyskytují skály (S1.2) a pohyblivé sutě (S2). Na nejprudších jižně orientovaných svazích se vyskytují xerotermní společenstva (T3.3D, T3.1). Ze vzácnějších rostlinných druhů se zde vyskytuje sesel sivý (Seseli osseum), tařice skalní (Aurinia saxatilis) a jalovec obecný (Juniperus communis).

4.2 Quality and importance

Lokalita hojného výskytu přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria), příklad antropogenního habitatu středního Povltaví se zachovalými přírodními hodnotami.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03.03i
MA04.03i
MA07i
MB01.02i
ME03.04i
MK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Hrdlička - Žďánská hora CZ0213023
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY