Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0213061

1.3 Site name

Týnecké mokřiny

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.390000
Latitude:50.049167

2.2 Area [ha]

77.0749

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    10   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.00
N0762.00
N081.00
N1026.00
N140.00
N150.00
N161.00
N203.00
N212.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Tůně na pravém břehu Labe mezi Veletovem a Týncem nad Labem. Ekotop: Geologie: Podloží území tvoří labské štěrkopísky uložené na křídových (spodní turon) slínovcích. Geomorfologie: Hranice mezi Východolabskou tabulí a výběžkem Železných hor. Reliéf: Ploché území s řadou terénních depresí (tůní) s navazujícími loukami. Pedologie: Na štěrkopíscích jsou vyvinuty nivní hlíny, gleje a výplně mrtvých říčních ramen. Na nich jsou vyvinuty glejové fluvizemě. Krajinná charakteristika: Leží ve výběžku východní hranice Středočeského kraje, v široké labské nivě zasažené postupnou regulací toku Labe, málo zalesněné, převážně intenzivně zemědělsky obhospodařované, dominantou je nedaleký vrch Šibeník. Biota: V území (PR Týnecké mokřiny) je zachycena mozaika společenstev stojatých vod (svaz Nymphaeion) tvořených plovoucími, vzplývavými a ponořenými vyššími rostlinami, rákosinami (svazu Phragmition communis, M1.1) a vrbovými porosty. Na mokřady navazují obhospodařované louky s různou úrovní hladiny podzemní vody se společenstvy vysokých ostřic svazu Magnocaricion elatae (M1.7), vlhkých luk svazu Alopecurion (T1.4) až Calthion (T1.5), střídavě vlhkých bezkolencových luk svazu Molinion (T1.9) až mezofilních ovsíkových luk (T1.1). Území je významnou tahovou zastávkou a hnízdištěm ptáků. Bohatá je především fauna drobného ptactva, vázaného na vodu a mokřady, např. moudivláček lužní (Remiz pendulinus), čtyři druhy rákosníků (rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus), r. zpěvný (A. palustris), r. velký (A. arundinaceus) a r. proužkovaný (A. schoenobaenus)), cvrčilka zelená (Locustella naevia).

4.2 Quality and importance

Významná lokalita pro kuňku ohnivou (Bombina bombina) v Polabí.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HF01i
HK01.02i
HK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0297.89
CZ052.11

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Týnecké mokřiny*97.89
CZ02Duny u Sváravy*0.00
CZ05Týnecké mokřiny*2.11
CZ05Duny u Sváravy*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Týnecké mokřiny CZ0213061
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY