Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0213082

1.3 Site name

Velký Raputovský rybník

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2014-10
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.841389
Latitude:49.531667

2.2 Area [ha]

10.4754

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    100  500   
A1166Triturus cristatus    10  100   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0634.00
N078.00
N083.00
N1020.00
N110.00
N1421.00
N155.00
N162.00
N200.00
N211.00
N236.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Cca 1 km s. od Leletic v okrese Příbram, 6 km j. od Rožmitálu p. T. Ekotop: Geologie: Lokalita leží na biotitických žulách středočeského plutonu; SZ část lokality však tvoří již kambrické slepence. Geomorfologie: Území náleží k Třebské pahorkatině, která tvoří západní část Příbramské pahorkatiny . Reliéf: Je erozně denudační s plochými vrcholy a krátkými hřbety. Pedologie: Především fluvizemě, které jsou lehké a písčité. Místy se vyskytují mělká ložiska slatinného humolitu (do 60 cm). Krajinná charakteristika: Lokalitu tvoří 1 rybník s rozsáhlým litorálem o výměře cca 8 ha, okolní louky, luční lada, les a pískovna. Biota: Litorál v rybníce je tvořen orobincem širokolistým (Typha latifolia), méně o. úzkolistým (T. angustifolia) a porosty vysokých ostřic (M1.7) s ostřicí štíhlou (Carex acuta), ostřicí měchýřkatou (C. vesicaria). V epilitorálu navazují botanicky a ochranářsky velice hodnotné krátkostébelné slatinné louky (Valeriano dioicae-Caricetum davallianae) (R2.1) s druhy suchopýr širokolistý (Eriophorum latifolium), ostřice Davallova (Carex davalliana), tolije bahenní (Parnassia palustris), ostřice blešní (Carex pulicaris) aj. Místy mají porosty charakter až přechodových rašelinišť - kromě hojných mechorostů se vyskytuje ostřice přioblá (Carex diandra), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) nebo mochna bahenní (Potentilla palustris). Rybník bývá letněný (patrně se využívá jako plůdkový rybník) a tak se na obnaženém dně tvořeném místy až zcela čistým pískem, setkáváme s pestrou vegetací (as. Eleocharito ovatae-Caricetum bohemicae a s přechodně zaplavovanými porosty nízkých druhů s převahou bahničky jehlovité (Eleocharis acicularis), sítiny článkované (Juncus articulatus) a s. cibulkaté (J. bulbosus). V mělké vodě se vyskytují porosty parožnatek (tř. Charophyceae). Okolí rybníku je roztroušeně lemováno vrbovými křovinami (K1) a náletovými dřevinami. Dno bývalé pískovny je tvořeno 19 oddělenými, zčásti periodickými tůněmi; v r. 2002 byly na dně pískovny odstraněny náletové dřeviny a tůně byly zčásti rekonstruovány. Tůně zčásti bez vegetace, zčásti zarůstají mechy, zčásti sítinou (Juncus sp.). Les je stejnověká smrková monokultura (X9A) se systémem odvodňovacích struh.

4.2 Quality and importance

Jedna z nejvýznamnějších lokalit druhu v ČR. Ochranářsky významná jsou též slatinná rostlinná společenstva s výskytem řady chráněných druhů rostlin.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
LD01.02o
MF01i
LJ02.02i
MK01.03i
MK02i
MK02.03i
LK03.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA10.01i
LC01.01.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Hlaváček R. (2000). Zpráva o botanickém výzkumu vybraných rybníků na Hvožďansku (okr. Příbram). - ms. [depon. in AOPK ČR]., Hrouda L., Skalický V. (1988). Floristický materiál ke květeně Příbramska I. Výsledky floristického kursu Čs. botanické společnosti 1985 v Příbrami. - Vlastiv. Sborník Podbrdska, Příbram, 1984, 27: 115-212., Karlík P. (2001). Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Dipl. Práce, depon in: Knihovna kat. bot. Př FUK Praha, Muzeum Příbram.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0495.54
CZ054.35
CZ12100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Velký Raputovský rybník*95.54
CZ05Velký Raputovský rybník*4.35
CZ12Třemšín-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Velký Raputovský rybník CZ0213082
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY