Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0213791

1.3 Site name

Jezera

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2013-08
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.423889
Latitude:49.604722

2.2 Area [ha]

4.7252

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    100  500   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0632.00
N0717.00
N1012.00
N1439.00
N150.00
N200.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Dvě nádrže cca 500m Z od Trkova, cca 8 km J od Sedlčan v okrese Příbram. Ekotop: Geologie: Geologické podloží tvoří granodiority kryté písčitými půdami v důsledku zvětrávání podloží. Geomorfologie: Rozhraní Vlašimské a Benešovské pahorkatiny. Reliéf: Dvě mělké nádrže v mělkém údolí potoka Slabá, v mírně zvlněné krajině. Pedologie: Území leží na pseudogleji a gleji. Krajinná charakteristika: Dvě mělké nádrže bez stálého přítoku ve velmi mělké kotlině o výměře cca 3 ha z cca 80% zarostlé litorálními porosty. Biota: Lokalitu tvoří dvě mělké nádrže s makrofyty (V1F) s okřehkem menším (Lemna minor), lakušníky (Batrachium sp.) a přilehlé litorály s orobincem úzkolistým (Typha angustifolia) a sítinou (Juncus sp.). U severněji položené nádrže plynulý přechod do luk přes porosty vysokých ostřic (M1.7). V Z části lokality je zahrnuta i mezofilní ovsíková louka (T1.1). Okolí lokality tvoří kulturní a zčásti i přirozené louky (20%), 80% okolí tvoří agrocenózy s vtroušenými borovými háji.

4.2 Quality and importance

Jedna z nejvýznamnějších lokalit kuňky ohnivé (Bombina bombina) v ČR.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01o
LE03.04i
MF01i
HK02i
MK02.03i
MK03.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA10.01i
MF01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0496.41
CZ053.59

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Jezera*96.41
CZ05Jezera*3.59

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Jezera CZ0213791
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY