Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0213814

1.3 Site name

Ledný potok

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.713889
Latitude:49.716389

2.2 Area [ha]

1.6146

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1163Cottus gobio    100  1000   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0619.00
N073.00
N141.00
N151.00
N1633.00
N2043.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území se nachází cca 10 km východně od Rokycan, jedná se o dva disjunktní úseky dvou drobných vodotečí: 1. Ledný potok od pramenů ke komunikaci Dobřív - Strašice, 2. Potok Klabava od soutoku s Vlčím potokem u Strašic k této komunikaci. Ekotop: Geologie: V území, kterým obě vodoteče protékají, se nacházejí kambrické paradoxidové břidlice a droby, křemenné pískovce a slepence, slepence a droby, porfyrity a porfyritové tufy. Geomorfologie: Rozhraní Švihovské a Brdské vrchoviny. Reliéf: Hluboká údolí s místy velmi svažitými břehy, v silně kopcovitém terénu. Pedologie: V údolí Ledného potoka glej, v údolí Klabavy fluvizem, v okolí především rankery, v menší míře kambizemě a pseudogleje. Krajinná charakteristika: Přirozené potoky s kamenitým dnem, v silně zalesněné krajině, se střídáním proudných úseků a tůní. Substrát je převážně kamenitý s množstvím jemných jílových splavenin. Biota: Toky v úseku protékají převážně lesem. Kořeny přesahující do koryta vytvářejí překážky toku a úkrytovou kapacitu pro charakteristickou vodní faunu pstruhového pásma. Kromě vranky obecné (Cottus gobio), která je předmětem ochrany EVL, a která zde vytváří stabilní populaci, byly zaznamenány i další významné druhy, jako např. mihule potoční (Lampetra planeri), která osidluje bahnité náplavy potoka.

4.2 Quality and importance

Úseky Ledného potoka a Klabavy (Padrťského potoka) na území CHKO Brdy představují velmi významné prostředí stabilní populace vranky obecné (Cottus gobio). Populace vranky obývá také EVL Klabava, s níž Ledný potok tvoří nedílnou lokalitu druhu.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MF03.02i
MJ02.02i
HJ02.03i
LK03.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2011). <i>Návrh ochrany přírody a krajiny Brd: (v případě zrušení vojenského újezdu)</i>. Praha. 19 s., 6 příloh. Zpráva. Manuskript. Archivuje Sekce ochrany přírody a krajiny AOPK ČR., SPILKA, J. (2012). <i>Soubor doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Pěnovce u rybníka Lutovník</i>. 9 s.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0999.98
CZ120.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ09Brdy*99.98
CZ12Trhoň*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Střední Čechy
Address:
Email:stredni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Ledný potok CZ0213814
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY