Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0214005

1.3 Site name

Andělské schody

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2013-08
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.231944
Latitude:49.829722

2.2 Area [ha]

186.8343

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6410  info      9.6211  0.00 
6430  info      5.9772  0.00 
6510  info      6.7024  0.00 
9170  info      41.3843  0.00 
9180  info      5.4691  0.00 
91E0  info      12.8394  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I6177Phengaris teleius          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N071.00
N081.00
N090.00
N1015.00
N110.00
N120.00
N140.00
N1657.00
N170.00
N2021.00
N210.00
N220.00
N233.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Komplex se nachází v lesnaté krajině severně až severozápadně od obce Voznice, 5 km SV od Dobříše. Ekotop: Geologie: Území je tvořeno proterozoickými horninami, hlavně břidlicemi, drobami a prachovci. Ojedinělé vložky spilitů jsou příčinou výskytu některých náročnějších druhů rostlin. Geomorfologie: Východní část Příbramské pahorkatiny - Pičínská pahorkatina. Reliéf: Jedná se o mírně zvlněný denudační reliéf s celkovým sklonem k JV. Pedologie: Unikátnost celého území v okolí Voznice a Dobříše spočívá v postglaciálním vývoji, kdy díky působení větrů nebyl umožněn na plošinách vývoj půd, v některých místech dosahuje mocnost půdního profilu pouze 5-10 cm. Poněkud hlubší půdy vznikly ve sníženinách na deluviofluviálních sedimentech. Tyto půdy jsou značně jílovité a ulehlé a je pro ně typický vysýchavý vodní režim (tj. na jaře podmáčená, během léta se pak hladina podzemní vody hluboko zaklesne). Krajinná charakteristika: Své jméno, „Andělské schody" získala oblast díky zvlněnému terénu, který se stupňovitě svažuje od zastávky poutníků na Malé Svaté Hoře směrem k Dobříši. Tato stupňovitá oblast tvoří jádro území. K němu organicky přiléhají potoční nivy, přičemž zejména drobnější přítoky si vyhloubily poměrně úzká údolí. Komplex se nachází v místech, kde se plochý zvlněný terén levého břehu Vltavy v oblasti kolem Dobříše postupně zdvíhá směrem na Hřebeny. S tímto souvisí i poloha na rozhraní dvou fytogeografických okresů a sice Středního Povltaví (které je místy až téměř lokálním termofytikem) a chladnějšího, byť stále značně suchého Podbrdska (resp. Hřebenů). Území leží ve srážkovém stínu díky Hřebenům, nejextrémněji se srážkový stín projevuje v okolí Dobříše na lokalitách s velmi mělkými půdami, tento fenomén podmiňuje výskyt některých termofytů jako: kakost krvavý (Geranium sanguineum) a bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum). Území je unikátní z hlediska krajinného rázu. Určitá obdoba se vyskytuje v některých částech Křivoklátska (které má do značné míry podobné přírodní poměry i historii vývoje krajiny). Většinu povrchu tvoří listnaté lesy, často díky velmi mělké půdě zakrslého charakteru (a to i mimo prudší svahy!), ve kterých se nacházejí drobnější luční enklávy - lesní louky. Díky přírodním podmínkám, vysoké lesnatosti a silně extenzivnímu obhospodařování, způsobenému jednotnou šlechtickou držbou v minulosti, se zachovala řada reliktních společenstev a bohaté populace ohrožených a chráněných druhů. Biota: V rozsáhlých listnatých lesních porostech s převahou dubu, se místy s vysokým podílem uplatňuje jedle, jejíž výskyt jde napříč všemi lesními společenstvy. Nadprůměrně zachovalé jsou potoční nivy s přirozeně meandrujícími toky, které nebyly nikdy regulovány a hostí reprezentativní jasanovo-olšové údolní luhy (L2.2A). Typickým byť dosti vzácným typem lesní vegetace jsou v rámci Dobříšska středoevropské bazifilní doubravy (Potentillo albae-Quercetum) (L6.4), jejichž několik segmentů se vyskytuje i v navrženém přírodním komplexu. Na ještě mělčích půdách rostou pak již jen zakrslé acidofilní kyselé doubravy Luzulo-Quercetum (L7.1). Rozsáhlé plochy pokrývají hercynské dubohabřiny (L3.1), které se však většinou vyskytují v druhově dosti chudé acidofilní formě. Luční vegetaci tvoří bohatá škála mokřadních, vysýchavých a suchomilných společenstev především svazu Molinion, s přechody do různých jiných lučních společenstev. Velmi cenná je suchomilnější vegetace asociace Potentillo albae-Festucetum rubrae řazená k ovsíkovým loukám s výskytem vstavače kukačky (Orchis morio). Jedná se o reliktní společenstvo z doby "předklasického" managementu, které je známé jen z Českého Středohoří, Křivoklátska a z několika málo dalších lokalit. Na nejsušších místech se vyskytují suché acidofilní trávníky sv. Koelerio-Phleion (T3.5). Místy se vyskytují i suché bylinné lemy u Chouzavé (těsně za hranicí komplexu) dokonce s fytogeograficky pozoruhodným výskytem kakostu krvavého (Geranium sanguineum). Mozaiku luční vegetace doplňují také plošně nevelké výskyty smilkových trávníků as. Hyperico-Polygaletum a mokřadní louky s nevápnitými mechovými slatiništi as. Caricetum goodenowii. V potočních nivách se vyskytují buď louky a jejich sukcesní stadia, anebo reprezentativní eutrofizací neovlivněné jasanovo-olšové luhy. V obou formacích se vyskytuje regionálně hojná vzácnější ostřice trsnatá (Carex cespitosa). Místy se v nivách vyskytuje vegetace lesních nevápnitých pramenišť. Výskyt jednotlivých společenstev však není zdaleka u konce. Z méně častých naturových biotopů stojí za zmínku především výskyt acidofilní vegetace efemér a sukulentů s netřeskem (T6.1A) na skalkách nad Velkým rybníkem, který se zde s velkou pravděpodobností vyskytuje přirozeně. Významný je výskyt modráska očkovaného (Maculinea teleius) na nezalesněné ploše s drobnou vodotečí u rychlostní komunikace, severovýchodně od obce Voznice.

4.2 Quality and importance

Z hlediska výskytu luční vegetace je území vysoce nadprůměrné, louky jsou druhově dobře nasycené, z významných druhů se vyskytují např.: hořec hořepík (Gentiana pneumonanthe), kosatec sibiřský (Iris sibirica), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), hvozdík lesní (Dianthus sylvaticus), srpice barvířská (Serratula tinctoria) a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Rovněž výskyt luhů je z hlediska kraje kvalitou nadprůměrný. Lesy jsou dosti zachovalé a jejich společenstva jsou díky specifickým abiotickým poměrům značně unikátní. Pozoruhodný je recentně bohatý výskyt jedle (s hemiparazitickým jmelím Viscum abietis). Ten je pravděpodobně podmíněn souhrou dvou faktorů - jednak srážkovým stínem a také lesní pastvou v minulosti. Kromě flóry a vegetace je vysoce hodnotná též entomofauna a fauna obojživelníků. Výskyt modráska očkovaného (Maculinea teleius) je významný z hlediska středočeského regionu, ve kterém je tento druh na ústupu.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03o
MB02.01i
ME01.02o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MBi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Ambrož V. (1951). Deflace v závětří horských hřebenů. - Sborn. stát. geol. ústavu ČSR, Praha, 203-212., Hrouda L., Skalický V. (1988). Floristický materiál ke květeně Příbramska I. Výsledky floristického kursu Čs. botanické společnosti 1985 v Příbrami. - Vlastiv. Sborník Podbrdska, Příbram, 1984, 27: 115-212., Karlík P. (1998). Monitoring populací ohrožených druhů rostlin (Pneumonanthe vulgaris, Iris sibirica, Orchis morio, Pedicularis sylvatica) na loukách mezi Mníškem pod Brdy a Voznicí. – Ms. [depon. in: AOPK, MŽP, ČEÚ, muzeum Příbram, referát ŽP OkrÚ Příbram] ., Karlík P. (2001). Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Dipl. Práce, depon in: Knihovna kat. bot. Př FUK Praha, Muzeum Příbram., Karlíková L. (1992). Floristický průzkum okolí Voznice. - Dipl. práce, depon. in: Knihovna kat. bot. Př FUK, Praha., Knížetová L., Pecina P.,Pivničková M. (1987). Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-1985 - Bohemia centralis, Praha., Skalický V. (1975). Zpráva o exkursi do okolí Voznice - Zpravodaj Středočeské pob. ČSBS, Praha, 13.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ026.94
CZ0487.83
CZ055.19
CZ1288.44

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Andělské schody*6.94
CZ04Andělské schody*87.83
CZ05Andělské schody*5.19
CZ12Hřebeny*88.44

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Andělské schody CZ0214005
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY