Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0214007

1.3 Site name

Káraný - Hrbáčkovy tůně

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2014-10
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.810556
Latitude:50.166944

2.2 Area [ha]

348.0814

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      10.5883  0.00 
6440  info      6.3738  0.00 
6510  info      32.4554  0.00 
7230  info      0.2744  0.00 
9170  info      71.0369  0.00 
91E0  info      7.8761  0.00 
91F0  info      110.894  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1083Lucanus cervus          DD 
A1166Triturus cristatus          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N040.00
N063.00
N077.00
N083.00
N1012.00
N121.00
N140.00
N151.00
N1662.00
N209.00
N211.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lužní komplex na obou stranách Labe mezi Čelákovicemi a Přerovem nad Labem. Tůně na levém břehu Labe mezi Přerovem nad Labem a Sedlčánkami. Ekotop: Geologie: Geologické podloží tvoří opuky a a slínovce sv. křídy. Převážná část plochy komplexu leží v holocénní nivě vyplněné říčními hlinitopísčitými sedimenty, které nasedají na starší pleistocénní uloženiny, pouze na vyvýšeninách v západní části území vystupují přímo plestocénní štěrkopísky würmského stáří. Geomorfologie: Území je součástí Středolabské tabule. Reliéf: Území je součástí ploché Mělnické kotliny, průměrná nadmořská výška dosahuje 174 m. Pedologie: Převažujícím půdním typem jsou nivní půdy (fluvizemě), okrajově půdy slatinné a na písčitých pahorcích chudé arenické kambizemě. V depresích v odstavených říčních ramenech sedimentují slatinné sedimenty. Krajinná charakteristika: Mozaika přírodovědně velmi cenných vodních, mokřadních, lučních a lesních společenstev vyvinutých v široké říční nivě. Přirozenou osou území je tok řeky Labe, který byl na počátku 20. století regulován. Charakteristické a přírodovědně cenné jsou odstavené meandry, částečně vzniklé při regulaci, částečně přirozené starší, právě na tato místa je vázána hodnotná vodní a mokřadní vegetace. V jinak silně odlesněné oblasti se dochovalo několik lužních lesních celků, mezi největší patří Lipovka a větší les Netušil, menší plochu zaujímají louky, jejichž velká část byla po regulaci Labe rozorána. Biota: Mozaika přírodovědně velmi cenných vodních, mokřadních, lučních a lesních společenstev vyvinutých v široké říční nivě, která je biotopem některých živočišných skupin, jako obojživelníci, včetně čolka velkého (Triturus cristatus), či dřevního hmyzu - výskyt roháče obecného (Lucanus cervus). V okolí tůní je vyvinuta celá hydrosérie od vodní makrofytní vegetace s dominantním stulíkem žlutým (Nuphar lutea) a vzácně s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) a růžkatcem bradavčitým (Ceratophyllum submersum). Na vodní vegetaci se navazují rákosiny a společenstva vysokých ostřic. Při krajích tůní se vyskytují vysoké vrbiny doprovázené nitrofilní vegetací z části řazené k iniciálním měkkým luhům. Konečným sukcesním stádiem zazemňování slepých ramen jsou mokřadní olšiny (L1). Na březích kanalizovaného Labe se vyskytují říční rákosiny s dominantní chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea) v mozaice s rákosinami stojatých vod a vodní makrofytní vegetací s převládajícím stulíkem žlutým (Nuphar lutea). Nejvýznamnější luční lokalitou je porost na jihozápadním okraji lesa Netušil, dochovala se tu přechodná vegetace na pomezí bezkolencových luk, kontinentálních zaplavovaných luk a porostů ostřic. Z dalších lučních typů se vyskytují kvalitní kontinentální louky s jarvou žilnatou (Cnidium dubium), komoráčem oleškovým (Silaum silaus) a rozrazilem dlouholistým (Pseudolysimachion longifolium), plošně nejrozsáhlejší jsou ovsíkové louky, které vznikly zřejmě polygeneticky z luk svazu Cnidion a Molinion, vlivem poklesu hladiny spodní vody a částečnou eutrofizací, maloplošně bylo zaznamenáno společenstvo Potentillo albae-Festucetum s diagnostickými druhy: mochna bílá (Potentilla alba), bukvice lékařská (Betonica officinalis) a válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum). Na plochách starších lad se vyvíjejí typy s charakterem luk ovsíkových, ovšem druhově ochuzené a s vyšším podílem ruderálů, typicky např.: s vratičem obecným (Tanacetum vulgare), žebřicí pyrenejskou (Libanotis pyrenaica). Na jižním okraji lesa Neužil na okraji silnice se vyskytuje malá degradující ploška vápnitých slatin s přežívající ostřicí Davallovou (Carex davalliana) a suchopýrem širokolistým (Eriophorum latifolium). Z lesních společenstev mají největší význam tvrdé luhy zastoupené především v lese Netušil (L2.3A), porosty v Lipovce se díky poloze na písčitých vyvýšeninách blíží spíše chudým dubohabřinám asoc. Tilio-Betuletum (L3.1).

4.2 Quality and importance

Soubor unikátních lokalit výskytu biotopů i rostlinných a živočišných druhů. Lokalita je všeobecně známa díky hydrobiologickým průzkumům. Za pozornost stojí zejména kontinentální zaplavované louky, na druhově nejbohatší louce u Sedlčánek kromě zmíněných rostou: kostival český (Symphytum bohemicum), komoráč oleškový (Silaum silaus), ptačinec bahenní (Stellaria palustris), hrachor bahenní (Lathyrus palustris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), kosatec sibiřský (Iris sibirica), česnek hranatý (Allium angulosum) a ostřice rusá (Carex flava s.s.). Velkou ekologickou hodnotu mají zachovalé plošné výskyty luhů. V těsném sousedství komplexu na písčité pláži tůně Grádo roste vzácné spol. s tomkovice vonná (Hierochloe odorata) a jitrocel přímořský (Plantago maritima). Kromě rostlinstva se vyskytuje velký počet ohrožených zástupců obojživelníků (čolek velký), ptáků a zejména hmyzu. Refugium xylofágního hmyzu, zejména roháče obecného (Lucanus cervus), v jinak intenzivně zemědělsky využívané krajině.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
LBi
MB02.04i
ME01.02o
MJ02.05i
LK01.02i
LK02i
MK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
LK01.04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0295.44
CZ054.56

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Káraný - Hrbáčkovy tůně*95.44
CZ05Káraný - Hrbáčkovy tůně*4.56

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Káraný - Hrbáčkovy tůně CZ0214007
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY