Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0214011

1.3 Site name

Týřov - Oupořský potok

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.811111
Latitude:49.969444

2.2 Area [ha]

1341.2204

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40A0  info      1.1959  0.00 
6190  info      1.1957  0.00 
6510  info      12.4041  0.00 
8150  info      5.5993  0.00 
8220  info      13.1583  0.00 
9110  info      83.6195  0.00 
9130  info      357.192  0.00 
9170  info      230.133  0.00 
9180  info      222.986  0.00 
91E0  info      17.5201  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1093Austropotamobius torrentium    300  2500   
P1381Dicranum viride    20  20  trees   
I1079Limoniscus violaceus          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N070.00
N080.00
N091.00
N101.00
N120.00
N141.00
N1676.00
N170.00
N2018.00
N210.00
N221.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rozsáhlé území vzniklé propojením 2 stávajících NPR (Velká Pleš a Týřov), ležící na pravém břehu středního toku řeky Berounky, mezi obcemi Skryje, Broumy a Branov. Lesní komplex v centrální části CHKO Křivoklátsko. Ekotop: Geologie: Území je tvořeno převážně kambrickými horninami křivoklátsko-rokycanského pásma (andezity, ryolity, dacity a jejich tufy), místy břidlicemi jineckého souvrství. Okrajově splachovými a svahovými uloženinami, v údolí Oupoře pak písčitohlinitými potočními uloženinami. V oblasti Kouřimce jsou i proterozoické břidlice a pleistocenní říční písčité štěrky. Geomorfologie: Celek Křivoklátská vrchovina, podcelek Zbirožská vrchovina, okrsek Vlastecká vrchovina. Celé území náleží ke Zbirožské vrchovině. Reliéf: Povrch je velmi členitý, rozbrázděný několika zahloubenými údolími potoků, z nichž nejvýraznější je potok Oupoř, tekoucí západním směrem a oddělující tak jižní část oblasti. Převýšení je značné; nadmořská výška se pohybuje mezi 245–539 m. Nápadné jsou také skalní výchozy na hranách svahů a na vrcholech, nejvýraznější je masiv Týřovických skal, skalní stěna, orientovaná k západu, do údolí Berounky. V hlubokých údolích se zřetelně projevuje teplotní inverze. Nejvyšším bodem je Štulec (539 m n. m.). Pedologie: Hlavním půdním typem jsou kambizemě. V nivě se vyskytují fluvizemě, u menších toků též gleje. Na extrémních svazích s plešemi se vyskytují maloplošně také rankery. Krajinná charakteristika: Rozsáhlý soubor zachovalých bučin, suťových lesů, dubohabřin i teplomilných doubrav; společenstev skal, pohyblivých sutí a tzv. křivoklátských pleší. Členité území tvořené příkrými svahy na pravém břehu Berounky, stinnými hlubokými údolími jejích přítoků Oupoře a Prostředního potoka v kontrastu s vrcholy a skalními výchozy porostlými teplomilnými společenstvy (Velká i Malá Pleš, Týřovické skály, Vápenný a Vysoký vrch). Lesy mají z velké části (především v území obou NPR a jejich okolí) přirozenou druhovou a věkovou strukturu. Biota: Rozsáhlý soubor zachovalých bučin, suťových lesů, dubohabřin i teplomilných doubrav; společenstev skal, pohyblivých sutí a tzv. křivoklátských pleší. V popisované lokalitě převažují květnaté bučiny (L5.1) as. Tilio cordatae-Fagetum, na svazích suťové lesy (L4) as. Aceri-Carpinetum místy s tisem červeným (Taxus baccata). Doprovázeny jsou dubohabřinami (L3.1) as. Melampyro nemorosi-Carpinetum, kyselými bučinami (L5.4) as. Luzulo-Fagetum, i kyselými doubravami (L7.1) as. Luzulo albidae-Quercetum, na temenech svahů pak teplomilnými doubravami (L6.5) as. Sorbo-Quercetum; v extrémních podmínkách i reliktními bory (Cladonio-Pinetum). Údolím Oupoře prochází pás jasanovo-olšového luhu (L2.2) as. Stellario-Alnetum glutinosae. Na skalních výchozech nacházíme mozaiku vegetace mělkých půd (T5.5) as. Jasiono montanae-Festucetum ovinae s efeméry a sukulenty (T6.1) as. Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis, druhy skalních štěrbin (S1.2) as. Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrionalis i společenstva s kostřavou sivou (T3.1) as. Alysso saxatilis-Festucetum pallentis, spolu s teplomilnými křovinami (K4) Junipero communis-Cotoneastretum integerrimae. Na prudkých svazích se vyskytují též pohyblivé sutě (S2) as. Senecioni sylvatici-Galeopsietum ladani. U Kouřimecké rybárny je jeden ze vzácně zachovalých typů ovsíkových luk (T1.1) as. Potentillo albae-Festucetum rubrae). Lesní společenstva v území se mění podle polohy od chladných suťových lesů na dnech údolí, přes dubohabřiny až k teplomilným a zakrslým doubravám, které na extrémních plochách přecházejí v lesostepi a skalní stepi. Mimo území obou NPR se pak nacházejí kulturní porosty. Lesní porosty se zachovanou druhovou a věkovou strukturou, s dostatečnou nabídkou starých stromů nabízejí vhodná stanoviště pro vzácného kovaříka fialového (Limoniscus violaceus). Potoky mají bystřinný charakter se střídáním rychle proudících úseků a tůní a jsou obývány faunou typickou pro pstruhové vody středních poloh. Výskyt pstruha obecného (Salmo trutta) a vranky obecné (Cottus gobio) je doplněn jelcem tlouštěm (Leuciscus cephalus), a periodickými migranty z řeky Berounky - mřenkou mramorovanou (Barbatula barbatula), jelcem proudníkem (Leuciscus leuciscus), parmou obecnou (Barbus barbus). Významným zástupcem bentických organismů je rak kamenáč (Austropotamobius torrentium). Oupořský potok je přirozeně proudící potok bez rybářského obhospodařování. V roce 2005 byly v NPR Týřov nalezeny dva evropsky významné mechorosty z přílohy II Směrnice o stanovištích dvouhrotec zelený (Dicranum viride), jehož výskyt byl zaznamenám na dvou místech (populace rostoucí celkem na 3 stromech čítala více než 130 cm2) a šikoušek zelený (Buxbaumia viridis), který rostl na 1 ležícím trouchnivějícím kmeni.

4.2 Quality and importance

PK je charakterizován velkým množstvím společenstev – převážně lesních, ale významná jsou také křovištní např. Ribeso alpini-Rosetum pendulinae, společenstva otevřených sutí např. s Lunaria rediviva, vegetace skalních štěrbin s Woodsia ilvensis, množství teplomilných skalních společenstev a společenstva termofilních lemů např. s třemdavou bílou (Dictamnus albus). Pro vědu je významné společenstvo Antherico-Callunetum na Týřovických skalách a Velké Pleši, jež zde bylo popsáno jako první nález v ČR (Kolbek 1985). Rovněž byla odtud pro vědu popsána nová subasociace Pulsatillo pratensis-Festucetum valesiacae thymetosum pulegioidis, která se jinde v ČR nevyskytuje. Z bryologického hlediska je nejvýznamnější výskyt játrovky Riccia ciliifera na pleších. Potok Oupoř – jedna z nejvýznamnějších a velmi zachovalých lokalit raka kamenáče (Austropotamobius torrentium) v ČR. Zachované lesy jsou dobrým útočištěm pro kovaříka fialového (Limoniscus violaceus), významné refugium xylofágního hmyzu. NPR Týřov je významnou lokalitou mechu dvouhrotec zelený (Dicranum viride). Ačkoliv dosud nalezená populace mechu šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) není příliš velká a druh není na této lokalitě předmětem ochrany, jedná se o regionálně cennou lokalitu tohoto druhu.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA07o
MA08o
LB02.02i
MB02.04i
LB04i
LD01.01i
LF01o
MF03.01i
LG01.02i
LG01.03.02i
LH01.05i
LH01.08i
LH05.01i
MI01i
LK01.03i
LK02.01i
LK02.03i
MK03.01i
LK03.02i
LK03.03i
LK03.04i
LK04.01i
MK04.05i
LK05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.01i
MF03.01i
LJ02.02i
LJ03.02.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Kučera J., Müller F. & Plášek V. (2005). Mechorosty zaznamenané v průběhu 12. jarního setkání Bryologicko-lichenologické Sekce v CHKO Křivoklátsko. – Bryonora 35 (2005): 21-31.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0138.28
CZ058.37
CZ09100.00
IN03100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Týřov*31.21
CZ01Velká Pleš*7.07
CZ05Týřov*5.38
CZ05Velká Pleš*2.99
CZ09Křivoklátsko-100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
biosphereKřivoklátsko-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Střední Čechy
Address:
Email:stredni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Týřov - Oupořský potok CZ0214011
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY