Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0214014

1.3 Site name

Podlesí

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.864722
Latitude:49.624167

2.2 Area [ha]

9.3581

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3130  info      2.0013  0.00 
3150  info      2.1645  0.00 
7140  info      0.478  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1887Coleanthus subtilis    2000  3000     
I1042Leucorrhinia pectoralis           
I1014Vertigo angustior    11       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0648.00
N0724.00
N089.00
N1017.00
N160.00
N202.00
N210.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalitu tvoří Velký a Malý Býkovický rybník ležící asi 6 km jižně od Vlašimi v centrální části Chráněné krajinné oblasti Blaník. Nejbližším sídlem jsou Býkovice. Mimo rybníků je součástí lokality i rašelinná louka nad Velkým Býkovickým rybníkem. Ekotop: Geologie: Podloží tvoří dvojslídné pararuly moldanubika s holocénními náplavy. Geomorfologie: Území je součástí Vlašimské pahorkatiny. Reliéf: Terén je rovinný, svažující se k rybníkům. Celkově se terén svažuje mírně k západu. Pedologie: Půdním typem jsou gleje a kyselé kambizemě. V horní (východní) části území je místy vytvořena vrstva rašelinného humolitu. Krajinná charakteristika: Rybníky a mokřadní louky se zachovalým souborem typických vodních, pobřežních a lučních společenstev. V okolní zemědělské krajině tvoří lokalita výrazný přírodní krajinný prvek. Biota: Velký Býkovický rybník je charakteristický makrofytní vegetací přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod (V1) svazů Lemnion a Parvopotamion a pobřežní vegetací rákosin eutrofních stojatých vod (M1.1) sv. Phragmition communis. Na písčitém dně je zastoupena vegetace letněných rybníků (M2.1) sv. Eleocharition soloniensis s puchýřkou útlou (Coleanthus subtilis). Malý Býkovický rybník (ležící pod Velkým) hostí makrofytní vegetaci přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (V1B) svazy Lemnion, Nymphaeion albae, Parvopotamion a vegetaci vysokých ostřic (M1.7) sv. Magnocaricion elatae. Zastoupení pobřežní vegetace rákosin je zde menší než u Velkého Býkovického rybníka. Oba rybníky doprovází vrbové křoviny náletového charakteru. Louky u rybníků jsou hospodářsky využívané dvousečné ovsíkové louky (T1.1) sv. Arrhenatherion, při rybnících přecházející ve vlhké pcháčové louky (T1.5) sv. Calthion. V pramenné oblasti nad Velkým Býkovickým rybníkem je vyvinut komplex zahrnující nevápnité mechové slatiniště (R2.2) sv. Caricion fuscae přecházející ve vlhkou pcháčovou louku, na okraji s vyvinutými podhorskými smilkovými trávníky (Violion caninae). V louce jsou rozmístěny tůně s makrofytní vegetací mělkých stojatých vod (V2) sv. Ranunculion aquatilis. Evropsky významný druh puchýřka útlá (Coleanthus subtilis) se vyskytuje na dně Velkého Býkovického rybníka jako součást vegetace letněných rybníků. Další z evropsky významných druhů plž vrkoč útlý (Vertigo angustior) se vyskytuje na mokřadní louce a dospělci vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) obývají břehy Malého Býkovického rybníka.

4.2 Quality and importance

Druhová rozmanitost dosahuje maxima na rašelinné louce nad Velkým Býkovickým rybníkem. Vyskytuje se zde prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata). Na louku je vázána celá řada bezobratlých, např. vrkoč útlý (Vertigo angustior), který zde má stabilní populaci. Louka je významná nejen jako stanoviště chráněných druhů, ale také jako unikátní zachovalý příklad dříve hojných mokřadních luk. Pobřežní porosty Velkého Býkovického rybníka jsou tvořeny zejména orobincem širokolistým (Typha latifolia), vyskytuje se kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris). Rákosiny obývá moták pochop (Circus aeruginosus). Písčité dno Velkého Býkovického rybníka hostí vegetaci leněných den s puchýřkou útlou (Coleanthus subtilis), ostřicí šáchorovitou (Carex bohemica) a šáchorem hnědým (Cyperus fuscus). U puchýřky útlé se jedná o regionálně významnou lokalitu v rámci středních Čech. Na Malém Býkovickém rybníce jsou hojněji zastoupena makrofyta jako lakušník niťolistý (Batrachium trichophyllum), rdest vláskovitý (Potamogeton trichoides) i litorální porosty s přesličkou bahenní (Equisetum palustre) a haluchou vodní (Oenanthe aquatica). Původnost populace řezanu pilolistého (Stratiotes aloides) není spolehlivě doložena. V okolí rybníků se vyskytují vzácné druhy brouků - nosatci, drabčíci, tesaříci, mandelinky, rákosníčci. U břehů Malého Býkovického rybníka se vyskytují dospělci vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis), její zdejší populace je regionálně významná. Obojživelníci jsou hojně zastoupeni, vyskytují se blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), čolek velký (Triturus cristatus), skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae), čolek obecný (Lissotriton vulgaris), skokan zelený (Pelophylax kl.esculentus) a další druhy.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MD01.02o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
MF01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

02/09 ZO ČSOP Vlašim (2006). <i>Plán péče o PR Podlesí na období 2006-2015</i>. 18 s., 4. Archivuje Správa CHKO Blaník., AOPK ČR, Správa CHKO Blaník (2015). <i>Plán péče o PR Podlesí na období 2016-2025</i>. 23 s. Archivuje Správa CHKO Blaník.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ0297.68
CZ052.32
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Podlesí*97.68
CZ05Podlesí*2.32
CZ09Blaník-100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Střední Čechy
Address:
Email:stredni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Blaník
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-002579
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY