Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0214015

1.3 Site name

Vůznice

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.994167
Latitude:50.025556

2.2 Area [ha]

397.2324

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8150  info      0.1064  0.00 
8220  info      1.9539  0.00 
9130  info      29.5057  0.00 
9170  info      165.146  0.00 
9180  info      56.3652  0.00 
91E0  info      15.9339  0.00 
91I0  info      8.7099  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1193Bombina variegata                     
I1083Lucanus cervus          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N090.00
N101.00
N120.00
N140.00
N1683.00
N171.00
N2011.00
N210.00
N221.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Údolí Vůznice v zalesněné oblasti mezi obcemi Nižbor a Běleč až k ústí toku do řeky Berounky. Zahrnuje NPR Vůznice (231 ha). Ekotop: Geologie: Převažují proterozoické břidlice a jemně až střednězrnné droby. Místy se vyskytují hrubozrnné droby (Janův vrch), výchozy buližníků, žilné ryolity a spodnopleistocenní říční písčité štěrky. V údolí potoční, převážně písčitohlinité uloženiny. Geomorfologie: Území se nachází v Lánské pahorkatině. Hluboce zaříznuté údolí potoka Vůznice s přítoky podobného charakteru. Na svazích se projevuje teplotní inverze. VA 3B b – Lánská pahorkatina, okrsek Loděnická pahorkatina. Reliéf: Nadmořská výška 230–380 m. Hluboké údolí Vůznice s úzkým dnem je orientováno od severu k jihu. Jeho svahy jsou strmé, místy se skalními výchozy se sutěmi na úpatí. Pedologie: V nivách se vyskytují gleje; na svazích typické kambizemě. Krajinná charakteristika: Zachovalá společenstva dubohabřin, suťových lesů i teplomilných doubrav, údolních luhů, štěrbinové vegetace skal, pohyblivých sutí i dalších biotopů. Zalesněné údolí potoka a jeho přítoků, na potoce je vytvořena soustava rybníků, v nivě potoka se nacházejí obhospodařované louky. Biota: Zachovalá společenstva dubohabřin, suťových lesů i teplomilných doubrav, údolních luhů, štěrbinové vegetace skal, pohyblivých sutí i dalších biotopů. V území jednoznačně převládají zachovalé dubohabřiny. Druhým nejčastějším biotopem jsou jak reprezentativní, tak zachovalé suťové lesy na prudkých svazích údolí Vůznice a zčásti i jejích přítoků. Na místech s vyšší vlhkostí se objevují květnaté bučiny, naopak na teplejších se sporadicky vyskytují středoevropské bazifilní teplomilné doubravy, např. j. orientované, horní části svahů údolí Pinvičky. Fragmentace zachovalých biotopů zakládáním stanovištně nevhodných kultur lesních dřevin je minimální, většinou jde o porosty do výměry několika hektarů. Území je protkáno luhy zachovalými i reprezentativními, ale v samotném údolí Vůznice fragmentovanými díky sádkám. Potok Vůznice patří mezi pstruhové vody. V údolí potoka se rozkládají vlhké květnaté louky. Teplomilné doubravy na vrcholech a jižních stráních, přecházející do dubohabřin, které poskytují vhodné stanoviště roháči obecnému. Vlhké, jen částečně zastíněné louky v nivě potoka, v loukách se vyskytují četné tůně, důležité pro vývoj kuňky žlutobřiché. Významným stanovištěm pro kuňku jsou na této lokalitě zejména rybníčky či sádky, ve kterých se vyskytuje s velmi různou intenzitou. V roce 2005 byl na lokalitě nalezen evropsky významný mech z přílohy II Směrnice o stanovištích dvouhrotec zelený (Dicranum viride).

4.2 Quality and importance

Ve vlastním údolí Vůznice a jejích přítoků (Benešův luh, Pinvička) se nalézají lužní lesy, které náležejí vedle mokřadů a luk k nejohroženějším rostlinným společenstvům, ustupující v důsledku lidské činnosti. Vyskytují se zde v těchto 3 subasociacích: Stellario-Alnetum glutinosae crepidetosum, S.-A. g. chrysosplenietosum alternifolii a S.-A. g. lunarietosum s měsíčnicí vytrvalou (Lunaria rediviva). Rovněž zde bylo v r. 2003 zjištěno přibližně 5070 jedinců bledule jarní (Leucojum vernum), dále česnek podivný (Allium paradoxum), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), která je vzácně ve stř. Čechách – jen Křivoklátsko a Karlštejnsko. V otevřených částech se objevují vlhké pcháčové louky a vlhká tužebníková lada. Na nivu Vůznice navazují velmi zachovalé suťové lesy Aceri- Carpinetum aegopodietosum, A.-C. festucetosum altissimae, A.-C. abietetosum a přechody k A.-C. aconitetosum vulpariae. Rovněž tu jsou jedinečné roklinové lesy nižších poloh Lunario-Aceretum lunarietosum i typické roklinové lesy Arunco-Aceretum abietetosum s udatnou lesní (Aruncus vulgaris). Na skalnatých hranách nad údolím pak nalézáme Viscario-Quercetum spolu se štěrbinovou vegetací silikátových skal a drolin a pohyblivými sutěmi silikátových hornin. Zbytek území pokrývají černýšové dubohabřiny Melampyro nemorosi-Carpinetum, místy s lýkovcem jedovatým (Daphne mezereum), květnaté bučiny a řídce suché acidofilní doubravy. Hodnota území spočívá především v pestrosti zachovalých společenstev. Významná lokalita výskytu roháče velkého (Lucanus cervus) a kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) v regionu.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
MB02.04i
LD01.01i
LE01.03i
LE04.01i
LF01i
HF03.01.01i
LG01.02i
LG05.07i
LJ02.01i
LK01.02i
LK01.03i
LK02.01i
HK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.02i
HB01i
HB02.01i
MB02.02i
MB02.03i
MF03.01i
MJ02i
MJ02.05.04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Kučera J., Müller F. & Plášek V. (2005). Mechorosty zaznamenané v průběhu 12. jarního setkání Bryologicko-lichenologické Sekce v CHKO Křivoklátsko. – Bryonora 35 (2005): 21-31.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0156.18
CZ0511.86
CZ09100.00
IN03100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Vůznice*56.18
CZ05Vůznice*11.86
CZ09Křivoklátsko-100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
biosphereKřivoklátsko-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Střední Čechy
Address:
Email:stredni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Vůznice CZ0214015
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY