Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0214037

1.3 Site name

Kotýz

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.052222
Latitude:49.915833

2.2 Area [ha]

29.0628

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6110  info      0.2983  0.00 
6190  info      3.5109  0.00 
6210  info      2.6915  0.00 
8310  info      0.01  12.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I6199Euplagia quadripunctaria          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N070.00
N082.00
N0923.00
N100.00
N1643.00
N2030.00
N211.00
N220.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: 1 km JZ od obce Koněprusy, cca 7 km J od Berouna, z východní strany sousedí s dobývacím prostorem Velkolomu Čertovy schody. Ekotop: Geologie: Vápencové horniny devonského stáří. Stěny tvoří vrstevnaté, světle šedé biodetritické vápence s charakteristickou uzlovitou texturou. Jedná se o facii kotýzských vápenců lochkovského souvrství (spodní devon), která vznikala v mělkém moři, silně ovlivněném prouděním. Kotýzské stěny jsou rovněž stratotypovou lokalitou kotýzských vápenců. Na temeni ostrohu vycházejí nadložní koněpruské vápence pražského souvrství (devon). Geomorfologie: Území je součástí Hořovické pahorkatiny. Reliéf: Vápencový ostroh nad Suchomastským potokem s příkrými svahy, místy skalnatými, s navazující ukloněnou plošinou. Na východní straně je lokalita ohraničena lomovou stěnou Velkolomu Čertovy schody. Rozpětí nadmořské výšky je 280-430 m n. m. Pedologie: Severní mírnější svahy pokrývá mezotrofní hnědozem, na vrcholové plošině a v zalesněné rokli se na vápencovém podkladu vyvinuly vápnité hnědozemě. V dolních partiích svahů v údolí potoka se vyvinula glej. Zbývající část lokality je buď bez půdního pokryvu nebo s půdním typem rendziny. Krajinná charakteristika: Zalesněné příkré svahy s výraznými skalními výchozy Kotýzu a Karmazínovy skály s vyvinutou vegetací skalních stepí a enklávami xerotermní vegetace a navazující plošinou pokrytou bezlesím, dubohabřinami a výsadbami borovice černé a akátu. Biota: V oblasti skalních výchozů Kotýzu a Karmazínovy skály jsou dobře vyvinuty ekosystémy xerotermního bezlesí v sukcesní řadě sledující postupné osídlování vápencového substrátu živými organismy, mimořádně pestrá a zajímavá je zdejší fauna xerotermních bezobratlých. Na skalních výchozech orientovaných k jihu na nejmělčí půdě jsou vyvinuty vápnité skalní trávníky (T6.2) sv. Alysso-Sedion) s tařicí horskou (Aurinia saxatilis), rozchodníky (Sedum album a S. sexangulare), netřeskem výběžkatým (Jovibarba globifera) a jednoletkami - například lomikamenem trojprstým (Saxifraga tridactylites) a huseníkem ouškatým (Arabis auriculata). Hlubší půdu okolo horních hran svahů a v severovýchodním rohu nelesní enklávy Kotýzu pokrývá druhově bohaté společenstvo skalních trávníků (T3.1) s kostřavou sivou (Festuca pallens) sv. Helianthemo cani-Festucion pallentis s charakteristickým devaterníkem šedým (Helianthemum canum). Vyskytují se zde druhy jako mochna písečná (Potentilla arenaria), chrpa latnatá (Centaurea stoebe), hadinec obecný (Echium vulgare), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), pelyněk ladní (Artemisia campestris). Nelesní enklávy nad Karmazínovou skálou a zastíněnější skalní svahy skalního defilé Kotýzu porůstá pěchavový trávník (T3.2) s dominantní pěchavou vápnomilnou (Sesleria caerulea), bělozářkou větevnatou (Anthericum ramosum) a žluťuchou smrdutou (Thalictrum foetidum). Velkou většinu hlavní nelesní enklávy Kotýzu pokrývají degradované xerotermní kostřavové trávníky (T3.3D) sv. Festucion valesiacae s dominantní kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola), zarůstající expandujícím ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatior). Severozápadní třetina území je porostlá dubohabřinami (L3.1). Svah severozápadně od Karmazínovy skály porůstají teplomilné doubravy (L6.1). Kromě severního okraje je hlavní nelesní enkláva Kotýzu obklopena výsadbami černé borovice a akátu. Přechody mezi lesními a nelesními společenstvy tvoří mezofilní křoviny, které pokrývají i bývalé lomové odvaly. Hojný výskyt přástevníka kostivalového je vázán především na lesostepní a stepní biotopy.

4.2 Quality and importance

Vápnité skalní trávníky (6110/T6.2), a panonské skalní trávníky (6190/T3.2+T3.1) jsou na Kotýzu velmi kvalitní, patří mezi nejvýznamnější výskyty v Českém krasu. Po evropsky významné lokalitě Karlštejn-Koda představují druhou nejvýznamnější lokalitu pro vápnité skalní trávníky v Čechách, respektive patří mezi první dvě desítky nejvýznamnějších lokalit pro panonské skalní trávníky v ČR. Degradované úzkolisté suché trávníky zarůstají expandujícím ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatior), nicméně na lokalitě byla obnovena pastva za účelem zlepšení stavů trávníku a na podporu hmyzu, především motýlů. Hojný výskyt přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
HB01.02i
LH04.02b
MK04.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i
LG01.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

<i>Plán péče NPP Kotýz: Pro období: 1.1.2005 - 31.12.2014</i> (2014). 18 s., mapy, tabulky. Plán péče o MZCHÚ. Manuskript., FLOROVÁ, K. (2008). <i>Aktualizace mapovacího okrsku cz0522, aktualizace vrstvy mapování biotopů</i>. Nálezová databáze ochrany přírody: AOPK ČR, Praha. X., HRČKA, D. (2012). <i>Floristický a fytocenologický průzkum NPP Kotýz</i>. 10 s., MAYEROVÁ, H.; TICHÝ, T. (2009). Pastva ovcí a koz jako ochranářský management: část 1: vegetace a vybrané druhy rostlin. <i>Fragmenta Ioannea Collecta</i>. 11, 1 - 15.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ03100.00
CZ050.00
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ03Kotýz=100.00
CZ05Kotýz*0.00
CZ09Český kras-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Střední Čechy
Address:
Email:stredni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kotýz CZ0214037
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY