Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0214041

1.3 Site name

Niva Kotelského potoka

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2018-08
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.847500
Latitude:49.619444

2.2 Area [ha]

186.8443

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6410  info      54.5949  0.00 
6430  info      4.1355  0.00 
6510  info      20.6288  0.00 
91E0  info      23.3363  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1096Lampetra planeri    200  2000   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0614.00
N070.00
N081.00
N1061.00
N110.00
N120.00
N147.00
N150.00
N1611.00
N170.00
N203.00
N211.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Tok Kotelského potoka (Skalice) od pramenů k Podzámeckému rybníku v Rožmitále pod Třemšínem a jeho levobřežnímu přítoku Nový potok a rozsáhlé luční porosty v nivě Kotelského potoka od jeho vyústění ze souvislého lesního komplexu do otevřené krajiny až k rybníku Obžera před Starým Rožmitálem. Ekotop: Geologie: Svrchněordovické rožmitálské břidlice, paleozoické granodiority a okrajově i kambrické slepence, křemenné a arkózové pískovce. Geomorfologie: Území se nachází v Rožmitálské kotlině na pomezí jednotek Brdská vrchovina a Benešovská pahorkatina. Reliéf: Jedná se o kotlinu pod hlavními vrcholy Jižních Brd. Vlastní území lokality je poměrně ploché, zčásti leží v nivě a zčásti na navazujících mírných svazích. Pedologie: Podél vodního toku se vyskytuje glej, v širším okolí pseudogleje a kambizemě. Místy se vyskytují i přes metr hluboká ložiska slatinného humolitu (byl zde v minulosti i těžen). Krajinná charakteristika: Území představuje velice dobře zachovalý komplex mokřadních luk a potočních olšin. Říčka protékající územím má do značné míry přirozené, převážně kamenité koryto, bohatě meandruje a vytváří množství stálých i periodických ramen. Koryto je široké přibližně dva metry, v mělkých proudných úsecích je kamenito-písčitý substrát, v relativně hlubokých tůních (i více než metr) se nacházejí písčito-hlinité sedimenty a v meandrujících částech toku vznikají četné hlinito-písčité náplavy. Nový potok měl v minulosti ve spodním toku koryto regulované napřímením (bez použití dláždění a opevnění), v současnosti se blíží přirozenému stavu, který je výše proti proudu. Koryto je široké okolo 1,5 m a má kamenité dno s většími balvany, místy jsou vytvořeny jemné náplavy. Proudné úseky se střídají s menšími tůněmi. Biota: Hlavním typem luční vegetace jsou bezkolencové louky (T1.9) as. Sanguisorbo-Festucetum rubrae a pestré pcháčové louky (T1.5) as. Angelico-Cirsietum palustre a mj. i ochranářsky významná as. Polygono-Trollietum altissimi. Ze vzácnějších druhů se v těchto loukách vyskytují upolín nejvyšší (Trollius altissimus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prvosenka vyšší (Primula elatior), hojně se vyskytují např. svízel severní (Galium boreale) a hadí mord nízký (Scorzonera humilis). Na některých místech v SV části území vykazují bezkolencové a pcháčové louky přechod ke slatinám (Caricetalia fuscae); tento přechod je mj. indikován vtroušeným výskytem druhů ostřice blešní (Carex pulicaris) a o. přioblá (C. diandra). Dobře vyvinutá slatinná a rašelinná společenstva se vyskytují pouze maloplošně (R2.2 a zejména R2.3), s o to však lepší kvalitou: ostřice zobánkatá (Carex rostrata), o. Davallova (Carex davalliana), o. blešní (C. pulicaris), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), ostřice přioblá (Carex diandra), ostřice rusá (Carex flava agg.), tolije bahenní (Parnassia palustris) a rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). Na nekosených místech nivy se vyskytují velice dobře vyvinutá tužebníková lada (incl. as. Trollio altissimi-Filipenduletum)(T1.6). Na poněkud méně zachovalých místech luk vykazují společenstva charakter psárkových luk (T1.4) as. Holcetum lanati. Časté jsou také přechody bezkolencových luk do mezofilních ovsíkových luk (T1.1). Část této vegetace je ochranářsky hodnotný, zbytek je však degradovaný a leží na místě dřívějších hodnotných luk (přechodné zornění). Na dvou místech se vyskytují dobře vyvinuté smilkové trávníky (T2.3B) s hojným výskytem všivce lesního (Pedicularis sylvatica). Velká část bezprostředního okolí toku je pokrytá olšinami (L2.2). Přestože značná část z nich vznikla teprve v průběhu 20. století na místech dřívějších mokřadních luk, vykazují vysokou kvalitu (L2.2A) a bohaté druhové spektrum: třešeň ptačí (Padus avium), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), řeřišnice hořká (Cardamine amara), škarda bahenní (Crepis paludosa), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), upolín nejvyšší (Trollius altissimus aj.). Na místech s vyšším podílem nevhodných dřevin a nebo na místech jinak degradovaných či netypických se vyskytuje podjednotka L2.2B. Jedná se často o odvodněné porosty s převahou např. ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa) a dále užší liniové porosty a porosty s převahou nitrofilních druhů. Kořeny olší, přesahující do koryta potoků, vytvářejí úkrytovou kapacitu pro charakteristickou vodní faunu pstruhového pásma.

4.2 Quality and importance

Jedná se o nejrozsáhlejší takto dobře zachovalý komplex podhorských „upolínových" luk ve středních Čechách. Významná je skutečnost, že jsou zdejší louky dosud kontinuálně obhospodařovány. Vyskytuje se zde široké spektrum ohrožených a chráněných druhů vlhkých a slatinných luk, velice hojně zejména upolín nejvyšší (Trollius altissimus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), hadí mord nízký (Scorzonera humilis) a dále druhy ostřice zobánkatá (Carex rostrata), ostřice Davallova (Carex davalliana), ostřice blešní (Carex pulicaris), ostřice přioblá (Carex diandra), ostřice rusá (Carex flava agg.), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), tolije bahenní (Parnassia palustris), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) aj. Hodnotné jsou i zdejší olšiny bez degradovaného nitrofilního podrostu. Veliký význam má velmi dobrá zachovalost zdejších vodních toků, ve kterých se vyskytují bohaté populace mihule potoční (Lampetra planeri) a dalších druhů ohrožených vodních živočichů.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB01.02i
LF01i
LJ02.01i
HJ02.03i
HJ02.05i
MK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0983.98
CZ1290.37

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ09Brdy*83.98
CZ12Třemšín*90.37

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Střední Čechy
Address:
Email:stredni.cechy@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Niva Kotelského potoka CZ0214041
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY