Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0214043

1.3 Site name

Niva Bělé u Klokočky

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2016-08
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.885000
Latitude:50.495556

2.2 Area [ha]

11.1980

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6410  info      2.4449  0.00 
7230  info      0.2599  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1758Ligularia sibirica    8896  8896   
I1016Vertigo moulinsiana    20  30   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0720.00
N095.00
N1046.00
N150.00
N1623.00
N172.00
N202.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Niva Bělé mezi papírnami v Bělé pod Bezdězem a osadou Velký Rečkov. Ekotop: Geologie: Geologický podklad tvoří jizerské vrstvy středního turonu s vložkami vápnitých pískovců, to vše je překryto kvarterními náplavy. Geomorfologie: Lokalita leží v Bělské tabuli (součást Středojizerské tabule). Reliéf: Plochá a poměrně úzká (v nejširší části 150 metrů široká) niva při meandrech Bělé, která je členěna náspem železniční trati a ohraničená poměrně příkrými svahy. Nadmořská výška se pohybuje okolo 230 m n. m. Pedologie: Kambizemě až kambizemní podzoly, místy gleje. Na sušších a vyvýšených místech hnědozemě. Naopak v zavodnělých depresích je zvodnělá slatina. Krajinná charakteristika: Údolí Bělé je poměrně úzké a zaříznuté. V okolí samoty Malý Rečkov se vyskytují dlouhodobě extenzivně obhospodařované louky, které jsou druhově velmi bohaté. Biota: Území je tvořeno poměrně jemnozrnnou mozaikou nejrůznějších vodních, mokřadních a lučních biotopů. Mezi nejvýznamnější typ vegetace patří vápnitá slatiniště (R2.1) (vyvinuty poměrně maloplošně) s ostřicí Davallovou (Carex davalliana), sítinou slatinnou (Juncus subnodulosus), suchopýrem širokolistý (Eriophorum latifolium), ostřicí plstnatoplodou (Carex lasiocarpa), kohátkou kalíškatou (Tofieldia calyculata) či kozlíkem dvoudomým (Valeriana dioica) a především popelivkou sibiřskou (Ligularia sibirica). Z dalších typů nelesních biotopů se vyskytují porosty vysokých ostřic (M1.7) s ostřicí latnatou (Carex paniculata), ostřicí ostrou (Carex acutiformis), vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata), ostřicí štíhlou (Carex gracilis) a dalšími; nezřídka v mozaice s pcháčovými vlhkými loukami (T1.5) s kakostem bahenním (Geranium palustre), rdesnem hadím kořenem (Bistorta major), metlicí trsnatou (Deschampsia cespitosa) či upolínem nejvyšším (Trollius altissimus). Vyvinuty jsou i střídavě vlhké bezkolencové louky (T1.9) s kruštíkem bahenním (Epipactis palustris) a dalšími druhy. Zvláštním typem jsou reliktní louky extenzivního obhospodařování při samotě Malý Rečkov. Jde o druhově bohaté porosty (s prolínajícími se druhy sv. Bromion a vlhkých luk) se zvonečníkem hlavatý (Phyteuma orbiculare), přesličkou různobarvou (Equisetum variegatum), trávničkou obecnou (Armeria elongata), hadilkou obecnou (Ophioglossum vulgatum), sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus), vítodem hořkým (Polygala amara), třeslicí prostřední (Briza media) atd. Výše zmíněné biotopy tvoří mozaiku s bažinnými olšinami a pobřežní vegetací potoků. Na náspu železniční trati jsou vyvinuté poněkud ruderalizované suché širokolisté trávníky (T3.4) s dominantním svéřepem vzpřímeným (Bromus erectus) a válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum). Na území stávající NPP Klokočka nalezneme mozaiku vodních a bažinných společenstev - největší plochu zaujímají porosty vysokých ostřic (M1.7) sv. Magnocaricion elatae, dále se vyskytují potoční a mokřadní olšiny (L1) as. Carici acutiformis-Alnetum a rákosiny (M1.1). Při severním okraji území se na suché písčité elevaci nachází i úzký pás květnatého boru. Nejvýznamnější druh lokality, popelivka sibiřská (Ligularia sibirica), se vyskytuje v porostech vysokých ostřic, rozvolněných místech olšin, v rákosinách a na slatinách. Na obdobných místech jako popelivka se vyskytuje i populace vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana). Výskyt je silnější zejména na dostatečně zavodněných místech.

4.2 Quality and importance

Zachovalý komplex různých typů lučních biotopů s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů a s reliktními ekosystémy (např. luční porosty se zvonečníkem hlavatým (Phyteuma orbiculare). Součástí území je i NPP Klokočka, kde se vyskytuje kromě vzácné popelivky sibiřské (Ligularia sibirica) i řada zajímavých slatinných druhů: sítina slatinná (Juncus subnodulosus), kruštík bahenní (Epipactis palustris), tolije bahenní (Parnassia palustris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), kapradiník bažinný (Thelypteris palustris). Jedna ze dvou nejpočetnějších populací popelivky sibiřské (Ligularia sibirica) v České republice. Populace je velmi vitální a perspektivní. Jedna z cca 10 lokalit vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana) v ČR. Populace je vitální a perspektivní, i když prozatím zřejmě omezená pouze na chráněné území.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
LD01.04i
MK02i
LK02.03i
MK04.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
HA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Petříček V. (2004). A0479 (Údolí Bělé), závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in AOPK ČR., Petříček V. a Kolbek J. (1984). Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohemia centralis 13: 21-82.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0330.03
CZ0462.76
CZ052.66

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ03Klokočka*30.03
CZ04Niva Bělé u Klokočky*62.76
CZ05Niva Bělé u Klokočky*0.06
CZ05Klokočka+2.60

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz
Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Address:
Email:kokorin@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Niva Bělé u Klokočky CZ0214043
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY