Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0214044

1.3 Site name

Kersko

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2016-11
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.935556
Latitude:50.145000

2.2 Area [ha]

217.1575

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6410  info      5.013  0.00 
6510  info      3.0584  0.00 
9170  info      50.8338  0.00 
9190  info      93.8784  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N040.00
N060.00
N070.00
N107.00
N1677.00
N2011.00
N210.00
N235.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Část rozlehlého lesního komplexu rozkládajícího se mezi obcí Třebestovice a osadou Kersko. Ekotop: Geologie: Horninové podloží tvoří druhohorní svrchnokřídové středněturonské slínovce, které jsou překryty drobnozrnnými štěrkopísky nižších labských teras a na podmáčených slatinných loukách čtvrtohorními humolity. Geomorfologie: Území se nachází v centrální části Středolabské tabule v nadmořské výšce 182–205 m n. m. Reliéf: Jedná se o typickou rovinatou krajinu na jih od vlastní nivy Labe, která se mírně zvedá směrem k jihu a jihovýchodu. V jižní části se nachází několik mělkých údolíček odvodňovaných sezónními vodotečemi. Pedologie: V lesních porostech se střídají pseudoglejové podzoly, pseudoglejové kambizemě a podzolované pseudogleje. V terénních sníženinách se nacházejí ostrůvky glejů. Na vyvýšených polohách na JV lokality převažují kambizemě arenické. Na nelesních stanovištích se vyvinuly černicové černozemě. Krajinná charakteristika: Rozlehlý lesní komplex v rovinaté krajině středního Polabí, který je na několika místech lemován pozůstatky dříve hojných střídavě zamokřených slatinných luk. V lesním komplexu se nachází i několik malých tůní a drobných lesních luk. Biota: V lesních porostech převažují vlhké acidofilní doubravy (L7.2) as. Molinio arundinaceae-Quercetum. Ve stromovém patře se vedle dubů (Quercus sp.) uplatňují i bříza bělokorá (Betula pendula) a bříza pýřitá (Betula pubescens). V patře keřovém je častá krušina olšová (Frangula alnus) a patru bylinnému dominuje bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea). Na výše položených částech území přecházejí bezkolencové doubravy do hercynských dubohabřin (L3.1) reprezentovaných asociací Tilio-Betuletum. Menší rozlohy v terénních sníženinách zaujímají mokřadní olšiny (L1) as. Carici elongatae-Alnetum. V lesních tůních se vyskytuje makrofytní vegetace mělkých stojatých vod (V2B) s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris). Na loukách na východním okraji lesního komplexu se vyskytují střídavě vlhké bezkolencové louky (T1.9) sv. Molinion caeruleae s přechody do mezotrofních ovsíkových luk (T1.1) sv. Arrhenatherion elatioris.

4.2 Quality and importance

V lesních porostech jsou hlavním předmětem ochrany rozlehlé reprezentativní porosty bezkolencových doubrav. Na zanikajících drobných lesních loukách dodnes přežívají některé ohrožené druhy polabských slatinných luk jako hrachor bahenní (Lathyrus palustris), pryšec lesklý (Euphorbia lucida), zeměžluč pobřežní (Centaurium littorale), ožanka čpavá (Teucrium scordium), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), kosatec sibiřský (Iris sibirica), žluťucha žlutá (Thalictrum flavum), pěchava slatinná (Sesleria uliginosa), ostřice šupinoplodá (Carex lepidocarpa) či hladýš luční (Laserpitium prutenicum). Při lesní cestě ve východní části lokality se velmi vzácně vyskytuje i kriticky ohrožená tráva tomkovice vonná (Hierochloe odorata). Lesní porosty jsou také proslulé bohatstvím hub, z nichž k nejvzácnějším patří nelupenatá vidlenka tvrdá (Vararia dura) s plodnicemi rozlitými na dřevě a lošákovitá pozemní houba lošákovec sametový (Hydnellum spongiosipes). Oba uvedené druhy jsou z České republiky známé pouze ze dvou lokalit. Lesní tůně zarůstá chráněná žebratka bahenní (Hottonia palustris) a rozmnožuje se v nich řada druhů obojživelníků mj. čolek velký (Triturus cristatus), čolek obecný (Triturus vulgaris) nebo skokan štíhlý (Rana dalmatina).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
LA08o
MBi
LB01.02i
LE03.04i
LG01.02i
LG01.03i
MI01i
LJ02.01i
MJ02.01i
LL08i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
HA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Chrtek J. (2002). A0064 - Kersko - Závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in AOPK ČR., Kubíková Jarmila, Ložek Vojen, Špryňar Pavel a kol. (2005). Chráněná území ČR, sv. Střední Čechy, AOPK ČR, Praha., Sádlo J. (2003). A0052 - Polabí u Čelákovic - Závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in AOPK ČR.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0499.51
CZ050.49
CZ12100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Kersko*99.51
CZ05Kersko*0.49
CZ12Kersko-Bory-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Středočeského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-s.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kersko CZ0214044
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY