Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0214045

1.3 Site name

Prameny Klíčavy

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.831111
Latitude:50.144722

2.2 Area [ha]

62.6564

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      1.0958  0.00 
7140  info      0.8155  0.00 
91E0  info      15.8086  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6216Hamatocaulis vernicosus    area   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N064.00
N073.00
N100.00
N1665.00
N190.00
N2028.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Prameniště Klíčavy asi 0,5 km jižně od železniční stanice Řevničov. Zahrnuje PR Prameny Klíčavy rozšířené jihovýchodním směrem až k hrázi rybníka Horní Kracle. Ekotop: Geologie: Geologické podloží tvoří karbonské sedimenty, pleistocenní deluviální uloženiny a holocenní slatiny. Geomorfologie: Lokalita je součástí celku Křivoklátská vrchovina, podcelku Lánská pahorkatina, okrsku Klíčavská pahorkatina na rozhraní s celkem Rakovnická pahorkatina, podcelkem Kněževeská pahorkatina, okrskem Rakovnická kotlina. Nadmořská výška 410-440 m n. m. Reliéf: Plochá inverzní sníženina. Pedologie: Půdní pokryv tvoří půdy glejové, zčásti zrašelinělé; vesměs chudé bázemi. Krajinná charakteristika: Plochá inverzní sníženina porostlá olšinami a mokřadními travinobylinnými společenstvy. Biota: Rekonstrukčně by velkou část plochy pokrývaly porosty ostřicové olšiny (Carici elongatae-Alnetum) ve sníženině toku a přesličková jedlina (Equiseto-Abietetum) na severním okraji území. V současné době po odvodnění je na území mozaika olšin a degradovaných lučních porostů s bezkolencem modrým (Molinia caerulea). Na prameništi se vyskytuje ostřicová jasenina (L2.2) as. Carici remotae-Fraxinetum. Na rašeliništi se vyskytuje mech srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus). V okolí roste kulturní les s převažující smrkovou výsadbou. Nejcennější jsou rašeliníko-ostřicové porosty přechodového rašeliniště (R2.3) s ostřicí zobánkatou (Carici rostratae-Sphagnetum apiculati), kozlíkem dvoudomým (Valeriana dioica), violkou bahenní (Viola palustris), dále přistupují rašeliníko-ostřicové porosty mechových slatinišť (R2.2) s ostřicí Davallovou (Sphagno warnstorfiani-Caricetum davallianae). Celkem bylo v území nalezeno okolo 300 druhů cévnatých rostlin. Vyskytují se zde druhy rašelinišť a vyšších poloh, např. třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum), tolije bahenní (Parnassia palustris), dále plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum) a jirnice modrá (Polemonium caeruleum). Lokalita je mimořádně cenná bohatstvím druhů ostřic (29 druhů), např., zde roste ostřice Davallova (Carex davalliana), o. blešní (C. pulicaris) a o. slatinná (C. lepidocarpa). V území bylo zaznamenáno několik zvláště chráněných druhů rostlin, např. rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kosatec sibiřský (Iris sibirica), upolín nejvyšší (Trollius altissimus). Cenné jsou fragmenty ostřicových společenstev rybničního litorálu rybníka Horní Kracle (V1C), kde roste rdest alpský (Potamogeton alpinus) a leknín bělostný (Nymphaea candida).

4.2 Quality and importance

Jediný větší rašeliništní ekosystém v rámci oblasti. Významná lokalita srpnatky fermežové (Drepanocladus vernicosus) ve Středočeském kraji, výskyt i dalších ohrožených druhů.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03.03i
MB01.02i
LD01.01i
LD01.04o
LF01i
MF02.03i
LF03.01.01i
MG05.07i
LI01i
HJ02.01.02i
LK01.02i
LK04.05i
LM02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.02i
MB02.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Kocourková J. (2001). A0132KV - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR., Kolbek J. a kol. (1999). Vegetace CHKO a BR Křivoklátsko 1, Praha, Academia, 232., Kolbek J. a kol. (2001). Květena CHKO a BR Křivoklátsko 2, Praha, Academia, 132., Kolbek J. a kol. (2003). Vegetace CHKO a BR Křivoklátsko 3, Praha, Academia, 380., Mašek J. a kol. (1997). Geologická mapa CHKO a BR Křivoklátsko 1:50 000, Praha, ČGÚ., Moucha P., Povolná J. (2002). PR Prameny Klíčavy - plán péče na období 2003-2012, depon. in SCHKO Křivoklátsko, Zbečno.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0277.48
CZ051.67
CZ0999.96
IN0399.96

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Prameny Klíčavy*77.48
CZ05Prameny Klíčavy*1.67
CZ09Křivoklátsko*99.96

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
biosphereKřivoklátsko*99.96

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Střední Čechy
Address:
Email:stredni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Prameny Klíčavy CZ0214045
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY