Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0310035

1.3 Site name

Vltava Rožmberk-Větřní

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2021-09
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.343056
Latitude:48.711111

2.2 Area [ha]

129.5996

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      0.8492  0.00 
3260  info      26.2601  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0643.00
N0713.00
N084.00
N105.00
N142.00
N1620.00
N170.00
N208.00
N213.00
N220.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Koryto a úzká poříční niva Vltavy v úseku Rožmberk - Větřní, asi 18 km dlouhé. Ekotop: Geologie: V severní části v úseku Větřní - Zátoňské Dvory je údolí Vltavy prolomeno v biotitické, sillimanit-biotitické, granát-biotitické a cordierit-biotitické pararule; v delší jižní části v úseku Zátoňské Dvory - Rožmberk je údolí zaříznuto v muskovit-biotitické pararule (vše jednotvárná série moldanubika). Jen v nejjižnější části pod Rožmberkem zasahuje do levobřeží středně zrnitá až drobnozrnná muskovit-biotitická žula (moldanubický pluton). V širší části vltavské nivy pod Hašlovicemi jsou dochovány pleistocenní fluviální písčité hlíny, písky a štěrky wurmu, místy jsou v nivě a v bočních údolích vyvinuty pleistocenní až holocenní deluviálně soliflukční písčité hlíny až hlinité písky s úlomky hornin. Celá délka nivy je překryta holocenními fluviálními sedimenty (hlíny, písky, štěrky). Geomorfologie: Téměř celá lokalita je součástí poměrně členité Rožmberské vrchoviny (součást Českokrumlovské vrchoviny, Šumavské podhůří), která je zaříznutým vltavským údolím rozdělena na západní a východní část. Jen nejjižnější část lokality u Rožmberka je součástí Vyšebrodské vrchoviny (rovněž Českokrumlovská vrchovina, Šumavské podhůří). Reliéf: Vlastní lokalita zahrnuje jen koryto řeky s úzkou říční nivou, jen místy zasahuje do mírně stoupajícího úpatí okolních svahů. Koryto řeky je poměrně široké (15-40 m) a mělké (1-2 m), s převážně štěrkovitým a kamenitým dnem. Přilehlé svahy hlubokého zaříznutého údolí jsou z velké části velmi strmé, skalnaté a členité, s relativní výškou 100-200 m. Koryto Vltavy má vcelku malý spád, celkové výškové rozpětí lokality činí 495-530 m n. m. Pedologie: V celé délce je vyvinuta fluvizem typická s přechody ke gleji typickému na stanovištích nivy se stagnující vodou, výjimečně s přechody ke kambizemi pseudoglejové na úpatích svahů. Krajinná charakteristika: Členitá převážně lesnatá krajina zaříznutého říčního údolí, které už odpradávna fungovalo jako dopravní koridor z jihu (z Podunají) na sever do české kotliny. Strategický význam vltavského údolí byl zdůrazněn ve středověku vybudováním hradů a posléze měst Rožmberka a Českého Krumlova a klášterů Vyšší Brod a Zlatá Koruna. Biota: Nejvýznamnějším biotopem je charakteristicky vyvinutá makrofytní vegetace vodních toků (V4A) sv. Batrachion fluitantis, as. Myriophylletum alterniflori, Potametum perfoliati), vyskytující se prakticky souvisle v celém vymezeném úseku. Velmi hojný je zde silně ohrožený stolístek střídavokvětý (Myriophyllum alterniflorum), druhou dominantou porostů je lakušník vodní (Batrachium aquatile) - forma tekoucích vod, roztroušeně se vyskytuje silně ohrožený rdest prorostlý (Potamogeton perfoliatus). Ve dvou poříčních tůních u Branné je vyvinuta vegetace vodních makrofyt stojatých vod (V1F) sv. Nymphaeion albae, as. Nupharetum pumili) s poměrně početnou populací kriticky ohroženého stulíku malého (Nuphar pumila). Břehy řeky a poříčních tůní pokrývá vegetace říčních rákosin (M1.4) svazu Phalaridion arundinaceae s typickým výskytem chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea) a ostřice Buekovy (Carex buekii). Břehy Vltavy jsou lemovány úzkými pruhy pobřežních olšin (L2.2) s dominantní olší lepkavou (Alnus glutinosa) a vrbou křehkou (Salix fragilis), v jejichž bylinném podrostu dominuje chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), sporadicky se vyskytuje oměj pestrý (Aconitum variegatum).

4.2 Quality and importance

Makrofytní vegetace vodních toků (V4A) s bohatými porosty Myriophyllum alterniflorum a roztroušeným výskytem Potamogeton perfoliatus je vyvinuta přímo ukázkově (pokrývá celkově více než 50 % dna řeky v celém úseku) a představuje nejlepší porosty tohoto typu v celém jihočeském regionu s výjimkou horní Vltavy v NP a CHKO Šumava. Významná je i charakteristicky vyvinutá vegetace makrofyt stojatých vod se stulíkem malým, který je rychle ustupujícím druhem (jedna ze 6 recentně známých lokalit stulíku malého v České republice).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LG01.01i
MI01i
MK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LL08i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Albrecht J. a kol. (2003). Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 808 s., Chán V. (ed.) (1999). Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech. Příroda, 16: 1-284, Praha., Rydlo J., Vydrová A. (2000). Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muzeum a současnost, ser. natur., 14 (2000): 137-161, Roztoky., Vydrová A., Kuchařová P., Grulich V. (eds.) (2006). Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v ČR. - Práce a studie, suppl. 1 (2006): 1-218, Pardubice.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ050.72

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ05Český Jílovec*0.72

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihočeského kraje
Address:
Email:posta@kraj-jihocesky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Vltava Rožmberk-Větřní CZ0310035
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY