Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0310067

1.3 Site name

Ryšovy

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2016-07

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.893889
Latitude:49.278056

2.2 Area [ha]

35.3846

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
91U0  info      16.1036  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N080.00
N091.00
N100.00
N150.00
N1615.00
N1745.00
N2030.00
N239.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lesnatý vrch Ryšová, 2 km SZ od centra města Strakonic. Ekotop: Geologie: V podloží převažuje krystalický vápenec (velká vložka v okolní biotitické a sillimanit-biotitické migmatitizované pararule), místy jsou zastoupeny i menší vložky erlanu. Geomorfologie: Území leží na jihozápadním okraji značně členité Radomyšlské pahorkatiny (součást podcelku Horažďovická pahorkatina, celek Středočeská pahorkatina). Reliéf: Výrazný vápencový vrch s poměrně příkrými svahy na všech stranách, ale s plochým vrcholovým hřbetem, protáhlým ve směru Z-V. Nadmořská výška lokality: 445-527 m. Pedologie: Půdním typem na vápencovém podkladu je kambizemní rendzina, na rule kambizem typická kyselá. Krajinná charakteristika: Poměrně členitá krajina jižní části Radomyšlské pahorkatiny s řadou morfologicky výrazných, převážně dosud zalesněných vrchů s převahou jehličnatých porostů, v nelesní části s mozaikou luk, polí, křovinatých strání a drobných příměstských sídel. Biota: Plošně převažují nevyhraněné, fytocenologicky problematické a obtížně klasifikovatelné světlé válečkové bazifilní bory (L8.2), které byly původně klasifikovány jako bazifilní teplomilné doubravy (L6.4) as. Brachypodium pinnatum-Quercus robur spol. V jejich stromovém patře zcela převládá borovice lesní (Pinus sylvestris). Ve floristicky bohatém bylinném patře rostou: válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), ostřice chabá (Carex flacca), o. horská (C. montana), řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum), sasanka lesní (Anemone sylvestris), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), vítod chocholatý (Polygala comosa), zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus), hlaváč fialový (Scabiosa columbaria), kokořík vonný (Polygonatum odoratum) aj. Na severních svazích převládají porosty, které inklinují k vápnomilným bučinám (L5.3) podsv. Cephalanthero-Fagenion, v jejich stromovém patře však aktuálně převládá smrk, kdežto buk je jen nepravidelně vtroušen. V bylinném patru se však vyskytují charakteristické druhy bučin i indikační druhy vápnomilných bučin: bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), žindava evropská (Sanicula europaea), jaterník podléška (Hepatica nobilis), mařinka vonná (Galium odoratum), samorostlík klasnatý (Actaea spicata)), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice červená (C. rubra) aj., vzácně zde přežívá menší populace smrkovníku plazivého (Goodyera repens). Ostatní přírodní biotopy jsou zastoupeny zcela minoritně, z nepřírodních zcela převažují kulturní lesní porosty s převahou borovice a smrku.

4.2 Quality and importance

Značný potenciální význam má souvislý plošný výskyt bazifilních válečkových borů (do určité míry i vápnomilných bučin), zřejmě nejrozsáhlejší v jihočeském regionu. Porosty vápnomilných bučin budou ovšem vyžadovat cílenou postupnou změnu druhové skladby stromového patra ve prospěch buku (případně s příměsí lípy srdčité).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB02.01i
MB02.02i
ME03i
LG05.01i
MK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Albrecht J. a kol. (2003). Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 808 s., Fridrich A. (2004). Závěrečná zpráva podrobného mapování biotopů lokality Strakonické vápence a kontextového mapování biotopů na listech mapy 22-32-09, 22-32-14 (C0249). Ms., 43 s., depon. in AOPK ČR Praha., Chán V. (ed.) (1999). Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech. Příroda, 16: 1-284, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ0499.64
CZ050.35

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Ryšovy*99.64
CZ05Ryšovy*0.35

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Ryšovy*99.64
Ryšovy*0.35

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihočeského kraje
Address:
Email:posta@kraj-jihocesky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o přírodní památku Ryšovy
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-005415
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY