Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0310074

1.3 Site name

Osika

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2018-12
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.146944
Latitude:49.031111

2.2 Area [ha]

67.3814

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3130  info      3.1632  0.00 
3150  info      26.5463  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0684.00
N078.00
N083.00
N101.00
N110.00
N141.00
N150.00
N160.00
N201.00
N211.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rybník Osika 1 km východně od osady Albeř, 3,5 km severovýchodně od Nové Bystřice. Ekotop: Geologie: Horninovým podkladem celé lokality je středně zrnitá dvojslídná porfyrická žula číměřského typu, překrytá v terénních depresích a nivě potoka Dračice pleistocenními a holocenními fluviálními hlínami a deluviofluviálními hlinitými písky a písčitými hlínami. Geomorfologie: Území leží v nižší méně členité jižní části Vysokokamenské vrchoviny (součást Novobystřické vrchoviny). Reliéf: Mírně zvlněný vrchovinný terén se zaoblenými tvary reliéfu a velmi pozvolnými svahy. Široké údolí Dračice je v tomto úseku vyplněné vodami velkého rybníka Osika, v navazujících terénních depresích jsou časté komplexy pramenišť, na něž jsou místy vázány rašeliništní biotopy. Pedologie: Nejběžnějším půdním typem v širším území je kambizem pseudoglejová, v nivách a depresích převažuje glej s přechody ke gleji organozemnímu (až organozemi), na suchých kamenitých stanovištích převládá kambizem dystrická. Krajinná charakteristika: Málo členitá krajina jižní části žulové Novobystřické vrchoviny, s mozaikou luk, pastvin a menších i větších lesních komplexů, s početnými většími či menšími rybníky s navazujícími mokřadními a případně rašeliništními biotopy. Biota: Plošně nejvýznamnějším biotopem je makrofytní vodní vegetace (V1F) reprezentovaná výskytem běžných druhů: rdest vzplývavý (Potamogeton natans), r. kadeřavý (P. crispus), rdesno obojživelné (Polygonum amphibium), vodní mor kanadský (Elodea canadensis) aj.; malý podíl tvoří porosty s bublinatkou jižní (Utricularia australis) (V1C). Nejcennější vegetací jsou však porosty svazu Littorellion uniflorae (M3) as. Littorello-Eleocharitetum acicularis a Ranunculo flammulae-Juncetum bulbosi s hojným výskytem pobřežnice jednokvěté (Littorella uniflora), sítiny cibulkaté (Juncus bulbosus), bahničky jehlovité (Eleocharis acicularis), vytvořené v různé šíři prakticky po celém obvodu rybníka Osika. K dalším cenným typům vegetace patří rašeliništní bezlesá společenstva (R2.2, R2.3, R3.1, R3.4), zachovaná však jen v poměrně maloplošných fragmentech, výskyt suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium), starčku potočního (Tephroseris crispa), vrbiny kytkokvěté (Lysimachia thyrsiflora), jetele kaštanového (Trifolium spadiceum), zábělníku bahenní (Potentilla palustris), klikvy bahenní (Oxycoccus palustris), suchopýru pochvatého (Eriophorum vaginatum). Poměrně významné je zastoupení litorálních porostů vysokých ostřic (M1.7) as. Caricetum rostratae, Caricetum gracilis, Calamagrostietum lanceolatae), zcela okrajově se vyskytují vlhké pcháčové louky (T1.5) převážně as. Angelico-Cirsietum palustris a krátkostébelné smilkové trávníky (T2.3B) svaz Violion caninae, as. Hyperico-Polygaletum, v náznacích i Thymo-Festucetum ovinae se vzácným výskytem prhy arniky (Arnica montana).

4.2 Quality and importance

Nejcennějším biotopem jsou porosty as. Littorello-Eleocharitetum acicularis v mělkém litorálu rybníka Osika, které patří dosud k nejkvalitnějším v ČR. Významné a cenné jsou oligotrofní porosty vysokých ostřic (M1.7), zejména as. Caricetum rostratae.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04.03o
LF01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03o

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Boublík K. (2001). W0042 - Osika-Blato - Závěrečná zpráva z mapování biotopů Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha., Rybníček K. (1974). Die Vegetation der Moore im sudlichen Teil der Bohmisch-Mahrischen Hohe. In: Vegetace ČSSR, A 6. 244 s., Academia, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ12100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ12Česká Kanada-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihočeského kraje
Address:
Email:posta@kraj-jihocesky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Osika CZ0310074
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY