Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

CZ0311035

1.3 Site name

Řežabinec

1.4 First Compilation date

2004-10

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-10
National legal reference of SPA designation535/2004 Coll.
Date site proposed as SCI: No information provided
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.090000
Latitude:49.253056

2.2 Area [ha]

111.0114

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA043Anser anser    100  350   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0657.00
N0731.00
N085.00
N090.00
N101.00
N120.00
N140.00
N166.00
N200.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Ptačí oblast leží v jižních Čechách severozápadně asi 0,5 km od obce Ražice. Hranice jsou totožné s NPR Řežabinec, Řežabinecké tůně. Od severu k jihu měří území asi 600 m od západu k východu 800 m. Ekotop: Rybník Řežabinec leží na jedné z vyšších teras řeky Otavy, v terénní depresi, která je pokládána za přímý pozůstatek třetihorního jezera. Horninový podklad tvoří biotitická a muskovit-biotitická žulorula a perlová rula. Na ně nasedají terciérní písky a písčité štěrky, jejichž pokryvem jsou kvartérní fluviální štěrky a hlinité písky. Půdy v jihozápadní části jsou zastoupeny organozemí, ve zbytku území fluvizemí glejovou a glejem typickým. Oblast je utvářena především rybníkem Řežabincem (104,5 ha) a přilehlými tůněmi v bývalých pískovnách s plošně rozsáhlým komplexem vodních, litorálních, bažinných a dalších mokřadních společenstev. Biota: Jedná se o mělký rybník s hloubkou okolo 1 m a bohatými porosty rákosu a ostřic. Hladina rybníku leží v nadmořské výšce 371,28 m. Východně od rybníku se za hrází z vátého písku nacházejí tůně, které jsou pozůstatkem dřívější těžby písku. Lokalita je obklopena poměrně intenzivně využívanou zemědělskou krajinou. Protože při vyhlášení ochrany rybníka Řežabinec v roce 1949 nebylo omezeno rybářské obhospodařování, došlo v 70. a 80. letech k značnému zvýšení produkce ryb. Silné rybí obsádky nejenže zlikvidovaly ponořené a plovoucí rostliny, ale silně zredukovaly i tvrdé příbřežní porosty, k čemuž přispěla i zvýšená vodní hladina. Rovněž se snížila početnost vodních bezobratlých živočichů, důležité potravy pro mnohé vodní ptáky. V současné době je chov ryb usměrňován plánem péče, který stanovuje druhovou skladbu a množství vysazených ryb s cílem napomoci obnově porostů vodních rostlin a vzniku podmínek pro pestré společenstvo vodních organismů. K tomu má přispět i etapovité oplocování vybraných úseků rákosin jako ochrana před kapry a labutěmi.

4.2 Quality and importance

V průběhu 90. let bylo na lokalitě zjištěno 166 druhů ptáků, z toho 87 hnízdících. Na jaře a zejména koncem léta a na podzim je Řežabinec významným shromaždištěm vodních ptáků. Jediným předmětem ochrany navržené ptačí oblasti je shromaždiště husy velké (Anser anser) v době od července do října, na které se slétá až kolem tisícovky, vzácně i přes 2 000 husí. Podobně se na rybníku shromažďují kachny, např. v červnu až 300 kopřivek obecných (Anas strepera), převážně samců před odletem na pelichaniště. V některých letech bývají početná hejna kopřivek pozorována i na podzim, obvykle se však dlouho nezdrží. Husy velké i kopřivky na rybníku také hnízdí v počtu kolem 20 párů, resp. 20-40 párů. Na lokalitě pravidelně hnízdí několik druhů přílohy I, ale žádný z nich nedosahuje početnosti, která by opravňovala navrhnout pro něho ptačí oblast. Z dalších druhů je významná potápka černokrká (Podiceps nigricollis), jejíž kolonie až kolem 50 párů je jednou z největších v jižních Čechách. Početnost druhu se zvýšila po roce 1994, což je zřejmě reakce na snížení intenzity rybářského hospodaření. Dalším význačným druhem je racek chechtavý (Larus ridibundus), pro něhož (a pro společenstva bahenních a vodních rostlin) byla v roce 1949 vyhlášena rezervace. V současnosti je Řežabinec jedinou lokalitou s kolonií racků na Písecku. Hnízdí tu 2 000-3 000 párů, ale v letech 1976-77, kdy kolonie dosáhla největšího rozmachu, se její velikost odhadovala na 10 000-15 000 párů.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MF03.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Bureč J., Hlásek L., Pecl K., Šálek M., Všetečka R. (1995). Ptactvo Písecka - Ornis kraje píseckého. ZO ČSOP 18/08 Písek II, 174 pp., Pecl K. (1992). Výskyt vrubozobých ptáků na rybníku Řežabinec v letech 1984-91. Pp. 52-60 in in Hora J., Kaňuch P. a kol., eds.: Sbor.Významná ptačí území v České a Slovenské republice, Třeboň 1992, Čs. Sekce ICBP, Praha., Pecl K. (1994). Výskyt vrubozobých ptáků v národní přírodní rezervaci Řežabinec v letech 1984-91. Sylvia 30: 86-90., Pecl K. (1997). Početnost ptáků v NPR Řažabinec, Řežabinecké tůně v letech 1984-1997 v souvislosti s rybářským hospodařením. Dep. in AOPK ČR, PRAHA, msc., 44 pp., Pecl K. (2000). Skloubení kompletního ornitologického výzkumu NPR Řežabinec s jeho osvětově-výchovným využitím. Pp. 92-96 in n Málková P., Jandová J., eds: Sbor. Významná ptačí území na konci tisíciletí, Mikulov 1999, ČSO, Praha., Pecl K. (2001). Řežabinec. Pp. 72-73 a 112-113 in in Málková P., Lacina D., eds.: Významná ptačí území v české republice. ČSO, Praha., Pecl K. (2002). 35. Řežabinec. Pp. 35/1-35/2 in Hora J., Marhoul P., Urban T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. Česká společnost ornitologická, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0196.66
CZ053.33

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Řežabinec a Řežabinecké tůně*96.66
CZ05Řežabinec a Řežabinecké tůně*3.33

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Address:
Email:jizni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o národní přírodní rezervaci Řežabinec a Řežabinecké tůně
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY