Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

CZ0311038

1.3 Site name

Dehtář

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2009-11
National legal reference of SPA designation406/2009 Coll.
Date site proposed as SCI: No information provided
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.291111
Latitude:49.003611

2.2 Area [ha]

351.9494

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA043Anser anser    350  1000   
BA193Sterna hirundo    60   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0666.00
N073.00
N081.00
N102.00
N143.00
N1521.00
N161.00
N202.00
N210.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Ptačí oblast Dehtář leží severozápadně od Českých Budějovic. Rybník Dehtář je jeden z největších rybníků Českobudějovické pánve. Vymezení hranic: Hranice ptačí oblasti vede od výpusti na hrázi rybníka Dehtář po hranici parcely rybníka (parcela č. 781 k.ú. Dehtáře u Českých Budějovic) jižně, kde se napojuje na hranici k.ú. Dehtáře u Českých Budějovic, po které pokračuje jižním a dále západním směrem okolo Holubovské Bašty. Poblíž severního výběžku rybníka Posměch, 300 m západně od cesty vedoucí na poloostrov rybníka Dehtář, přechází hranice ptačí oblasti z k.ú. Dehtáře u Českých Budějovic na vodoteč a protíná po vodoteči výběžek k.ú. Čakov u Českých Budějovic v délce 100 m. Dále vede západním, poté severním a nakonec východním směrem okolo rybníka Dehtář, a to po polích ve vzdálenosti cca 200 metrů od hranic k.ú. Dehtáře u Českých Budějovic. 150 m severozápadně od místa, kde se hranice k.ú. Dehtáře u Českých Budějovic odděluje od hranice parcely rybníka, prochází hranice ptačí oblasti okolo jižního okraje malého lesíka a vede přímo východně až ke kótě 410. Od této kóty vede přímo jižně k nejsevernějšímu výběžku parcely rybníka a dále pokračuje jižně po hranici parcely rybníka až k jeho k výpusti. Ekotop: Ptačí oblast Dehtář leží v mírně zvlněném reliéfu jižní části Českobudějovické pánve v nadmořské výšce asi 400 – 410 metrů. Rybník o ploše cca 250 hektarů vyplňuje rozsáhlou mělkou sníženinu v údolí Babického (Dehtářského) potoka. Na rybník navazují od severu, západu a jihu rozsáhlé plochy zemědělské půdy. Kolem hráze ve východní a jihovýchodní části rybníka se nachází množství rekreačních chat. Biota: Polointenzivně obdělávaný rybník s dvouletým (dvouhorkovým) hospodářským cyklem má jen zanedbatelný rozsah litorálních porostů, tvořených především zblochanem vodním (Glyceria maxima). Významná je však vegetace obnažených den, která se konstituuje za snížené hladiny vody v rybníku (zpravidla na prvním horku). Tuto vegetaci tvoří puchýřka útlá (Coleanthus subtilis), kuřinka ostnosemenná (Spergularia echinosperma), myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus) aj. Fauna obojživelníků je vzhledem k polointenzivnímu rybářskému hospodaření chudá, v loužích v pastvině při jižním břehu rybníka však byla zjištěna poměrně početně kuňka obecná (Bombina bombina). Hráz rybníka je osázena nesouvislou alejí dubů (Quercus robur), ostrov v jižní části rybníka je porostlý asi stoletým porostem dubu a borovice lesní (Pinus sylvestris).

4.2 Quality and importance

Rybník Dehtář je tradičním letním shromaždištěm husy velké (Anser anser). Maximální počty husí se zde shromažďují v první polovině srpna před začátkem lovné sezóny; tehdy zde bývá pozorováno asi 1000 – 2500 jedinců. Husa velká na rybníku v posledních desetiletích také hnízdí v počtu do 10 párů. Na dvou ostrůvcích, které byly vybudovány v letech 1991 a 2004, hnízdí kolonie rybáka obecného (Sterna hirundo). Velikost kolonie kolísá především podle aktuální úrovně hladiny vody v rybníku mezi cca 10 – 100 hnízdícími páry. Na těchto ostrůvcích hnízdí také několik set párů racků chechtavých (Larus ridibundus). V porostu dubů a borovic na ostrově rybníka hnízdí kolonie volavek popelavých (Ardea cinerea) v počtu asi 100 párů. Za nižšího stavu vody má rybník široké pruhy obnaženého dna při březích, na kterých nepravidelně hnízdí vodouš rudonohý (Tringa totanus), čejka chocholatá (Vanellus vanellus) a kulík říční (Charadrius dubius). Rybník je však především tahovou zastávkou a shromaždištěm mnoha druhů vodních a mokřadních ptáků – potápek, kormoránů, četných druhů kachen, bahňáků a dlouhokřídlých. Významné jsou počty protahujících čírek obecných (Anas crecca) na podzim – hejna až kolem 1000 jedinců. V letním a podzimním období se na rybníku zdržují desítky volavek bílých (Egretta alba) a až 10 orlů mořských (Haliaeetus albicilla). V podzimním období na druhém horku, při postupném vypouštění rybníka, jsou obnažená bahna významnou tahovou zastávkou četných druhů bahňáků.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MF01i
MF03.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Kloubec B., Pykal J. (1994). IBA Dehtář 1992-1994. - Zpravodaj IBA, 1994: 5., Kloubec B., Pykal J. (1996). Dehtář. - Zpravodaj IBA, 1996: 3., Kloubec B., Pykal J. (2000). Avifauna rybníka Dehtář v letech 1986-2000. Pp. 49-55 in Málková P. & Jandová J., eds. : Sbor. Významná ptačí území na konci tisíciletí, Mikulov 1999, ČSO, Praha., Pykal J., Kloubec B. (1995). Aktuální změny v IBA Dehtář v letech 1992-1994. Pp. 34-335 in Hora J., Plesník J., Jandová J., eds.: Sbor. Významná ptačí území v České republice, Kostelec n. Č. Lesy 1995, ČSO, LF ČZU a IAE ČZU, Praha., Pykal J., Kloubec B. (1998). Dehtář vyhlášen přechodně chráněnou plochou. - Zpravodaj IBA, 1998: 3., Pykal J., Kloubec B., Bureš J., Šálek M. (1992). Problémy ochrany vodního ptactva na rybníku Dehtář a jejich řešení. Pp. 47-51 in Hora J., Kaňuch P. a kol., eds.: Sbor. Významná ptačí území v České a Slovenské republice, Třeboň 1992, Čs. sekce ICBP, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihočeského kraje
Address:
Email:posta@kraj-jihocesky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY