Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

CZ0311039

1.3 Site name

Novohradské hory

1.4 First Compilation date

2004-12

1.5 Update date

2010-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-12
National legal reference of SPA designation602/2004 Coll.
Date site proposed as SCI: No data
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.678611
Latitude:48.651944

2.2 Area [ha]

9052.5068

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA104Bonasa bonasia    30  40   
BA241Picoides tridactylus    15  20   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N071.00
N080.00
N090.00
N105.00
N111.00
N120.00
N146.00
N150.00
N1610.00
N176.00
N190.00
N2069.00
N211.00
N220.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Navržené území se nachází v jižních Čechách při hranicích s Rakouskem a zhruba mezi obcemi Hojná Voda a Pohorská Ves. Území měří 16 km od JZ k SV a v nejširším místě (SZ-JV) 10 km. Ekotop: Geologickým podkladem oblasti jsou hlubinné vyvřeliny (např. žuly) centrálního moldanubického plutonu a přeměněné horniny (např. pararuly) jeho pláště. Území tvoří geomorfologické celky Novohradské hory (výrazná plochá kerná hornatina s až 300 m vysokými zlomovými svahy) a Novohradské podhůří (převážně málo členitá vrchovina s okrsky pahorkatin) s nejvyšším vrcholem Vysokou (1033,8 m n. m.). Jedná se o hornatinu protaženou sv.-jz. směrem s vodotečemi směřujícími především na SZ. Vyvinula se zde celá škála půd zahrnujících kambizemě dystrické a stagnické a podzoly kambické. Ve vrchovinných částech se mezi podzoly a silně kyselými hnědými půdami vyvinuly i kryptopodzoly. Biota: Většinu navržené ptačí oblasti Novohradské hory pokrývají lesy, převážně smrkové, s ostrůvky bučin a pralesovitých smíšených jedlobučin (např. Žofínský prales, Hojná Voda). Hlavními nelesními stanovišti jsou enklávy v okolí bývalých sídel, která byla zničena po poválečném odsunu německého obyvatelstva. Díky vylidnění oblasti po roce 1945 a její dlouholeté izolaci v bývalém hraničním pásmu i díky rozumnému lesnickému obhospodařování a extenzívní zemědělské výrobě se nejen zachovala, ale nově vznikla další stanoviště pro řadu vzácných a ohrožených druhů ptáků.

4.2 Quality and importance

Oblast je jednou z nejbohatších lokalit výskytu jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) v České republice. Více či méně vhodná stanoviště pro jeřábka se nacházejí rozptýleně po celém území ptačí oblasti. Jako nejvhodnější se jeví plochy ponechané samovolnému vývoji (NPR Žofínský prales, NPP Hojná Voda), lesy s nízkou intenzitou obhospodařování (některé suťové lesy) a lesy obhospodařované maloplošnými podrostními způsoby s vysokým podílem přirozené obnovy, která vytváří husté keřové patro. Zajímavé jsou též některé porosty kolem vodních toků či na zamokřených stanovištích a místa podléhající samovolné sukcesi na bývalé zemědělské půdě nebo drobné diskontinuity např. na hranicích lesních porostů. Datlík tříprstý, kromě Novohradských hor pravidelně hnízdící v Čechách jen na Šumavě a v Blanském lese, se vyskytuje především v porostech ponechaných samovolnému vývoji (NPR Žofínský prales, NPP Hojná Voda) a porostech, jejichž věk (výrazně) přesahuje 100 let (např. genové základny, porosty rezonančního dřeva, staré bukové porosty). Tyto plochy se vyskytují ostrůvkovitě v různých částech ptačí oblasti, celkově však nepřesahují ani 10 % výměry lesních porostů. Z druhů přílohy I v lesích navržené ptačí oblasti dále hnízdí čáp černý (Ciconia nigra) - 4-6 párů, kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) - 20-30 párů, sýc rousný (Aegolius funereus) 20-30 párů, žluna šedá (Picus canus) - 6-10 párů, datel černý (Dryocopus martius) - 30-40 párů a lejsek malý (Ficedula parva) - 15-20 párů, z druhů z Červeného seznamu ČR (neuvedených v příloze I) to jsou např. holub doupňák (Columba oenas) a kos horský (Turdus torquatus). V nedávné minulosti se v oblasti vyskytoval i tetřev hlušec (Tetrao urogallus) a teoreticky stále existuje možnost jeho opětovného návratu (hlavní biotopy zůstaly zachovány, chybí však zdrojová populace). Prakticky všechny nelesní enklávy v navrhované ptačí oblasti jsou hnízdištěm chřástala polního (Crex crex). Nejvýznamnější z nich jsou lokality Pohoří, Příbrání a Rapotice, do kterých je rovněž soustředěn výskyt tetřívka obecného (Tetrao tetrix).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
HB02.04i
LG01.02i
LJ02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Bürger P., Kloubec B. (1991). Inventarizační průzkum NPR Žofínský prales - ptáci. ČÚOP, České Budějovice, msc. 12 p., Bürger P., Kloubec B. (1994). Struktura hnízdního společenstva ptáků Žofínského pralesa. Sylvia 30: 12-21., Cepák J., Suchomelová E. (2002). Ptactvo nelesních biotopů Novohradských hor. Pp. 273-277 in Papáček M., ed. : Sbor. Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor, Č. Budějovice 2002, Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, Č. Budějovice., Hanák F. (1997). Za ptáky Novohradských hor. Ptáci kolem nás 4/97: 30-33., Horal D., Hort L., Jagoš B. (1997). Příspěvek k poznání avifauny NPR Žofín. VaMP AOPK ČR, Brno, msc. 4 pp., Pykal J. (1991). Inventarizační průzkum navrženého chráněného území Stodůlecký vrch - ptáci. ČÚOP, Č. Budějovice, msc. 10 pp., Zasadil P. (2001). Využití ptáků jako bioidikátorů ekologické kvality lesních ekosystémů v připravované CHKO Novohradské hory. Pp. 30-35 in Sbor. Krajina, les a lesní hospodářství, díl I. LF ČZU, Praha., Zasadil P. (2002). 39. Novohradské hory. Pp. 39/1-39/4 in Hora J., Marhoul P., Urban T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. Česká společnost ornitologická, Praha., Zasadil P. (2002). Ptačí společenstva lesních ekosystémů Novohradských hor. Pp. 267-271 in Papáček M., ed. : Sbor. Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor, Č. Budějovice 2002, Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, Č. Budějovice.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ011.12
CZ023.69
CZ030.10
CZ0415.84
CZ051.93
CZ1299.88

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Žofínský prales+1.12
CZ02Rapotická březina*0.18
CZ02Pivonické skály*3.51
CZ03Hojná voda+0.10
CZ04Myslivna+0.16
CZ04Prameniště Pohořského potoka+0.78
CZ04Horní Malše*13.81
CZ04Pohořské rašeliniště+0.45
CZ04U tří můstků+0.09
CZ04Stodůlecký vrch*0.55
CZ05Horní Malše*0.20
CZ05Žofínský prales+0.32
CZ05Pivonické skály+0.03
CZ05U tří můstků+0.08
CZ05Rapotická březina*0.10
CZ05Stodůlecký vrch*0.13
CZ05Prameniště Pohořského potoka+0.70
CZ05Hojná voda+0.09
CZ05Pohořské rašeliniště+0.18
CZ05Myslivna+0.10
CZ12Novohradské hory*99.88

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Address:
Email:jizni.cechy@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Jihočeského kraje
Address:
Email:posta@kraj-jihocesky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-002285
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY