Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0312033

1.3 Site name

Hroby

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.856389
Latitude:49.393333

2.2 Area [ha]

0.1437

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4094Gentianella bohemica    210  923   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1041.00
N1452.00
N154.00
N213.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: PP Hroby, bývalá úvozová cesta cca 200 m SV od hřbitova v obci Hroby, asi 12 km V až JV od Tábora. Ekotop: Bývalá úvozová cesta a její mírně skloněné svahy porostlé krátkostébelným trávníkem mezi polními kulturami. Geologie: Horninový podklad tvoří biotiticko-muskovitické svorové ruly překryté slabou vrstvou pleistocénních deluviálních sedimentů. Geomorfologie: Území leží na západním okraji Českomoravské vrchoviny (v její snížené části Obrataňská kotlina). Reliéf: Terén je mírně zvlněný, lokalita má celkový malý sklon k SV, travnaté svahy bývalého úvozu mají rovněž mírný sklon směrem ke středové cestě. Pedologie: Půdním pokryvem je kambizem kyselá. Krajinná charakteristika: Mírně zvlněná převážně zemědělská krajina východního Táborska s dlouhodobým historickým osídlením. Biota: Bývalá úvozová cesta a její mírně skloněné svahy jsou porostlé mozaikou společenstev svazu Arrhenatherion (T1.1 mezofilní ovsíkové louky) a Violion caninae (T2.3B podhorské a horské smilkové trávníky bez jalovce). Z dalších významných druhů se na lokalitě vyskytuje vratička měsíční (Botrychium lunaria), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana), zdravínek jarní pozdní (Odontites vernus ssp. serotinus) aj.

4.2 Quality and importance

Jedna z nejbohatších populací hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox ssp. bohemica) v celém areálu taxonu je v současné době pravděpodobně již poslední zachovalou populací z kdysi rozsáhlého výskytu na Voticku a Táborsku. Populace zaznamenala obrovský nárůst počtu kvetoucích jedinců (z méně než 10 jedinců na cca 700 ks) po zavedení pravidelného managementu počátkem 90. let 20. století. V letech 1999 až 2003 bylo na lokalitě zaznamenáno 63 resp. 76 (suché roky 2003 a 2004) až cca 700 (2002) kvetoucích exemplářů. V roce 2005 doznala populace významné zvýšení početnosti na 3050 kvetoucích exemplářů a stala se tak (v tomto roce) druhou nejpočetnější populací v jihočeském regionu. Tento stav je jednoznačně důsledkem velmi kvalitně a důsledně prováděného managementu.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA08o
HG01.03.02i
MK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Albrecht J. a kol. (2003). Českobudějovicko. In: Mackovčin P., Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. - AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 806 str., Brabec J. (2003). Studie hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox ssp. bohemica) jako podklad pro záchranný program taxonů rodu Gentianella v ČR – Ms., p. 78, depon. in MŽP ČR, Vršovická 65, Praha., Reitschläger J. (1998). Výskyt hořečku českého (Gentianella bohemica) v Českých zemích a jeho ekologické limity. – Ms. [Bakal. práce; depon. in Biologická fakulta JU České Budějovice].

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ04100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Hroby=100.00
CZ05Hroby*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihočeského kraje
Address:
Email:posta@kraj-jihocesky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Hroby CZ0312033
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY