Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0312048

1.3 Site name

Štičí rybník

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.784167
Latitude:48.990278

2.2 Area [ha]

3.8105

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1887Coleanthus subtilis          DD 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0667.00
N0720.00
N100.00
N141.00
N168.00
N204.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rybník cca 1,5 km JV od Třeboně, po levé straně silnice Třeboň - Branná, cca 0,5 km SV od Opatovického Mlýna. Ekotop: Malý rybník (4 ha) bez povodí v blízkosti třeboňského Zámeckého polesí, napájený Zlatou stokou a vodu odvádějící do Podřezanské stoky, situovaný v nadmořské výšce cca 437 m n. m. Geologie: Horninové podloží lokality tvoří krystalinikum (pararuly a moldanubický pluton), překryté spodním oddílem klikovského souvrství - světlešedými až nazelenalými šedými kaolinitickým pískovci a slepenci, arkozovitými, pestrými, většinou rudohnědými jílovci až prachovci, tmavošedými jílovci, jílovitými pískovci a prachovci. Nejmladší sedimenty čtvrtohorního stáří jsou tvořeny fluviálními písčitými hlínami, hlinitými písky a sedimenty vodních nádrží. Geomorfologie: Lokalita leží v Třeboňské pánvi (v její části Lomnická pánev). Reliéf: Terén je velmi plochý, členěný v podstatě jen antropogenními útvary (hráze rybníků, náspy silnic, stoky). Pedologie: Lokalita leží v pásmu pseudogleje na pánevních sedimentech, v nezatopené části rybniční deprese je vyvinut glej typický. Krajinná charakteristika: Plochý střed Třeboňské pánve s mozaikou velkoplošných lesních porostů, luk, polí a větších i menších rybníků, s rozptýleným nespojitým osídlením (drobné osady, samoty, dvory apod.) v návaznosti na jihovýchodní okraj Třeboně. Biota: Malý plůdkový rybník s nevýrazným litorálem, tvořeným především řídkými porosty vysokých rákosin (M1.1) s rákosem obecným (Phragmites australis) a zblochanem vodním (Glyceria maxima). Při východním okraji na rybník částečně navazují nepůvodní jehličnaté lesní porosty s dominancí smrku ztepilého (Picea abies) a v roztříštěných fragmentech i mokřadní olšiny (L1) s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a střemchou obecnou (Prunus padus), a s průvodními druhy bylinného patra - violka bahenní (Viola palustris), karbinec evropský (Lycopus europaeus), rákos obecný (Phragmites australis), zblochan vodní (Glyceria maxima). Při letnění rybníka se na bahnitém dně pravidelně vyskytují společenstva obnažených den (M2.1) s hojným výskytem puchýřky útlé (Coleanthus subtilis), ostřice šáchorovité (Carex bohemica), bahničky vejčité (Eleocharis ovata), šťovíku přímořského (Rumex maritimus), úporu peprného (Elatine hydropiper) a protěže bažinné (Gnaphalium uliginosum). Vodní plocha rybníka se společenstvy makrofytní vegetace nádrží (V1G) s dominancí okřehků a rdestů - okřehku menšího (Lemna minor), závitky mnohokořenné (Spirodela polyrhiza), rdestu vzplývavého (Potamogeton natans), rdestu trávolistého (Potamogeton gramineus).

4.2 Quality and importance

Plošně ne příliš rozlehlá, ale zachovalá lokalita se stabilní populací puchýřky útlé (Coleanthus subtilis), jedna z nejvýznamnějších v rámci Třeboňské pánve. Pravidelný výskyt při každém letnění rybníka. Rybník s příznivým aktuálním hospodařením (plůdkový rybník), vhodný k ochraně populace puchýřky.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA08i
HK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MF01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ09100.00
IN03100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ09Třeboňsko-100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
biosphereTřeboňsko-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Address:
Email:jizni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Štičí rybník CZ0312048
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY