Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0313098

1.3 Site name

Hliníř - Ponědrážka

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.685000
Latitude:49.131944

2.2 Area [ha]

164.3175

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.1476  0.00 
7140  info      1.9148  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1166Triturus cristatus    10  100   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0617.00
N074.00
N081.00
N102.00
N1414.00
N151.00
N168.00
N179.00
N2040.00
N213.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita leží mezi východním břehem Bošileckého rybník a Zlatou stokou, asi 1,5 km západně od obce Ponědrážka. Ekotop: Geologie: Podloží tvoří různobarevné pískovce, slepence, jílovce a prachovce svrchnokřídového stáří (santon) reprezentující svrchní oddíl klikovského souvrství (odkryty v drobné zvodnělé pískovně). Tyto sedimenty jsou místy překryty kvartérním pokryvem slatinné rašeliny přecházející do rybníků. Rašeliniště Hliníř pravděpodobně vzniklo na vývěrech podzemní vody hlubinného oběhu na dislokacích svrchnokřídových sedimentů. Geomorfologie: Území je součástí celku Třeboňská pánev, podcelku Lomnická pánev. Reliéf: Jedná se o plochý reliéf, který se místně mírně svažuje k rybníkům a k terénním depresím, kde jsou vyvinuta rašeliniště. Antropogenní tvary tvoří hráze rybníků a Zlaté stoky a odkryvy v drobné pískovně. Nadmořská výška lokality se pohybuje okolo 422 m. Pedologie: Půdní pokryv tvoří organozem typická (glejová), po okrajích pseudoglej typický (stagnoglejový). Krajinná charakteristika: Jedná se o lokalitu zahrnující tři menší velké rybníky (Hliníř, Kvíčadlo, Švambírek) s navazujícími stokami a litorálními porosty, okolní louky, lesní porosty, menší rašeliniště a malou lesní pískovničku. Součástí je přírodní památka Hliníř (přechodové rašeliniště s mělkými tůňkami). Biota: V rašelinných tůňkách rostou společenstva svazu Sphagno-Utricularion (V3). Vedle světlezeleného zevaru nejmenšího (Sparganium minimum) se zde vyskytuje i leknín bělostný (Nymphaea candida) a velká populace bublinatky bledožluté (Utricularia ochroleuca). V místech, kde dochází kolísáním vody k obnažování surového humolitu, se vyskytují bohaté porosty bublinatky menší (U. minor) a b. prostřední (U. intermedia). Na obvodech jezírek roste běžně hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), řidší porosty tvoří ostřice mokřadní (Carex limosa). V ostřicových porostech (R2.3) s převahou ostřice zobánkaté (C. rostrata) je hojně zastoupen suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Roste zde i velká populace mochny bahenní (Potentilla palustris) a vrbiny kytkokvěté (Lysimachia thyrsiflora). Vyvýšená místa v rašeliništi jsou porostlá řídkým a nízkým lesem s převahou borovice lesní (Pinus sylvestris) s podrostem brusnicovitých rostlin. V depresích roste klikva bahenní (Oxycoccus palustris), jinak se vyskytuje borůvka černá (Vaccinium myrtillus), vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum) a brusinka obecná (Vaccinium vitis-idaea), řídce keříky krušiny olšové (Frangula alnus). Vyskytuje se zde charakteristická fauna bezobratlých slatinných rašelinišť, zjištěn byl např. výskyt vážky čárkované (Leucorrhinia dubia) a vážky jarní (Sympetrum fonscolombei). Hojná je ještěrka živorodá (Lacerta vivipara). Pro ochranu čolka velkého (Triturus cristatus) mají největší význam trvalé a periodické oligotrofní tůňky (V3).

4.2 Quality and importance

Lokalita je širším územím, které zahrnuje mozaiku tůní, menších rybníků, stok a lesních porostů. Nejvýznamnější jsou tůně v opuštěné pískovně, které jsou obtížně přístupné a kromě přirozeného zazemňování zde nehrozí závažnější poškození. Lokality vázané na okraje rybníků jsou ovlivněny intenzitou hospodaření a predačním tlakem rybích obsádek. V menších rybnících je chován hlavně kapří plůdek a tlak na populaci obojživelníků není tak podstatný. Rašeliniště při okraji rybníka je útočištěm řady významných a chráněných druhů rostlin a bezobratlých živočichů v krajině Třeboňska.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LE03.01i
MF01i
HF01i
MK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HC01.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Albrecht J. a kol. (2003). Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Eko Centrum Brno, Praha, 808pp., Navrátilová J. (2004). Závěrečná textová zpráva (C0250TR- Rašeliniště Ruda) k mapování biotopů soustavy Natura 2000 . – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ042.84
CZ055.41
CZ09100.00
IN0065.66
IN03100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Hliníř+2.84
CZ05Hliníř*5.41
CZ09Třeboňsko-100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
ramsarTřeboňské rybníky*65.66
biosphereTřeboňsko-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Address:
Email:jizni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Hliníř - Ponědrážka CZ0313098
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY