Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0313106

1.3 Site name

Lužnice a Nežárka

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2014-01
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.705000
Latitude:49.246111

2.2 Area [ha]

859.5027

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1355Lutra lutra          DD 
F1145Misgurnus fossilis    20  500   
I1084Osmoderma eremita          DD 
I1032Unio crassus    200  5000   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N040.00
N0642.00
N077.00
N084.00
N090.00
N1022.00
N110.00
N121.00
N147.00
N152.00
N166.00
N170.00
N204.00
N212.00
N220.00
N233.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita zahrnuje tok a říční nivu Nežárky zhruba od osady Jemčina (k.ú. Hatín) po soutok s Lužnicí ve Veselí nad Lužnicí a dále tok a nivu Lužnice z Veselí nad Lužnicí po ústí Lužnice do Vltavy. Ve své jižní části zasahuje do CHKO Třeboňsko. Zahrnuje PR Dráchovské tůně (39,57 ha) a hraničí s několika dalšími maloplošnými chráněnými územími (PP Doubí u Žíšova, PP Vlásenický potok a PP Židova strouha). Ekotop: Geologie: Podloží lokality je tvořeno převážně pleistocénními fluviálními štěrky a písky risského stáří, které tvoří dno říčního údolí Nežárky a Lužnice. Z okrajů do lokality místně zasahují žuly moldanubického plutonu, pararuly moldanubika, svrchnokřídové sedimenty klikovského souvrství a terciérní sedimenty. Z holocénních sedimentů jsou zde zastoupeny fluviální písčité hlíny, hlinité písky, sedimenty vodních nádrží, rašelina a slatina. Geomorfologie: Území zasahuje do geomorfologických jednotek Veselská pahorkatina, Sezimoústecká pahorkatina, Malšická pahorkatina a Bechyňská pahorkatina. Reliéf: Lokalita má liniový charakter a je tvořena toky Nežárkou a navazující Lužnicí a jejich říční nivou, která je vymezena svahy říční terasy. Reliéf širšího území, kterým řeky protékají je mírně zvlněný až rovinatý, v severozápadní části území je údolí Lužnice užší, místy se strmými svahy (Přiběnická skála). Toky byly v minulosti regulovány, místy jsou zachovány zbytky meandrů, odstavená říční ramena a tůně v inundaci řeky. Na Nežárce se objevují místy skalní prahy a peřeje, časté jsou břehové nátrže a písečné výspy. Dno je smíšené - písčito-bahnité až kamenité. Nadmořská výška 440-355 m n. m. Krajinná charakteristika: Nežárka a úsek Lužnice nad Táborem: Jedná se o převážně ploché říční údolí, s vodním tokem nížinného charakteru, s dobře vymezenou nivou, na kterou jsou vázána pestrá mokřadní stanoviště. Vodní tok má bohatou břehovou zeleň a prochází z větší části lesnatou krajinou s lučními, méně často polními enklávami. Záplavové území Lužnice vyniká velmi cennými lučními porosty s občasným výskytem dřevin a s množstvím různě rozlehlých stálých i periodických tůní a slepých říčních ramen. Tůně jsou hluboké s poměrně velkou vrstvou bahna bez výraznější vegetace i mělké zarůstající po celé ploše vodní a litorální vegetací. Údolí Lužnice pod Táborem je úzké, místy až kaňonovitého charakteru. Je převážně zalesněné, s poměrně přirozenou skladbou porostů, na skalních výchozech místy s xerofilní vegetací. Biota: Základní charakteristika: Polopřírodní až přírodní vodní toky v nivě, kde jsou vyvinuta mokřadní společenstva (tůně, vlhké louky, slatiniště, lužní lesy - olšiny, doubravy). Zastoupena stanoviště V1, V2, V4, M1.1, M1.3, M1.4, M1.7, M6, L2.2B, L2.3A+B, L4, L7.1, L7.2, L9.2B). V rubrice Typy přírodních stanovišť jsou uvedena jen stanoviště významná z hlediska ochrany přírody. Biotop využívají pro rozmnožování mnohé druhy obojživelníků: čolek obecný (Triturus vulgaris), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), rosnička zelená (Hyla arborea) a ptáků: např. hohol severní (Bucephala clangula). Ze zvlášť chráněných bezobratlých se zde vyskytuje zejména číhalka pospolná (Atherix ibis), batolec duhový (Apatura iris), bělopásek topolový (Limenitis populi) a zlatohlávek Oxythyrea funesta. Údolí Lužnice pod Táborem má velmi pestrou entomofaunu - zajímavé jsou především druhy vázané na čisté vodní toky a jejich údolí (např. strumičník Osmylus fulvicephalus), méně běžné fytofágní druhy vázané na některé složky porostu (např. na zimolezu nosatec Rhynchaenus lonicerae a vrtule Philophylla caesio), mnoho mycetofágních druhů (např. stlačenka Calomyia elegans, v červeném seznamu bezobratlých uvedená mezi kriticky ohroženými druhy). Nález štíhlonožky Micropeza lateralis ze skalnatého břehu Lužnice mezi Stádlecem a Dobronicemi je dosud jediný v České republice. Charakteristika ve vztahu k předmětům ochrany: Velevrub tupý (Unio crassus) - polopřírodní až přírodní tok řeky (V4) s poměrně nízkým znečištěním vody a vhodným substrátem dna, kde se střídají regulované úseky s úseky relativně přirozeného charakteru. Na toku je několik jezů. Lokalita je obývána také populací škeble ploché (Pseudanodonta complanata), velevruba nadmutého (Unio tumidus) a raka říčního (Astacus astacus). Piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis) - mokřadní stanoviště v říční nivě (tůně, odstavená ramena) - V1, V2, V4. Vydra říční (Lutra lutra) -polopřírodní až přírodní tok řeky (V4) s rozsáhlou mokřadní nivou a bohatým vegetačním doprovodem (stanoviště - viz výše) a hojným zarybněním obklopený krajinou s rybníky s intenzivním chovem ryb a hustou sítí stok. Páchník hnědý (Osmoderma eremita) - dubové porosty ve fragmentech lužních lesů s převahou dubu letního (L7.2 vlhké acidofilní doubravy) a hrázové aleje dubů letních (L7.1 suché acidofilní doubravy).

4.2 Quality and importance

Pro velevruba tupého (Unio crassus) jde o jednu z nejvýznamnějších populací v ČR a jednu z nejrozsáhlejších lokalit v ČR. Populace je životaschopná, nacházejí se zde i mladší jedinci, což svědčí o rozmnožování. Populace je rozptýlená po toku, nikde nebyly zjištěny lokální vysoké koncentrace. V současnosti spíše se zlepšující stav populace. Páchník hnědý (Osmoderma eremita) zde má stabilní, ale ne příliš početnou populaci. Výskyt je lokální v několika solitérních stromech a v alejích. Pro vydru říční (Lutra lutra) se na daném území nachází jádro populace v ČR, druh zde prosperuje a dochází zde k pravidelnému rozmnožování. Je vysoce důležitým koridorem pro migraci daného druhu a jeho dalšího rozšiřování. Tůně poblíž PR Dráchovské tůně představují biotop velice významné a početné populace piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) se stěžejním významem pro ochranu druhu na našem území.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA02.03i
MA08o
MB02.04i
MD01.02o
MF03.02.03i
HH01o
LI01i
LJ02.02i
HJ02.03i
HJ02.05i
MJ03.02.01i
MK01.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Albrecht J. a kol. (2003). Českobudějovicko. In: Mackovčin P., Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. - AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 806 str., Beran L. (1997). Vodní měkkýši Lužnice, Nežárky a Nové řeky. Freshwater molluscs of the Lužnice, Nežárka and Nová řeka rivers. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 37: 35 - 49., Hnízdo A. Z., Král V. (eds.) (1974). Vlastivěda Táborska, 3. 140 stran. Okresní pedagogické středisko odboru školství, Tábor., Máca J. (2003). Výsledky záchranného průzkumu bezobratlých živočichů na trase plánované dálnice D 3 v úseku Soběslav-Veselí nad Lužnicí. Rkp. Vypracováno pro Ageris, s.r.o, Jeřábkova 5, Brno.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0211.43
CZ0440.52
CZ051.58
CZ0942.81
CZ120.43
IN0342.81

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Dráchovské louky*7.04
CZ02Dráchovské tůně*4.39
CZ04Doubí u Žíšova*0.19
CZ04Lužnice*39.35
CZ04Vlásenický potok*0.00
CZ04Kramářka*0.98
CZ05Doubí u Žíšova*0.75
CZ05Lužnice*0.02
CZ05Dráchovské louky*0.00
CZ05Dráchovské tůně*0.01
CZ05Kramářka*0.73
CZ05Vlásenický potok*0.07
CZ09Třeboňsko*42.81
CZ12Kukle*0.43

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
biosphereTřeboňsko*42.81

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Address:
Email:jizni.cechy@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Jihočeského kraje
Address:
Email:posta@kraj-jihocesky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Lužnice a Nežárka CZ0313106
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY