Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0313115

1.3 Site name

Boukal

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.336944
Latitude:49.465556

2.2 Area [ha]

8.1015

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    100  500   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0633.00
N0748.00
N151.00
N2018.00
N210.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: EVL tvoří soustava dvou lesních rybníků Boukal (horní nádrž) a Zlatina (dolní nádrž) cca 2 km severozápadně od Milevska při jižním okraji lesního komplexu. Ekotop: Geologie: Horninový podklad porfyrické amfibol-biotitické melanokrátní žuly je překryt holocenními hlinitými písky a jílovitopísčitými hlínami a recentními sedimenty vodních nádrží. Geomorfologie: Lokalita se nachází na jižním okraji Vlašimské pahorkatiny, v okrsku Kovářovská vrchovina. Reliéf: Rybníky jsou situovány v nízkém plochém rozvodí v mělké terénní depresi holoroviny mezi povodími Hrejkovického a Milevského potoka. Pedologie: Půdním podkladem přilehlého okolí rybníků je glej typický. Krajinná charakteristika: Dlouhodobě kultivovaná krajina Středočeské pahorkatiny s mozaikou nepříliš rozsáhlých lesů, zemědělsky obdělávaných ploch a četných menších rybníků s hustou sítí lidských sídel. Biota: Oba rybníky jsou poměrně mělké a asi z poloviny zarostlé litorálními rákosinami (M1.1) s převládajícím orobincem širokolistým (Typha latifolium) a porosty vysokých ostřic s dominantní ostřicí zobánkatou (M1.7), místy jsou vyvinuty submerzní porosty bublinatky jižní (Utricularia australis) a lakušníků (V1C, V2C). Z významnějších druhů zde rostou skřipinec jezerní (Schoenoplectus lacustris), žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), lakušník vodní (Batrachium aquatile), bublinatka jižní (Utricularia australis) aj. Litorální porosty osídlují mokřadní druhy brouků, např. drabčík Stenus latifrons, lesák Psammoecus bipunctatus a nostaec Tapinotus sellatus. V obou rybnících se rozmnožují početné populace některých druhů obojživelníků, např. blatnice skvrnité (Pelobates fuscus), rosničky zelené (Hyla arborea), ropuchy obecné (Bufo bufo), skokana skokana hnědého (Rana temporaria) zeleného (Rana kl. esculenta) a kuňky ohnivé (Bombina bombina). V litorálních porostech rybníku Boukal hnízdí potápka malá (Tachybaptus ruficollis) a moták pochop (Circus aeruginosus).

4.2 Quality and importance

Obě vodní nádrže vytváří cenné stanoviště pro pestrou mozaiku vodních a mokřadních společenstev. Z hlediska výskytu a početnosti kuňky ohnivé (Bombina bombina) se jedná o vcelku významnou lokalitu s dobrou perspektivou zachování biotopu. Rozšíření kuňky ohnivé v jižních Čechách je však charakteristické rozptýleným výskytem (stovky známých lokalit výskytu) a malým počtem jedinců na jednotlivých lokalitách.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LK01.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Albrecht J. a kol. (2003). Českobudějovicko. In: Mackovčin P., Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. - AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 806 str., BODNÁR, T. <i>Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu CZ0313115 Boukal</i> [online]. 2015 [cit. 2020-10-29]. 14 s., FAINA, R. et al. (2012). <i>Podklady pro plán péče EVL Boukal. Inventarizační průzkum hydrologie.</i>. 41 s., MARHOUL, P.; TUROŇOVÁ, D. (2008). <i>Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000 : meto</i>. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 161 s. ISBN 978-80-87051-38-2., ROZÍNEK, K. (2011). <i>Podklady pro plán péče EVL Boukal. Inventarizační průzkum kuňka.</i>. 34 s. Inventarizační průzkum.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ04100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Boukal=100.00
CZ05Boukal*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihočeského kraje
Address:
Email:posta@kraj-jihocesky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Boukal CZ0313115
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY