Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0313125

1.3 Site name

Tábor - Zahrádka

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2016-06
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.624722
Latitude:49.420833

2.2 Area [ha]

30.0786

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    100  1000   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0612.00
N0712.00
N0827.00
N101.00
N1526.00
N163.00
N200.00
N212.00
N2317.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Soustava malých rybníků na vojenském cvičišti zsz. od Tábora (2,5 km od centra města). Ekotop: Geologie: Horninovým podkladem je biotiticko-pyroxenický melanokratní drobnozrnný syenit táborského typu. Horninový podklad je překryt deluviálními sedimenty a na dnech rybníků sedimenty vodních nádrží. Geomorfologie: Mírně zvlněný terén Táborské pahorkatiny asi 1 km severně od hluboce zaříznutého údolí Lužnice, těsně pod nevýrazným dílčím rozvodím. Reliéf: Velmi mírně zvlněný terén plošiny nad pravým břehem zaříznutého údolí Lužnice, s širokými a plochými terénními depresemi, zčásti vyplněnými menšími rybníky. Pedologie: Lokalita se nachází v oblasti kambizemě typické na kyselých intruzívech (jen na svazích nevýrazných terénních elevací) s přechody k pseudogleji, v terénních depresích je vyvinut glej typický. Krajinná charakteristika: Soustava čtyř malých, nebeských, extenzivně obdělávaných rybníků s rozsáhlými litorálními porosty. Rybníky jsou obklopeny mozaikou mokřadů, tůní, náletových porostů dřevin a sukcesních travinobylinných porostů vojenského cvičiště. Biota: Ve většině rybníků jsou vyvinuty poměrně široké lemy litorálních porostů rákosin (M1.1 - Typhetum latifoliae, T. angustifoliae) a vysokých ostřic (M1.7 - Caricetum gracilis, Phalaridetum arundinaceae), některé rybníky jsou zarostlé téměř celé (Studený rybník). Na litorální porosty navazují většinou souvislé porosty mokřadních vrbin (K1 - Frangulo-Salicetum cinereae), pod hrázemi některých rybníků jsou vyvinuty iniciální mokřadní olšiny (L1 - sv. Alnion glutinosae). Zbytek plochy lokality je pokryt mozaikou travinobylinné mezofilní až mokřadní vegetace, silně degradované v důsledku nekosení a ruderalizované dominantní třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos), a křovinných porostů s převahou vrby popelavé (Salix cinerea). Z významnějších druhů lze jmenovat chrastavec rolní (Knautia arvensis), starček přímětník (Senecio jacobaea), zdravínek jarní pozdní (Odontites vernus serotinus), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), jetel rolní (Trifolium arvense), jetel pochybný (T. dubium), svízel syřišťový (Galium verum), zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides). Místy jsou vytvořeny mělké periodické a vysýchající tůňky s žabníkem jitrocelovým (Alisma plantago-aquatica), bahničkou mokřadní (Eleocharis palustris), orobincem širokolistým (Typha latifolia), kalužníkem šruchovým (Peplis portula). Na dvou východních rybnících s bohatými litorálními porosty (Studený a Zahrádecký) hnízdění pestrého spektra vodních a mokřadních ptáků: např. moták pochop (Circus aeruginosus), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula), čírka modrá (Anas querquedula) - výskyt v hnízdní době. Na otevřených, místy podmáčených plochách v okolí rybníků hnízdí bekasina otavní (Gallinago gallinago) a bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), v doprovodných porostech křovin se pravidelně vyskytuje slavík obecný (Luscinia megarhynchos). Na rybnících také početné populace některých druhů obojživelníků - rosnička zelená (Hyla arborea), skokan zelený (Rana kl. esculenta). V poslední době byl na lokalitě zjištěn výskyt listonoha letního (Triops cancriformis, druh uvedený v červeném seznamu jako kriticky ohrožený).

4.2 Quality and importance

Regionálně významná lokalita kuňky ohnivé (Bombina bombina). Nejpočetnější rozmnožování druhu zpravidla na Studeném rybníku, který není hospodářsky využíván.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LF01i
MG04.02b
LK01.02i
LK01.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0459.39
CZ055.40

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Tábor - Zahrádka*59.39
CZ05Tábor - Zahrádka*5.40

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihočeského kraje
Address:
Email:posta@kraj-jihocesky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Tábor - Zahrádka CZ0313125
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY