Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0313128

1.3 Site name

Nadějská soustava

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.742778
Latitude:49.121389

2.2 Area [ha]

612.2595

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7150  info      0.8399  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1355Lutra lutra          DD 
I1084Osmoderma eremita          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N040.00
N0635.00
N079.00
N081.00
N090.00
N103.00
N120.00
N143.00
N157.00
N1613.00
N178.00
N2014.00
N215.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita je vymezena na pravém břehu Lužnice mezi obcemi Klec (linie silnice Klec-Kolence) a Vlkov (rybník Krajina) a zahrnuje Nadějskou rybniční soustavu a její okolí. Ekotop: Geologie: Podloží lokality je tvořeno převážně pleistocénními fluviálními písky a štěrky risského stáří, které tvoří sedimentární výplň nivy údolí Lužnice. V jižní části se na povrchu místně objevují žuly moldanubického plutonu, terciérní jílovité a písčité sedimenty a svrchnokřídové pískovce a slepence klikovského souvrství. Holocenní sedimenty tvoří fluviální písčité hlíny, hlinité písky, sedimenty vodních nádrží a drobná přechodová rašeliniště (Rod). Geomorfologie: Území náleží do geomorfologického celku Třeboňská pánev, podcelek Lomnická pánev a okrsek Borkovická pánev. Reliéf: Reliéf lokality je plochý se sklonem k severozápadu a je typický pro severní část Třeboňské pánve. Výrazně se zde uplatňují antropogenní tvary – převýšení hlavní hráze i menší dělící hrázky rybníků Nadějské soustavy. Tok Lužnice je regulován, místy jsou zachována odstavená říční ramena. Nadmořská výška 415-420 m n. m. Pedologie: Tok Lužnice doprovází pásmo fluvizemě glejové, na většině nezatopeného zbytku lokality je vyvinut glej typický, který místy přechází ke gleji organozemnímu až organozemi. Krajinná charakteristika: Jedná o segment krajiny, jejíž typický charakter udává rozsáhlá Nadějská rybniční soustava vybudovaná v nivě Lužnice na jejím pravém břehu - rybníky s litorálními porosty a alejemi dubů, zbytky listnatých lužních lesů a z východu navazující hospodářské lesy s převahou borovice lesní. Lokalita zahrnuje PR Rod. Biota: Základní charakteristika: Na lokalitě jsou zastoupeny hospodářsky využívané eutrofní rybníky s litorálními porosty vysokých rákosin (M1.1), hrázovými porosty převážně vlhkých acidofilních doubrav s dubem letním (L7.2) a ve výtopách s navazujícími olšinami (L1), vrbinami, přechodovými rašeliništi (R2.3) a drobnými rašelinnými oky s výskytem bublinatek ( V3) a hrotnosemenky bílé ( R2.4). Lesní porosty jsou z části zbytky lužních porostů s dubem letním, z části hospodářské lesy tvořené borovicí lesní a smrkem ztepilým. Výskyt řady chráněných druhů: ostřice vyvýšená (Carex elata), leknín bělostný (Nymphaea candida), pupečník obecný (Hydrocotyle vulgaris), zábělník bahenní (Potentilla palustris), ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria), ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), smldník bahenní (Peucedanum palustre), rhotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), rosnatka okrohloulistá (Drosera rotundifolia), bublinatka bledožlutá (Utricularia ochroleuca), bublinatka jižní (Utricularia australis), bublinatka menší (Utricularia minor), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata). Charakteristika ve vztahu k chráněnému fenoménu: Pro ochranu páchníka hnědého (Osmoderma eremita) má klíčový význam značné zastoupení starších věkových kategorií dubů letních (Quercus robur) na rybničních hrázích (L7.1, kyselá doubrava) a v lužním lese (L7.2). Pro vydru říční (Lutra lutra) jsou na území ideální stanovištní a potravní podmínky tvořené intenzivními rybníky různého typu a velikosti s bezprostřední návazností na řeku Lužnici. Společenstva s hrotnosemenkou bílou (R2.4) se izolovaně vyskytují v zrašelinělém litorálu rybníka a PR Rod.

4.2 Quality and importance

Významná lokalita v rámci Třeboňska s výskytem ohrožených biotopů zrašelinělých půd s hrotnosemenkou bílou a se společenstvy oligotrofních tůní se zástupci rodu Utricularia. Lokalita pro páchníka hnědého (Osmoderma eremita) - i pro tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo), který zde však není předmětem ochrany - nedosahuje takové kvality jako okolní lokality v území - Třeboň, Třeboňsko-střed. Výskyt je stálý, ale populace je relativně nízká a zranitelná. Pro vydru říční (Lutra lutra) se na daném území nachází jádro populace v ČR, druh zde prosperuje a dochází zde k pravidelnému rozmnožování.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ027.50
CZ052.12
CZ09100.00
IN0080.94
IN03100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02V Luhu+1.64
CZ02Rod+5.86
CZ05V Luhu+0.02
CZ05Rod+2.10
CZ09Třeboňsko-100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Address:
Email:jizni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Třeboňsko
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-002668
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY