Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0313138

1.3 Site name

Vrbenské rybníky

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2014-01
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.431944
Latitude:49.001111

2.2 Area [ha]

363.2073

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      92.4286  0.00 
6410  info      17.723  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    100  500   
I1084Osmoderma eremita          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N040.00
N0630.00
N079.00
N084.00
N1012.00
N110.00
N121.00
N141.00
N150.00
N1627.00
N204.00
N219.00
N233.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Soustava rybníků a navazujících lesních, lučních a sukcesních ploch s mokřady a tůněmi v blízkosti severozápadního okraje Českých Budějovic, 4 km SZ od středu města. Soustavu osmi větších, tzv. Vrbenských rybníků, tvoří Černiš (42 ha), Domin (17 ha), Bažina (5 ha), Nový vrbenský (13 ha), Starý vrbenský přední (13 ha) Starý vrbenský zadní (22 ha), Šnejdlík (6 ha) a Dasenský (15 ha). Na bývalém tankovém cvičišti se nacházejí rybníky Velký Vávrovský (9 ha), Mladohaklovský (3 ha) a Nádržka pod Vávrovským (1 ha). Ekotop: Geologie: Podloží je tvořeno 200-300 m mocnými svrchnokřídovými uloženinami spodního oddílu klikovského souvrství (slabě zpevněné pískovce a jílovce), které jsou převrstveny terciérními sedimenty svrchní části mydlovarského souvrství (jíly, písky, diatomity); svrchní vrstvy podloží pak tvoří pleistocenní písčitohlinité deluviofluviální sedimenty a fluviální písky a štěrky rissu. Nejvyšší vrstvou jsou fluviální nivní hlíny (holocén) a sedimenty vodních nádrží (recent). Geomorfologie: Lokalita leží ve východní části ploché Zlivské pánve (jižní hlavní část Českobudějovické pánve), s celkově minimálním výškovým rozpětím 360-395 m n. m. Reliéf: Plochý terén pánevního dna, tvořený zarovnaným povrchem sedimentů, je přirozeně zvlněný pouze v řádu několika metrů na vzdálenostech stovek metrů. Významnými terénními novotvary jsou však hráze přilehlých rybníků, s relativním náhlým převýšením místy až 5 m nad úrovní okolního terénu. Nadmořská výška lokality: 380-386 m n. m. Pedologie: V celé širší oblasti pánve převažuje pseudoglej primární, v rámci lokality je převládajícím půdním typem glej typický, místy (výtopy rybníků, bažinné olšiny) glej organozemní a organozem (slatina). Pseudoglej je omezen mírnou terénní elevací. Krajinná charakteristika: Plochá, jen nepatrně zvlněná krajina v bezprostředním kontaktu se severozápadním okrajem krajského města, pokrytá mozaikou lesních porostů, velkých i menších rybníků, příměstských historických i novodobých sídelních útvarů a převažujících zemědělských pozemků s vysokým podílem orné půdy. Vlastní lokalitu tvoří soustava čtyř větších a tří malých mělkých pánevních rybníků s přilehlými porosty bažinných olšin a loukami v plochém terénu a mírně zvlněný terén bývalého tankového cvičiště s náletovými porosty dřevin, tůněmi a dalšími drobnými vodními plochami. Biota: Soustava středně velkých a menších mělkých rybníků s dubovými alejemi na hrázích (X13), rozsáhlými litorálními porosty (M1.1, M1.7) a ostrůvky, které jsou hnízdištěm mnoha druhů vodních a mokřadních ptáků. Na Vrbenských rybnících existují největší jihočeské kolonie racka chechtavého (Larus ridibundus) a kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax), je zde jedno z posledních dvou pravidelných jihočeských hnízdišť potápky černokrké (Podiceps nigricollis). Rybníky jsou v současné době jediným hnízdištěm kolpíka bílého (Platalea leucorodia) a volavky stříbřité (Egretta garzetta) v České republice. Na výtopy některých rybníků navazují bažinné olšiny (L1), mezi rybníky se nacházejí kosené i nekosené bezkolencové (T1.9) louky. Nejvýznamnějším vegetačním typem z hlediska soustavy Natura 2000 jsou společenstva bezkolencových luk svazu Molinion (T1.9, převážně as. Sanguisorbo-Festucetum pratensis, řidčeji rovněž as. Junco-Molinietum), s výskytem druhů ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), ocún jesenní (Colchicum autumnale), bukvice lékařská (Betonica officinalis), svízel severní (Galium boreale), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), čertkus luční (Succisa pratensis), roztroušeně i žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum). Směrem k litorálům rybníků přecházejí vlhké louky k porostům vysokých ostřic (M1.7, as. Caricetum gracilis, as. Calamagrostietum lanceolatae), místy i k rákosinám (M1.1, as. Phragmitetum communis, as. Typhetum latifoliae, as. Glycerietum maximae). Vegetace vodních makrofyt (V1F) je vyvinuta na menším rybníku Šnejdlík, kde je reprezentovaná především velmi početnou populací plavínu štítnatého (as. Nymphoidetum peltatae). Z ostatních druhů se okrajově vyskytují rdest vzplývavý (Potamogeton natans), rdesno obojživelné (Persicaria amphibia) a růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum). Podél břehů je vytvořen úzký lem rákosin (M1.1) a vysokých ostřic (M1.7); vegetačně významné jsou zde zejména kompaktní porosty ostřice vyvýšené (Carex elata). V jihovýchodní části lokality se nacházejí sukcesní plochy bývalého vojenského cvičiště, zarůstající nálety listnatých stromů a křovin, s četnými tůněmi (makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, V2C a makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratoides alloides), V1B) a několika malými rybníky. Pozoruhodné jsou zde fragmenty jednoleté vegetace písčin (T5.1) s bohatou populací mrvky myší ocásek (Vulpia myuros). Dlouhodobým výzkumem bylo v území zjištěno přes 900 druhů motýlů, mnoho nálezů je faunisticky významných. Brouci Helophorus obscurus a Xyleborus pfeili se zde vyskytují na jediném místě na území Čech, pozoruhodný je i výskyt slunéčka Sospita vigintiguttata. Žije zde tesařík obrovský (Cerambyx cerdo). Z dvoukřídlého hmyzu je významný např. výskyt stínomilky Trigonometopus frontalis, smutnice Zygoneura sciarina a některých druhů tiplíkovitých (Ceratopogonidae). Z hlediska ochrany evropsky významných druhů živočichů mají význam hlavně tato stanoviště: Litorální porosty rákosin a vysokých ostřic (M1.1, M1.7), makrofytní vegetace mělkých stojatých vod (V2C) - kuňka ohnivá (Bombina bombina); liniové porosty listnáčů (X13) - páchník hnědý (Osmoderma eremita).

4.2 Quality and importance

Z pohledu zastoupení biotopů soustavy Natura 2000 (bezkolencové louky, T1.9) se jedná o poměrně významnou lokalitu, i když nejde přímo o nejcennější typy těchto společenstev vyskytujících se v jihočeském regionu. Louky nejsou na celé ploše lokality koseny pravidelně a důsledně, což způsobuje jejich pomístní částečnou degradaci. Z regionálního i nadregionálního hlediska je mnohem významnější unikátní komplex mokřadního lesa (bažinných olšin, L1), nacházející se nad jižním břehem rybníka Černiš, který však není předmětem ochrany z hlediska soustavy Natura 2000. Vegetace vodních makrofyt (V1F) je vytvořena ve velmi charakteristické podobě jen v rybníku Šnejdlík. Plavín štítnatý na řadě dřívějších lokalit i přes snahy o jeho udržení vymizel a zde přetrvává poměrně dlouhodobě v početné stabilní populaci. Pro kuňku obecnou (Bombina bombina) jde o jednu z nejvýznamnějších jihočeských lokalit. Je to dáno charakterem lokality - kombinací středně velkých rybníků ve stávající PR, malých extenzivně využívaných i nevyužívaných rybníků a tůní (po okopech apod.) na bývalém vojenském cvičišti. Díky tomu je tu početná prosperující populace kuňky, která se navíc může přesouvat mezi mikrolokalitami podle momentálních klimatických, hydrologických a managementových podmínek v dané rozmnožovací sezóně. Pro páchníka hnědého (Osmoderma eremita) je lokalita středně významná, jeho výskyt v bezprostřední blízkosti krajského města je zajímavý.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.04i
ME03i
MF01i
MG05.06i
MK02i
MK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Albrecht J. a kol. (2003). Českobudějovicko. In: Mackovčin P., Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. - AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 806 str., Albrechtová A. (2001). W0031 - Vrbenské rybníky - Závěrečná zpráva podrobného mapování biotopů Natura 2000 (list mapy 32-22-02), W0031. Ms., 9 s., depon. in AOPK ČR Praha., HÁKOVÁ, A.; KLAUDISOVÁ, A.; SÁDLO, J. (eds.) (2004). Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000. <i>PLANETA</i>. XII, 3, s. 1-132. 1213-3393., HANČ, Z. et al. (2013). <i>Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Vrbenské rybníky CZ0313138</i>. 22 s., Chán V. (ed.) (1999). Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech. Příroda, 16: 1-284, Praha., CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). <i>Katalog biotopů České republiky</i>. Ed. 2. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 447 s. ISBN 978-80-87457-03-0., Jaroš J., Spitzer K., Brandl P.,Bürger P., Pykal J. (2002). Příspěvky k zoologickému výzkumu přírodní rezervace Vrbenské rybníky. Sbor. Jihočes.muz., přír. vědy, 42, Suppl.: 1-118., MARHOUL, P.; TUROŇOVÁ, D. (eds.) (2008). <i>Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000: Metodika AOPK ČR</i>. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 163 s. ISBN 978-80-87051-38-2., PAPOUŠEK, Z. (2012). <i>Podklady pro plán péče: EVL Vrbenské rybníky, dílčí plnění páchník: Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji 2009-2013</i>. 141 s. Inventarizační průzkum., ROZÍNEK, K. (2012). <i>Podklady pro plán péče EVL Vrbenské rybníky. Inventarizační průzkum kuňka</i>. 31 s. Archivuje Krajský úřad Jihočeského kraje.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0286.94
CZ0513.06

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Vrbenské rybníky+86.94
CZ05Vrbenské rybníky+13.06

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihočeského kraje
Address:
Email:posta@kraj-jihocesky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Vrbenské rybníky CZ0313138
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY