Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0313822

1.3 Site name

Koštěnický potok

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.024444
Latitude:49.024444

2.2 Area [ha]

29.5954

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1037Ophiogomphus cecilia          DD 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0613.00
N0724.00
N0810.00
N102.00
N1423.00
N153.00
N1615.00
N170.00
N2010.00
N210.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Údolní niva Koštěnického potoka (přítok Lužnice) mezi vústěním bezejmenného potoka (protékajícího obcí Sedlo, 11 km J od Jindřichova Hradce) a Staňkovským rybníkem (hranice České republiky s Rakouskem). V úseku tvořícím státní hranici se tento potok nazývá Novomlýnský. Ekotop: Geologie: Podloží je tvořeno moldanubickým plutonem, hlavní horninou je dvojslídný granit číměřského typu. Z větší části je překryté písčitojílovitými předkvartérními sedimenty. Geomorfologie: Z geomorfologického hlediska je území zahrnuto do okrsku Číměřská kotlina v Českomoravské vrchovině (okres Javořická vrchovina, podokres Novobystřická vrchovina). Reliéf: Mělké údolí potoka probíhající v severní části území zhruba severojižním směrem; v tomto úseku je vlastní tok potoka zahloubený přibližně 2 m pod úrovní terénu. V jižní části je potoční niva plochá, potok není výrazněji zahloubený a je vroubený mokřady. V tomto úseku je na něm vybudován Novomlýnský rybník. Pedologie: Převládajícím půdním typem je kambizem pseudoglejová, dále pseudoglej typický a organozemní. Krajinná charakteristika: V severní části jde o sečené louky obklopené kulturním jehličnatým lesem, na východě hraničí též s dobývacím prostorem (těžba štěrkopísku). Jižní část tvoří převážně člověkem málo ovlivněné mokřady. Na toku potoka je vybudován Novomlýnský rybník, na jihozápadní okraj zájmového území navazuje rozsáhlý Staňkovský rybník. Území je součástí přírodního parku Homolka-Vojířov. Biota: Severní část území, přibližně po meandr nad pískovnou, tvoří kulturní nivní louky (X5), od této úrovně níže převládá mozaika mokřadních společenstev, z nichž převažují olšiny (L1) a bažinné vrbiny (L2.2B), nad Novomlýnským a Staňkovským rybníkem jsou vyvinuty ostřicové rašeliníkové louky (R2.2), místy tvoří souvislé porosty tavolník vrbolistý. Vyskytuje se zde i ďáblík bahenní (Calla palustris). Žije zde mihule říční (Lampetra fluviatilis). Kromě klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia) jsou zastoupeny další stenotopních druhy vážek, například páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltonii). Z dalších bezobratlých je zajímavý výskyt bělopáska tavolníkového (Neptis rivularis) na tavolníku vrbolistém. Na rašelinných loukách žije např. kobylka Conocephalus dorsalis, drabčík Stenus fuscicornis, břežnice Ochthera mantis a lupice Hydrophorus bipunctatus. Na poraněných a odumírajících dřevinách se vyskytují druhy vázané na přirozené smíšené lesy, např. octomilka Chymomyza distincta a drabčíci Atrecus affinis a Quedius plagiatus.

4.2 Quality and importance

Bylo zde nalezeno několik desítek exuvií klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia), počet jedinců na lokalitě lze odhadovat v řádu stovek až tisíců, jde tedy o poměrně velmi významnou lokalitu tohoto druhu.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA07i
LA08i
LE06i
MK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

P. Hesoun (0). Záznam o extenzivním monitoringu Ophiogomphus cecilia v r. 2006.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ1296.17

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ12Homolka - Vojířov*96.17

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihočeského kraje
Address:
Email:posta@kraj-jihocesky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Koštěnický potok CZ0313822
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY