Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0314109

1.3 Site name

Ruda

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.687778
Latitude:49.148333

2.2 Area [ha]

77.7623

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.2904  0.00 
7140  info      7.033  0.00 
7150  info      0.0253  0.00 
91D0  info      30.5601  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6216Hamatocaulis vernicosus      area   
P1903Liparis loeselii     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N0722.00
N0815.00
N107.00
N120.00
N162.00
N1714.00
N1915.00
N2011.00
N218.00
N234.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rašeliniště na jihovýchodním okraji Horusického rybníka mezi obcemi Ponědrážka a Bošilec, 4 km JJZ od Veselí nad Lužnicí. Ekotop: Komplex převážně přechodového a slatinného rašeliniště s četnými rašelinnými prameništi, mokřadními vrbinami, rašelinnými loukami a náletovými porosty, ležící v nadmořské výšce 415-417 m n. m. Na rašelinných prameništích se kontinuálně zachovala velmi cenná reliktní (časně postglaciální) rostlinná společenstva s řadou silně a kriticky ohrožených rostlinných druhů. Část lokality je tvořena NPR Ruda. Geologie: Horninové podloží tvoří převážně různobarevné pískovce, slepence, jílovce a prachovce svrchnokřídového stáří o mocnosti 50-100 m náležející k svrchnímu oddílu klikovského souvrství (santon). V západní části lokality se nacházejí terciérní sedimenty mydlovarského souvrství (neogén). Svrchnokřídové a terciérní uloženiny jsou překryty kvartérním pokryvem slatinné rašeliny. Slatiniště je syceno především vývěry podzemní vody hlubinného oběhu na dislokacích křídových a terciérních sedimentů. Charakteristická je přítomnost rezavohnědých železitých sraženin v pomalu protékající i stagnující vodě (centrální příkop Červená stoka). S vysokým obsahem železa v pramenných vývěrech souvisí zdejší sedimentární organogenní bahenní rudy železa, vytvářející v rašelině čočkovitá tělesa o průměru až 10-20 cm. Až do poloviny 20. století se v rašeliništi různě intenzívně těžil humolit. Geomorfologie: Lokalita je součástí Třeboňské pánve (její části Lomnická pánev). Reliéf: Terén lokality je plochý, silně zvodnělý, s četnými tůňkami a jezírky vzniklými těžbou rašeliny a zavodněnými příkopy. Pedologie: Půdní pokryv zastupuje převážně organozem typická až glejová (převážně Hypnum-fen a Carex-fen) a glej organozemní. Krajinná charakteristika: Plochá krajina severní části Třeboňska s četnými velkými i menšími rybníky, málo zalesněná, s převažujícím poměrně intenzivním zemědělským využitím. Tradiční osídlení je reprezentováno spíše většími vesnicemi a pomístně rozptýlenými samotami (jednotami). Biota: Mělké šlenky pramenišť a neprůchodných prameništ, odpovídající nevápnitým mechovým slatiništím (R2.2), jsou pokryty krátkostébelnými porosty ostřice šedavé (Carex canescens), na několika místech se připojuje o. mokřadní (C. limosa), o. plstnatoplodá (C. lasiocarpa), nejpočetnější populace o. šlahounovité (C. chordorrhiza) v jižních Čechách, velké populace vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata) a přesličky poříční (Equisetum fluviatile) s řídkými porosty suchopýru štíhlého (Eriophorum gracile). Velmi cenná jsou prameniště (R2.4) v počátečních fázích rašelinění s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba), rosnatkou dlouholistou (Drosera anglica) a r. okrouhlolistou (D. rotundifolia). Na obvodech rašeliníkových bultů tu skrytě kvete i malá orchidej hlízovec Loeselův (Liparis loeselii). Místa zpevněná suchomilnějšími rašeliníky pokrývá dlouhými šlahouny klikva bahenní (Oxycoccus palustris), nízká vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia) a pouze na jednom místě i kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia). Sporadicky se v mechovém patře vyskytují vzácné druhy mechorostů - Helodium blandowii, Sphagnum obtusum a druh přílohy 2 Směrnice o stanovištích srpnatka fermežová (Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus), jenž byl recentně zjištěn ve dvou mikropopulacích ve zbytkovém porostu silně zamokřeného minerotrofního rašeliniště (R2.2). Přítomné mikropopulace tohoto mechu jsou od sebe vzdálené asi 650 m. Severní mikropopulace roste asi 300 m zsz. od hájovny Ruda na okraji vlhké slatinné louky. Celkově populace zaujímá plochu asi 0,4 m2. V řídké olšině (L2.2A) v severní části území roste v zabahněných vodách ďáblík bahenní (Calla palustris) a v zástinu vrbin vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora). Těžbou nezasažené plochy mají snahu se vrátit v porosty rašelinných březin (L10.1) a bažinných vrbin (K1), sušší místa pokrývá nálet borovic a bříz s podrostem krušiny olšové (Frangula alnus) a tavolníku vrbolistého (Spiraea salicifolia). Narušené plochy po těžbě humolitu tvoří pestrou mozaiku mělkých jezírek, pokrývajících se společenstvy rostlin svazu Sphagno–Utricularion (V3). Jen v několika větších nádržkách kvete leknín bělostný (Nymphaea candida), zevar nejmenší (Sparganium minimum) a pouze na jednom místě žebratka bahenní (Hottonia palustris). Na okrajích jezírek je v mělké vodě za absence mechového patra doprovází bublinatka prostřední (Utricularia intermedia), ostřice zobánkatá (Carex rostrata) a mochna bahenní (Potentilla palustris). Z koberců rašeliníků sem proniká ostřice šlahounovitá (Carex chordorrhiza). Na březích jezírek ve střední části území se objevuje, kromě suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium), sítina alpská (Juncus alpino-articulatus), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), ostřice dvoudomá (Carex dioica) a dvoumužná (C. diandra) a suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum). Jinde jsou drobné nádržky bez vegetace uzavřeny v porostech třtiny šedavé (Calamagrostis canescens) a vzácnější třtiny nachové (C. purpurea). Cenná jsou společenstva bezobratlých s řadou tyrfobiontů a tyrfofilů, na sítinách byl zjištěn vzácný krasec Aphanisticus pusillus. Rozsáhlé porosty tavolníku v širším okolí jsou stanovištěm velice početné populace bělopáska tavolníkového (Neptis rivularis). Nejvýznamnějšími obratlovci jsou skokan ostronosý (Rana arvalis), bekasina otavní (Gallinago gallinago), chřástal vodní (Rallus aquaticus) a linduška luční (Anthus pratensis).

4.2 Quality and importance

Z důvodu výskytu cenných rašeliništních společenstev a mnoha velmi vzácných a ohrožených rostlinných druhů se jedná o jednu z nejcennějších rašeliništních lokalit v celém jihočeském regionu. Dále jde o jedinou lokalitu hlízovce Loeselova (Liparis loeselii) v jižních Čechách.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MK01.03i
HK02i
MK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA10.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Albrecht J. (1985). Inventarizační průzkum SPR Ruda - Vegetační kryt. - Ms. 77 pp. + přílohy (Depon. in: AOPK ČR, Praha)., Albrecht J. a kol. (2003). Českobudějovicko. In: Mackovčin P., Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. - AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 806 str., Kučera J. (2001). Návrh evropsky významných lokalit mechu Hamatocaulis vernicosus.- Ms., 32 pp. + přílohy (Depon. in: AOPK ČR, Praha)., Kučera J. (2002). Návrh evropsky významných lokalit mechu Hamatocaulis vernicosus.- Ms., 48 pp. + přílohy (Depon. in: AOPK ČR, Praha)., Štechová T. (2005). Monitoring druhu Hamatocaulis vernicosus rok 2005. – Ms., 151pp. + přílohy (Depon. in: AOPK ČR, Praha).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ029.07
CZ0390.28
CZ052.70
CZ09100.00
IN00100.00
IN03100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Rašeliniště Hovízna*9.07
CZ03Ruda*90.28
CZ05Rašeliniště Hovízna*1.31
CZ05Ruda*1.39
CZ09Třeboňsko-100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
ramsarTřeboňské rybníky*5.47
Třeboňská rašeliniště*94.53
biosphereTřeboňsko-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Address:
Email:jizni.cechy@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Ruda CZ0314109
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY