Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0314642

1.3 Site name

Pastvina u Zahorčic

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.782500
Latitude:49.483889

2.2 Area [ha]

1.5751

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6410  info      0.8454  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0812.00
N1088.00
N140.00
N150.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Přirozená vlhká louka uprostřed kulturních luk a zemědělsky obhospodařovaných polí, 1,3 km SSZ od obce Zahorčice, 3 km severně od Lnář. Ekotop: Geologie: Podklad tvoří biotitický granodiorit a afibol-biotitický granodiorit, základní varieta blatenského typu (středočeský pluton). Základní hornina je na celé ploše lokality převrstvena deluviofluviálními a soliflukčními sedimenty (pleistocén), podél drobné napřímené vodoteče jsou uloženy deluviofluviální hlinité písky (holocén). Geomorfologie: Území leží na kontaktu ploché Blatenské kotliny a středně členité Hvožďanské pahorkatiny (na severovýchodní straně); obě jednotky jsou součástí podcelku Horažďovická pahorkatina, celku Blatenská pahorkatina. Reliéf: Spodní část velmi mírného severně orientovaného svahu, který se jižním směrem pozvolna zdvíhá k nevýrazné terénní elevaci severně od Zahorčic. Sporadicky se na lokalitě objevují menší roztroušené žulové balvany. Pedologie: Půdním typem je kambizem pseudoglejová s pomístními přechody ke gleji typickému. Krajinná charakteristika: Mírně zvlněná krajina severního Blatenska s roztroušenými nízkými pahorky s četnými balvanitými žulovými výchozy, v mělkých údolích s početnými drobnými až středně velkými rybníky, s harmonickým střídáním menších lesních komplexů a drobných lesíků, zemědělské půdy a drobných sídel (zatím nepříliš narušených nevhodnou moderní výstavbou). Biota: Nejvýznamnějším a plošně nejrozsáhlejším biotopem jsou bezkolencové louky (T1.9) svaz Molinion, vyvinuté zde velmi charakteristicky a floristicky poměrně bohaté. Na části plochy se sušším půdním profilem existují přechody ke společenstvům ovsíkových luk (T1.1) svaz Arrhenatherion, pomístně jsou vyvinuty fragmenty krátkostébelných pastvin (T2.3B) svaz Violion caninae. Z významnějších druhů bezkolencových luk a příbuzných jednotek zde rostou především bukvice lékařská (Betonica officinalis), srpice barvířská (Serratula tinctoria), olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), čertkus luční (Succisa pratensis), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum) (početná populace), svízel severní (Galium boreale), řebříček bertrám (Achillea ptarmica), ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), ostřice stinná (C. umbrosa), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), upolín evropský (Trollius altissimus) aj. Velmi významný je výskyt početné populace hořce hořepníku (Gentiana pneumonanthe). Z obratlovců se stabilně vyskytují linduška luční (Anthus pratensis) a bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), z bezobratlých je pozoruhodný výskyt stenotopního mokřadního brouka lesáka Airaphilus elongatus. Zajímavý je výskyt chladnomilného druhu dvoukřídlých – pochmurnatky Psila lefebvrei.

4.2 Quality and importance

Společenstva bezkolencových luk jsou vyvinuta zcela charakteristicky, s poměrně vysokou druhovou diverzitou, s výskytem početných a vitálních populací dvou ohrožených druhů: hořce hořepníku (Gentiana pneumonanthe) a hladýše pruského (Laserpitium prutenicum).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MI01i
MK02i
LK02.03i
MK04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Albrecht J. a kol. (2003). Českobudějovicko. – In: Mackovčin P., Sedláček M. [eds.]: Chráněná území ČR, vol. 8, AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha., Chán V. (ed.) (1999). Komentovaný Červený seznam květeny jižní části Čech. - Příroda, 16: 1-284, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ04100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Pastvina u Zahorčic=100.00
CZ05Pastvina u Zahorčic*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihočeského kraje
Address:
Email:posta@kraj-jihocesky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Pastvina u Zahorčic CZ0314642
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY